Trestní právo a OSH

Zákon o stání hranici

TRESTNÍ PRÁVO A OCHRANA STÁTNÍ HRANICE ČSSR

OSH našeho socialistického státu slouží i právní řád ČSSR, jehož nedílnou součástí je také trestní právo.

Socialistické trestní právo je odvětvím jednotného československého socialistického práva, jehož úkolem je chránit společenské vztahy, objekty a zájmy vhodné i výhodné pro dělnickou třídu a celý socialistický stát. Jeho odlišnost od jiných odvětví našeho práva spočívá v podmínkách i v prostředcích ochrany společenských vztahů. podmínkou uplatnění trestně právní ochrany je spáchání činu zvláště nebezpečného pro společnost,  zákona který zákon pokládá za trestný čin. Prostředkem ochrany společenských vztahů před trestnými činy je zejména stanovení trestů za spáchání trestných činů, nebo uložení ochranných opatření. Třídní podstata trestního práva spočívá tedy především v tom, že chrání společenské a státní zřízení ČSSR před zvláště nebezpečnými útoky. Mezi prvořadé chráněné zájmy patří i nedotknutelnost SH ČSSR, jejichž význam, důležitost i neměnnost jejich stavu je zakotvena v zákoně nejvyšší právní účinnosti - v Ústavě ČSSR. V tomto směru má československé trestní právo úzkou návaznost na státní právo ČSSR.

S přihlédnutím k úkolům vytyčeným PS při OSH je nezbytné, aby příslušníci PS a OSH znali zásady a základní ustanovení našeho trestního práva, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti SH, eventuálně i k jiné trestné činnosti, jejíž pachatele PS a útvary OSH stíhají.

Plné znění zákona

POJEM TRESTNÉHO ČINU V TRESTNÍM ZÁKONĚ ČSSR

K posouzení trestního činu je nutno úvodem vysvětlit některé jeho základní rysy, kterými je charakterizován. Podle čs. trestního práva je trestným činem pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Z uvedeného pojmu trestného činu vyplývá, čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu uvedeného v trestním zákoně.

Nebezpečnost činu pro společnost je určována především :

 • významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen;

 • způsobem provedení činu;

 • následky činu;

 • okolnostmi, za kterých byl čin spáchán;

 • osobou pachatele;

 • mírou zavinění;

 • pohnutkou, kterou byl pachatel ke spáchání trestního činu veden.

K celkové charakteristice spáchaného trestního činu i jeho pachatele je nutno vždy posuzovat, zda byl spáchán :

úmyslně,

 • tj. že pachatel chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem - tzv. úmysl přímý;

 • nebo alespoň věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn - tzv. úmysl nepřímý;

z nedbalosti,

 • tj. že pachatel věděl, že může svým jednáním chráněný zájem porušit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí - tzv. nedbalost vědomá;

 • nebo nevěděl, že může chráněný zájem porušit nebo ohrozit, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům věděl a mohl - tzv. nedbalost nevědomá.

Pro trestné činy mající vztah k OSH, například trestné činy opuštění republiky nebo vniknutí na území republiky, má pro plné postihnutí všech zúčastněných osob významné místo právní úprava, která vztahuje trestní postih i na přípravnou činnost.

Podle trestního zákona se za trestní čin považuje, také příprava ke spáchání trestního činu, pokus o spáchání trestního činu, dále potom návod ke spáchání trestného činu a pomoc při spáchání trestného činu.

Příprava k trestnému činu spočívá v jeho organizování, v opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, v návodu nebo pomoci k trestnému a nebo i jiného úmyslnému vytváření podmínek pro jeho spáchání. Při přípravě k trestnému činu nedochází ještě k pokusu nebo k dokonání trestného činu.

Pokus směřuje již bezprostředně k dokonání trestného činu. Podle našeho trestního práva je pokus podle stejné trestní sazby, která je stanovena na dokonalý trestní čin.

Trestnost pokusu trestného činu však zaniká, jestliže pachatel dobrovolně :

 • upustil od dalšího jednání potřebného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu;

 • učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je nutno učinit bezpečnostnímu orgánu.

Spolupachatelem - účastníkem na dokonaném trestném činu nebo pokusu o trestný čin je ten, kdo úmyslně :

 • spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil - organizátor;

 • navedl jiného ke spáchání trestného činu - návodce;

 • poskytl jinému pomoc ke spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí spáchat trestný čin, slibem přispět pomocí po spáchání trestného činu - pomocník.

Příslušníci PS a OSH stíhají především pachatele těch trestných činů, které ohrožují jakýmkoliv způsobem nedotknutelnost, bezpečnost a OSH. Bezpečnostní charakter úkolů a činnosti PS a OSH však vyžaduje, aby se PS a útvary OSH, jako organická součást federálního MV, podílely na boji proti pachatelům jakýchkoliv trestných činů.

Pohraničníci a příslušníci útvarů OSH v součinnosti s ostatními bezpečnostními orgány odhalují pachatele trestních činů hospodářských, bojují proti spekulaci, proti porušování předpisů o běhu zboží ve styku s cizinou, proti rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, proti zatajení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví, chrání i práva a oprávněné zájmy občanů.

Tento výčet možných trestných činů v okruhu působnosti a činnosti příslušníků PS a OSH není samozřejmě úplný, zahrnuje jen omezený okruh možných trestných činů, se kterými se příslušníci setkávají nejčastěji.

V souladu s tímto , co bylo dosud k problematice trestního práva ve vztahu k bezpečnosti a OSH řečeno, je nezbytné hlouběji objasnit znění příslušných ustanovení trestního zákona, týkajících se buď přímo zabezpečení OSH, případně ustanovení, které se tak či onak v různé míře SH dotýkají.

Na SH ČSSR a celého socialistického tábora, zejména na jejich hranice s kapitalistickými státy je neustále vyvíjen tlak s cílem vyvolávat zde neklid, sporné problémy a incidenty a takto vyvolané situace využívat v náš neprospěch. Imperialistické kruhy kapitalistických států a mezinárodní reakce vůbec, vedeny snahou získat v maximální míře dostupné i utajované informace o naších ozbrojených silách, o síle a problémech naší ekonomiky, dalších politických i jiných otázkách, ovlivňovat část naší veřejnosti různými formami ideologické diverze a jinak škodit nepřátelskou činností soc. státu , posílají k nám přes SH svoje agenty a další osoby, které pro plnění těchto úkolů všestranně připravují. K tomu využívají nejen oficiálních hraničních přechodů při stále se rozšiřujícím turistickém ruchu a mezinárodní přepravě zboží a surovin, ale u důležitých agentů i zelené hranice mimo hraniční přechody. SH se pokoušejí překročit ilegálně i různé kriminální živly, které se v našem státě dopustily vážné trestné činnosti a snaží se útěkem do kapitalistických států vyhnout odpovědnosti. Na SH se bezprostředně odráží změny v mezinárodní politické situaci, zejména při zvyšování napětí v celém světě, odráží se zde jednotlivé problémy mezinárodního významu. Z těchto i mnoha dalších důvodů má OSH stále mimořádnou důležitost tím spíše, že jde o internacionální hranici mezi státy soc. společenství a kapitalistickým světem.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem trestní zákon ČSSR chrání nedotknutelnost SH ČSSR řadou ustanovením v zákonu 140/1961ze dne 29.11.1961, z nichž podle důležitostí lze uvést :

 • § 109 trestního zákona - opuštění republiky

 • § 110 trestního zákona - vniknutí na území republiky

 • § 111 trestního zákona - porušování předpisů o mezinárodních letech

ZAJIŠTĚNÍ OSOB A VĚCÍ

Výkon služby při OSH je zpravidla spojen se zajišťováním pachatelů a jiných podezřelých osob, případně i zajištěním věcí, majících vztah ke spáchaní trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že téměř ve všech těchto případech jde vždy o vážný zásah do osobních svobod občanů nebo jejich majetku, lze všechna zajišťovací opatření uplatňovat a provádět výlučně v souladu s požadavkem dodržování socialistické zákonnosti, a proto i v souladu s ustanovením trestního řádu.

Pohraničníci při výkonu služby přicházejí do styku zpravidla jen s případy zadržení osob,osobní prohlídkou, výjimečně i domovní prohlídkou. 

ZADRŽENÍ

V případech, kdy s přihlédnutím ke spáchanému trestnému činu nebo jiných okolnostem jsou důvody pro vzetí pachatele do vazby, mohou příslušníci PS a OSH jako bezpečnostní orgány pachatele nebo podezřelou osobu zadržet, i když nebyla splněna podmínka vyžádání rozhodnutí prokurátora o zadržení předem. Podezřelou osobu může zadržet každý občan, byla-li přistižena při spáchaní trestného činu.

DOMOVNÍ A OSOBNÍ PROHLÍDKA

20.06.2012 14:01

Pro vykonání domovní nebo osobní prohlídky stanoví trestní řád zvláštní podmínky.

Domovní prohlídku lze vykonat jen tehdy, jestliže je důvodné podezření , že v budově, domě, bytě nebo jiné místnosti je věc důležitá pro trestní řízení, nebo že se tam ukrývá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu.

Osobní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že osoba má u sebe věc důležitou pro trestní řízení; u osoby zadržené a u osoby, která má být dána nebo která je vzata do vazby, lze vykonat osobní prohlídku též tehdy, je-li podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, jíž by mohla ohrozit život, či zdraví vlastní nebo cizí.

Podle tohoto ustanovení trestního řádu je PH při zadržení narušitelů SH vždy oprávněna provést tzv. předběžnou osobní prohlídku zadržené osoby, a to zásadně vždy před provedením eskorty.

Vedle uvedených trestných činů a výkladu některých ustanovení trestního řádu je třeba zde uvést některé další zákony a normy, které mají, byť ve vymezeném rozsahu, rovněž vztah ke SH a její bezpečnosti.

Jsou to :

 • zákon č.245/1921 Sb., o státních hranicích;

 • zákon č.60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku;

 • zákon č.150/1969 Sb., o přečinech;

 • zákon č.102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství