VYSKOČIL Jiří

* 20. 11. 1930 – † 14. 10. 2020
* 20. 11. 1930 – † 14. 10. 2020

Když se Jiří Vyskočil 20. listopadu 1930 narodil, bylo Československé republice dvanáct roků. V následujících bezmála devadesáti letech zažil neobyčejně dynamický život.

Po ukončení povinné školní docházky se v elektronickém závodě Praze – Hostivaři vyučil mechanikem vážícího zařízení.

V roce 1949 nastoupil k výkonu vojenské základní služby u útvaru nově se rodící Pohraniční stráže ČSR v Krásné u Aše. V roce 1951 ji v nové sestavě u 5. chebské brigády Pohraniční stráže ukončil.

V posledních několika málo letech svého života byl posledním žijícím pohraničníkem v trutnovském okrese, který byl přímým svědkem a účastníkem budování a nově se formující sestavy jednotek Pohraniční stráže.

V roce 1954 se spolu s rodiči přestěhoval do podkrkonošké obce Úpice. Zde nastoupil do tehdejšího závodu n.p. Tonava v blízkých Suchovršicích jako mistr výrobního provozu vážícího zařízení. Od roku 1975 do roku 1989 pracoval v témže závodě jako uvolněný předseda ROH.

Jiří Vyskočil byl ženatý, o rodinu se řádně staral, vychoval dvě děti.

I v polistopadovém období zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj život a práci. Patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor proti přepisování našich dějin, snižování výsledků budovatelského rozmachu v éře socialismu a hanobení úsilí o zachování míru.

Byl velmi aktivní v ZO KSČ, později KSČM a mimo ZO ROH i v celé řadě dalších občanských sdružení. Jeho celoživotním koníčkem se stala obětavá práce v místním oddíle dětské a mládežnické cyklistiky.

V roce 2000 byl jedním z hlavních organizátorů nově se formujícího občanského sdružení – Klubu českého pohraničí v Úpici a trutnovském okrese. S kolektivem svých přátel - bývalých pohraničníků spoluzakládal Sekci ochránců státních hranic s celookresní působností. Tuto sekci obětavě vedl až do doby, kdy vážně onemocněl. Svoji neúnavnou obětavost a aktivitu projevoval i dlouhou řadu let ve funkci předsedy úpického klubu a člena Oblastní rady KČP v Trutnově.

Mezi občany Úpicka i členy klubu a sekce bývalých ochránců československých státních hranic požíval přirozené úcty a autority pro svoje osobní charakterové vlastnosti, kterým vévodila skromnost, zásadovost a hrdost na svoji pohraničnickou minulost v těžkých počátcích existence Pohraniční stráže ČSR a jejího přechodu na novou sestavu, i pro svoji dlouholetou veřejně prospěšnou společenskou práci.

Za svoji obětavou a do konce života nepolevující práci, příkladné vlastenectví a boj za práva spoluobčanů, obdržel Čestné uznání NR, paketu, medaile všech stupňů a v roce 2019 nejvyšší klubové vyznamenání - "Vlastenecký řád KČP".

Jiří Vyskočil - komunista, vlastenec, pohraničník, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí, především však člověk, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel dne 14. října 2020, krátce před svými devadesátými narozeninami.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech KČP Úpice, Podkrkonošského oblastního klubu Bruno Fišera v Trutnově a Královéhradecké krajské rady KČP, ale i v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž rozhodlo Vedení Národní rady na svém zasedání dne 16. března 2021.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!