Příspěvky a dary

Finanční prostředky získává KČP, z.s. v souladu se stanovami KČP. Činnost Klubu českého pohraničí, z.s. je založena na dobrovolnosti a bezplatné nehonorované práci všech jeho volených funkcionářů a aktivistů.Finanční prostředky k zabezpečení osvětové, vzdělávací, politické, kulturní výchovné, organizátorské, badatelské, vydavatel­ské, dokumentační, Informační, novinářské, expediční a administrativní činnosti získává KČP, z.s.:

  • z dobrovolných příspěvků členů a příznivců KČP, z.s.,

  • z výtěžků dobrovolných sbírek,

  • ze vstupního příspěvku nebo z příspěvků získaných při pořádání vlastních osvětových, vzdělávacích a kulturně výchovných akcí,

  • z darů od sympatizujících občanů a právnických osob,

  • od občanských sdružení, společenských a politických organizací, s nimiž KČP spolupracuje a organizuje společné akce,

  • z jiných aktivit a činností.

Každý občan, právnická nebo fyzická osoba, která není členem KČP, ale sympatizuje s jejími názory a s aktivitami KČP může činnost Klubu nebo jednotlivých sekcí podpořit finančními nebo nefinančními prostředky, popřípadě podílem na financování konkrétních akcí jednotlivých klubů nebo sekcí KCP. A to prostřednictvím NR KČP nebo přímou podporou aktivit a činností jednotlivých KR KČP Financování KČP je prováděno v souladu se zákonnými ustanoveními o poskytování příspěvků a sponzorských darů. Informace o možnostech finanční nebo nefinanční podpory získáte na emailové adrese: info@klub-pohranici.cz nebo na telefoniím čísle +420 222 897 561. Informace je možné získat také přímo v sídlech jednotlivých KR KČP.

Číslo účtu Klubu českého pohraničí, o.s. je: 1943830389/0800 Česká spořitelna.

Klub českého pohraničí, z.s. předem děkuje za podporu všem příznivcům aktivit KČP, z.s.

Vedení Národní rady KČP, z.s.