pplk. JUDr. POLÁK František

*04. 10. 1943 – † 01. 10. 2010
*04. 10. 1943 – † 01. 10. 2010

Přítel František Polák se narodil na jihozápadním Slovenku, v obci Úľany nad Žitavou v okrese Nové Zámky.

Zde v letech 1949 až 1957 absolvoval osmiletou střední školu. Poté studoval na Strojní průmyslové škole v Bratislavě. Do nástupu vojenské základní služby pracoval u ČSD.

Na základě povolávacího rozkazu nastoupil v říjnu 1962 k Pohraniční stráži, konkrétně k 15. brigádě PS v Českých Budějovicích.

V následujících 26 měsících dokonale poznal odpovědnou, fyzicky a psychicky náročnou službu. Po jejím ukončení v lednu 1965 ze státní hranice neodešel. Rozhodl se spojit svoji životní dráhu se službou vlasti a v hodnosti rotného se stal vojákem z povolání.

Znalosti získané absolvováním Učiliště vojsk Ministerstva vnitra Julia Fučíka v Bruntálu, ze kterého byl v roce 1966 vyřazen v hodnosti poručíka, zúročil při výkonu služby u 15. brigády PS, ke které se vrátil.

Domovem se mu staly jižní Čechy. Našel zde svou životní partnerku, oženil se a ve spokojeném manželství vychovali dvě dcery. Chvíle radosti a potěšení mu přinášela čtyři vnoučata.

Na 12. pohraniční rotě Pohoří zastával funkce velitele čety a zástupce velitele roty. V roce 1973 převzal funkci propagandisty praporu v Suchdole nad Lužnicí. Po třech letech, na základě dosahování výborných výsledků, byl vyslán ke studiu VŠ SNB v Holešově. Po úspěšném studiu a obhajobě rigorózní práce, mu byl udělen titul doktor práv.

V dalším období, obohacen o nové vědomosti a zkušenosti, působil ve funkci ZVP a později i velitele 2. pr.PS v Suchdole nad Lužnicí. Ve službě byl obětavý, zodpovědný, náročný, nekompromisní, ale i spravedlivý. Měl rád lidi a proto trvale pečoval o zajištění jejich potřeb.Ve funkci setrval až do zrušení praporu koncem roku 1990. Následně byl zařazen do kádrových rezerv HS PS OSH. Ke konci roku 1991 odešel na vlastní žádost do civilu.

Do dosažení důchodového věku, tj. do roku 1998, pracoval v Třeboňském pivovaru jako právník.

Nepodlehl politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor osočování socialismu, překrucování a špinění historie naší vlasti. Jako vlastenec - Slovák, ale i Čechoslovák žijící v jižních Čechách, byl hrdý na úspěchy, kterých naše národy ve společném státě dosáhly a proto měl vyhraněný postoj i k zániku společného státu. Rovněž byl hrdý na svouslužbu na státní hranici, což dával nezakrytě najevo i po listopadovém převratu, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útokůa zostouzení.

Politickou orientaci vyjádřil zapojením do Klubu českého pohraničí.Společně s přítelem Jánem Dorotovičem objížděli pohraniční obce a pomáhali při vzniku Klubů v Nové Bystřici, Starém Městě pod Landštejnem, Novohradsku, Třeboňsku, Lipensku, ale i dalších lokalitách Jihočeského kraje.

Nezanedbatelný podíl má na založení Jihočeské Krajské rady KČP. Přípravný výbor se sešel již v polovině roku 2001. O necelý rok později byla Jihočeská KR založena. Na prvním volebním zasedání dne 5. června 2002 byl zvolen jejím předsedou a v této funkci působil po tři funkční období - do 10. dubna 2010. Výborné organizační schopnosti využil v pomoci při zakládání dalších klubů a při koordinaci činnosti okresních rad v rámci celého Jihočeského kraje.

Odpovědně a svědomitě přistupoval i k práci v Národní radě KČP. V pozici místopředsedy NR KČP se významně podílel na ideovém i akčním rozvoji KČP v celostátním měřítku i na jeho pevném zakotvení ve Slovesné republice.

Schopnost racionálního rozhodování, iniciativní, systémový a tvůrčí přístup, dovednost a důslednost byly charakteristickými rysy jeho postojů a jednání. Natrvalo se zapsal mezi výrazné osobnosti KČP s vysokou osobní autoritou. Byl to čestný a tvrdý chlap s citlivým srdcem.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, byl oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání, mj. medailí Za službu vlasti, Za Zásluhy o obranu vlasti, Za ochranu státní hranice ČSSR, ale také v té době všech Klubem zřízených ocenění - plaket a medailí "Za obětavou práci pro vlast".

Přítel JUDr. František Polák zemřel náhle, dne 1. října 2010.

Na celostátním setkání k 20. výročí založení KČP dne 27. 10. 2012 v České Třebové, předal tehdejší kandidát na prezidenta Slovenské republiky za KSS - PhDr. Milan Sidor, CSc., pplk. JUDr. Františku Polákovi in memoriam, Medaili brig. gen. Jána Nálepky. Vysoké ocenění za vyznamenaného převzal mjr. Ján Dorotovič.

Přítel František POLÁK byl do Síně slávy uveden na návrh Jihočeské KR KČP dne 11. listopadu 2018.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!