Sousoší ochránců státních hranic na Cínovci bylo slavnostně odhaleno

10. Národní sněm Klubu českého pohraničí svým usnesením ze dne 1.července 2018 stanovil "V nadcházejících letech aktivně pečovat o pomníky padlých ochránců československých státních hranic, zejména o pomníky na Cínovci, Postoloprtech a v Krásné u Aše..."

Slavnostním odhalením nového sousoší ochránců státních hranic dnem 25. září 2021 byla završena další etapa vybudování memoriálního místa padlým ochráncům státních hranic Československa na Cínovci. Tím byla naplněna vize Ústecké krajské rady KČP a bylo realizováno přání všech přispěvatelů finanční sbírky, kteří přispěli svými penězi na realizaci tohoto pro nás a pro republiku významného projektu. Současně tím bylo splněno několik usnesení zasedání Národní rady KČP konaných v letech 2019 až 2020. Národní rada svými usneseními plnila vůli členské základny Klubu českého pohraničí a našich sympatizantů a podporovatelů. Nyní je před námi další etapa dobudování memoriálního místa na Cínovci, která bude zahrnovat vybudování místa pro odpočinek a případné ukrytí návštěvníků před nepohodou počasí. Jsou připravovány další opatření k zvelebení memoriálního místa, jeho okolí a pro zabezpečení před možnými vandaly. Připravují se opatření aby byl pomník pod nepřetržitou kontrolou Policie ČR a také Městské policie města Dubí.

Děkuji všem lidem, kteří se podíleli na úspěšné instalaci a odhalení sousoší-pomníku ochráncům státních hranic. Národní rada KČP, za kterou nyní vystupuji, pojala dokončení sousoší a celého memoriálního místa jako poctu všem ochráncům československých státních hranic za dobu existence nezávislého Československa a až do dnešních dnů, tj. v období let 1918 až 2021.

Pravda vítězí!

Jaroslav Hudec
pověřen funkcí předsedy Národní rady KČP


Projev Jaroslava Hudce, předsedy NR KČP z pověření

Vážení přátelé, členové a příznivci KČP,
ochránci státních hranic navždy, vážení hosté.

Jmenuji se Jaroslav Hudec a vykonávám z pověření funkci předsedy Národní rady KČP. Jménem Národní rady KČP Vás srdečně vítám na slavnostním odhalení sousoší ochránců SH.

Naše sousoší vzniklo na základě iniciativ Ústecké KR klubu a bylo financováno finanční sbírkou členů a příznivců klubu a především přispěvatelů z řad OSH.

Národní rada KČP tímto činem vyjadřuje úctu a poděkování všem ochráncům SH Československa, kteří v období existence společného státu Čechů a Slováků věrně sloužily republice na hranici, tenkrát nebezpečném místě, a i za cenu ohrožení svého vlastního života plnili a splnili zodpovědně ustanovení vojenské přísahy. Mnozí přitom na takzvaný oltář vlasti položili to nejcennější, svůj mladý život.

Dnes při odhalení sousoší se naše myšlenky obracejí k tisícům příslušníků Stráže ochrany státu, ke stovkám příslušníků Finanční stráže, kteří v dobách první republiky věrně sloužili v československém pohraničí a bděli nad zákonností.

V dobách vzestupu německého národního socialismu tyto bezpečnostní složky čelily velmi nebezpečné teroristické činnosti ozbrojených bojůvek sudetoněmecké strany, které svojí existencí a činy ohrožovali československé obyvatelstvo.

Dnes také vzpomínáme na tisíce příslušníků SNB, kteří po II. Světové válce byli nápomocni v obnově suverenity a územní svrchovanosti obnovovaného státu v pohraničí. Je nám známo, že v prvních poválečných letech se v pohraničí potulovali ozbrojení příslušníci poraženého Německa a jejich přisluhovači.

Do americké okupační zóny se pokoušely přes naše území probít dobře vyzbrojené a v bojích ostřílené bandy banderovců.

Prvními jednotkami, které s těmito nebezpečnými hrdlořezy sváděly těžké boje, byly útvary SNB. Při odhalení sochy myslíme a vzpomínáme také na ně. Některé z těchto útvarů SNB, byly prvními československými jednotkami branné moci, které zahajují střežení SH.

Významnou kapitolou střežení SH bylo období po vzniku Pohraniční stráže. Bylo obdobím nejtěžším a zároveň nejodpovědnějším. Trvalo také nejdéle a vojenskou službou u PS postupně prošlo více jak 450 tisíc mladých mužů, ochránců SH.

Také těmto ochráncům SH dnes odhalením sousoší vyjadřujeme poděkovaní. Souasně vyjadřujeme naše jisté a rozhodné přesvědčení, že doba, která je před námi prokáže, oprávněnost existence československé PS, a že brzy ustanou nesmyslné, podlé a svou podstatou zbabělé útoky na ochránce SH z řad Pohraniční stráže.

Potřeba ochrany SH ze strany jednotlivých států se prokazuje již nyní, na hranicích Maďarska, Rakouska, Bulharska, Makedonie, Polska, a také Litvy, kde ve Vilniusu český ministr zahraničí Jakub Kulhánek stvrdil poskytnutí finanční pomoci České republiky Litvě na zajištění ochrany hranic před nelegální migrací. Důvodem k tomuto kroku je, že agentura Frontex pro ochranu SH Evropské unie není zcela dostatečná.

Nyní přikročíme k odhalení sousoší. Prosím plukovníka PS Milana Richtera, čestného předsedu KČP a zakladatele sekcí OSH o přestřižení pásky společně se mnou.

Přikročíme k položení věnců a květin k odhalenému sousoší ochránců státních hranic.

Děkuji za pozornost...