Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce a součinnost
  
Klubu českého pohraničí, o.s.

Ve světle společenských změn po rozšíření Evropské unie na východ hledat aktivně cesty k mezinárodní spolupráci v duchu rovnocenného partnerství s našimi sousedy a pokračovat v součinnosti KČP s těmi zahraničními sdruženími, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme.

KČP svoji aktivní levicovou činností na úseku mezinárodní spolupráce bude usilovat o eliminaci negativního působení sudetoněmeckých krajanských organizací a spolků a vystupovat proti snahám o občanskou obnovu Sudet.

Za základní systém mezinárodní spolupráce považujeme:

 • Soustavnou informovanost o činnosti zahraničních především levicových organizací a hnutí a navázání spolupráce s nimi.

 • Účast na společných akcích s partnerskými organizacemi

 • Účast a vystoupení představitelů partnerských organizací na politických shromážděních a manifestacích, na konferencích, sjezdech a národních sněmech KČP.

 • Výměna zkušeností a názorů v médiích a tisku příhraničních oblastí sousedních států.

 • Solidarita a vzájemná mezinárodní pomoc v oblasti politické, sociální, kulturní a právní.

Cíle mezinárodní spolupráce KČP:

 • Přispívat k upevňování přátelských vztahů lidí žijících a pracujících v příhraničních okresech našich sousedících států.

 • Navazovat na tradice nerozborné internacionální spolupráce a proletářského internacionalizmu ve vztahu k sousedním národům.

 • Poskytovat pomoc partnerským organizacím v boji proti všem požadavkům německých neofašistických a revanšistických sil měnit výsledky druhé světové války a proti pokusům o neogermanizaci a občanskou obnovu Sudet.

 • Ve spolupráci s levicovými organizacemi sousedních států společně postupovat proti sociálním nespravedlnostem a zbídačování pracujícího lidu v příhraničních oblastech.

Hlavní úkoly v oblasti mezinárodní spolupráce:

 • Nadále se podílet na společných akcích s německým Revolučním svazem přátelství doplnit a aktualizovat smlouvu o trvalé spolupráci.

 • Prohloubit spolupráci s Polskou vlasteneckou organizací doplnit a aktualizovat smlouvu o trvalé spolupráci.

 • Ve spolupráci s Slovanským výborem a navázat kontakty s národopisnými sdruženími Lužických Srbů a jednat o možných formách spolupráce na základě historické slovanské vzájemnosti.

 • Navázat spolupráci s Společností přátel Slovenska a organizovat společná setkání na základech Česko - Slovenské vzájemnosti a společných kulturních tradic.

 • Navázat kontakty na společenské organizace Čechů popřípadě společných organizací Čechů a Slováků na Slovensku. Hledat možnosti trvalé spolupráce.

 • Uzavřít dohody o spolupráci s místním zastupitelstvím pohraničních osad a spolupodílet se na organizaci mezinárodních setkání. Zejména letních slavností na Javorině.

 • Zúčastňovat se oslav SNP a vzpomínkových akcí na boje proti benderovcům na Slovensku a na Valašku.

 • Hledat možnosti spolupráci s levicově zaměřenými společenskými organizacemi v příhraničních oblastech Rakouska a Bavorska.

K tomu přijmou jednotlivé stupně KČP tato opatření:

Národní rada:

 • Národní rada koordinuje mezinárodní spolupráci podle plánů konkrétních mezinárodních akcí krajských rad KČP.

 • Národní rada projednává a schvaluje každoročně plán opatření k naplnění hlavních úkolů a ke splnění cílů mezinárodní spolupráce KČP.

 • Národní rada KČP podle možností a finančních prostředků které má k dispozici, rozhoduje o akcích, na které bude zvát zahraniční delegace a o počtu pozvaných.

 • Představitelé KČP, vybraní a schválení na zasedání Národní rady se po dohodě se zahraničními partnerskými organizacemi zúčastňují zahraničních akcí na základě pozvání. NR jmenuje vedoucího delegace, který zodpovídá za ideové vystoupení na mezinárodních akcích.

 • Z každé takovéto společné akce v zahraničí, nebo z účasti zahraniční delegace na akcích KČP zpracuje vedoucí delegace, nebo pověřený člen KČP odpovědností, písemnou zprávu, která bude předložena ke schválení vedení NR. KČP.

 • Vedení NR rozhoduje o způsobu informování členské základny o účasti na mezinárodních akcích.

 • Vedení NR projednává a schvaluje plán finančního zabezpečení mezinárodních akcí.

Krajské rady:

 • Jsou základním a určujícím článkem konkrétní mezinárodní spolupráce v jednotlivých krajích. Těžiště mezinárodní spolupráce je na KR.

 • Na základě schváleného plánu mezinárodní spolupráce KČP rozvíjejí mezinárodní spolupráci v příhraničním území kraje.

 • Krajské rady zpracují konkrétní plán opatření k naplnění úkolů plánu mezinárodní spolupráce.

 • Krajské rady odpovídají za mezinárodní styky a součinnost a k tomu organizují opatření a spolupracují na úrovni okresních rad, jednotlivých sekcí nebo klubů KČP.

 • Krajské rady předkládají ke schválení NR plán jednotlivých akcí s mezinárodní účastí.

 • Schvalují plány mezinárodních akcí Okresních rad nebo sekcí. A zabezpečuje financování místních akcí s mezinárodní účastí. o průběhu akcí následně informují vedení NR KČP.

Aktuality - Mezinárodní spolupráce