Tryzna k uctění památky Mistra Jana Husa, Tábor 6. 7. 2020

Pozdrav přítele JUDr. Gustava Janáčka, předsedy Národní rady k účastníkům tryzny v Táboře k 605. letému výročí upálení Mistra Jana Husa.

Město Tábor, 6.7. 2020

Dobrý den,
dámy a pánové, soudružky a soudruzi, drazí přátelé.

Dovolte mě, abych vám jako předseda Národní rady Klubu českého pohraničí blahopřál k nedávnému 600. výročí vzniku vašeho krásného města Tábor, světově proslulého centra husitského revolučního hnutí, které je dnes některým trnem v oku. Mistr Jan Hus, jako jeden z prvních reformátorů katolické církve za pravdu reformace položil svůj život - neodvolal. Dnešní tryznou na husitského kazatele s úctou vzpomínáme a skláníme se před jeho pevnou vírou v sociální spravedlnost, tehdy ve středověku založenou božími přikázáními a božími zákony. Skláníme se před jeho odhodláním bránit pravdu až do konce svého života.

Samotné město Tábor a vlastně celý tento kraj jsou právem považovány za severní bránu do překrásných jižních Čech. Tomuto kraji se dlouhá léta hrdě říkávalo, že je krajem husitským. Ještě před příchodem Mistra Jana Husa na Kozí Hrádek byl totiž rodištěm jeho významných předchůdců v počátcích reformace. Nedaleko Mladé Vožice v Malém Ježově se narodil kolem roku 1320 Mistr Vojtěch Raňkův, známý v evropských vědeckých kruzích svou erudicí. Vystudoval již tehdy věhlasnou pařížskou Sorbonnu. Stal se významným kazatelem a řečníkem a po nějakou dobu dokonce rektorem zmíněné univerzity. V praktickém životě dobře viděl tehdejší nedostatky, dalo by se říci zlořády jak katolické církve, tak tehdejší feudální společnosti. Nejen že tato protivenství pranýřoval, on osobně usiloval o jejich překonání i tím, že podporoval představitele reformního hnutí v Čechách. Obdivoval a obhajoval takového člověka jakým byl Jan Milíč z Kroměříže. Staral se o mladšího krajana Matěje z Janova u Mladé Vožice, který se stal ostrým kritikem poměrů v katolické církvi.

Právě na tyto reformátory navazoval Mistr Jan Hus, který po vykázání z Kaple Betlémské v Praze, žil, vědecky pracoval a kázal lidu na nedalekém Kozím Hrádku. Mučednická smrt Mistra Jana Husa na hranici v Kostnici se stala roznětkou husitské revoluce v Čechách.

Dnešní česká společnost se nachází ve všestranně nelehké a ne jednoduché situaci. Stupňují se rozpory uvnitř společnosti, které se mimo jiné odrážejí v tiché nebo hlasité fašizaci. Rozevírají se pověstné nůžky mezi bohatými a chudými, narůstají třídní protiklady obnovené kapitalistické společnosti. Rostoucí bohatství jedněch je doprovázeno chudnutím širokých lidových mas.

Je neoddiskutovatelné, že nám nyní hrozí nová hospodářská krize s nepředstavitelnými dopady na společnost.

V této, jak jsem řekl nelehké společenské situaci je Klub českého pohraničí připraven splnit své společenské poslání dané mu jak stanovami, tak jeho programem a usneseními Národních sněmů. Pro vlastenecký spolek jakým je KČP, je naprosto legitimním programovým cílem boj za zachování českého charakteru našeho pohraničí a to navzdory letitému úsilí sudetoněmeckého landsmanšaftu a jeho představitelů. Jako významná národní síla jsme připraveni účinně čelit narůstajícím choutkám zmíněné organizace usilující i o zrušení poválečných dekretů prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše. Právě tímto krokem by byla otevřena cesta k navrácení dekrety zkonfiskovaného a znárodněného majetku jak v našem pohraničí, tak i jinde na českém území. Proto jsme také v říjnu loňského roku právě zde v Táboře vyhlásili a schválili tzv. TÁBORSKÝ MANIFEST, kterým jsme vysvětlili náš přístup k hájení národního zájmu českého lidu a státu. Manifest je trvale platnou platformou sjednocování se vlasteneckých sil ČR na obranu skutečných a oprávněných zájmů naší republiky.

V souladu se stanovami Klubu jsme za udržení národních a sociálních jistot a celkové kvality života občanů, za rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními státy a národy, za upevnění důstojného a suverénního postavení ČR ve světovém společenství při zachování světového míru.

Klub českého pohraničí je v Jihočeském kraji reprezentován Jihočeskou krajskou radou, čestného jména Jana Žižky z Trocnova, kterou vede soudružka Jana Kozáková a tady v Táboře a na Táborsku je to Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, vedená soudruhem Ing. Zdeňkem Trippé. Bez nadsázky mohu říci, že devět aktivních Klubů na jihu Čech představují významný článek KČP jako celku a aktivitou svých členů a příznivců jsou plně schopni spnit své společenské poslání

Z tohoto místa mohu říci, že KČP jak řádně zapsaný spolek je a i nadále bude silnou vlasteneckou organizací, plně nápomocnou ostatním vlasteneckým silám lidu ČR, mezi které řadíme především Komunistickou stranu Čech a Moravy, Levicový klub žen ale i další levicově orientované subjekty. Všem těm budeme nápomocni v obhajování a upevňování sociálního pokroku, světového míru a historické pravdy.

Ať žije Komunistická strana Čech a Moravy a její věrný spojenec, Klub českého pohraničí.

Projev s. JUDr. Gustava Janáčka, předsedy Národní rady na tryzně v Táboře k 605. výročí upálení Mistra Jana Husa
Projev s. JUDr. Gustava Janáčka, předsedy Národní rady na tryzně v Táboře k 605. výročí upálení Mistra Jana Husa
Projev s. JUDr. Vojtěcha Filipa, 1.místopředsedy PS PČR a předsey ÚV KSČM na tryzně v Táboře
Projev s. JUDr. Vojtěcha Filipa, 1.místopředsedy PS PČR a předsey ÚV KSČM na tryzně v Táboře