Závěry červnové členské schůze táborského klubu

28.06.2020

            Postupně dochází k rozvolňování protiepidemiologických opatření a tak se rozbíhá i naše práce na veřejnosti. Táborský klub se původně měl scházet na jarní členské schůzi už na počátku dubna a připravit se tak na náročné úkoly práce s veřejností, zejména s důstojným průběhem oslav 75. výročí vítězství nad hitlerovským Německem, osvobození naší vlasti Rudou armádou a jejími spojenci. To vše za situace kdy dochází k některým překvapivým projevům fašizace české společnosti a k pokusům o přepisování dějin nikoliv ze strany vítězů nad Německem, zejména hlavního vítěze SSSR, ale z pozic poražených. Nikdo z nás neočekával, že přepisování dějin se chopí také Evropský parlament. Naši členové jsou tímto postupem rozhořčeni, kritizují ho a zásadně s ním nesouhlasí. Situaci pozorně sledujeme a vyhodnocujeme. Proto se také na členské schůzi o tomto vážném společenském jevu diskutovalo a bylo přijato:

Stanovisko táborského klubu
k narůstajícím projevům fašizace české společnosti, jejich eliminaci Národní radou KČP
a k současnému trendu historického revizionismu v ČR

Na členské schůzi klubu 25.6. 2020 bylo prodiskutováno nesouhlasné stanovisko členů našeho táborského klubu k současnému trendu přepisování historie II. světové války a také úlohy prezidenta Dr. Edvarda Beneše v poválečném odsunu německého obyvatelstva z našeho státního území. Klub se plně staví za podporu hodnocení výsledků II. světové války v souladu s postoji vítězů, zejména historické úlohy sovětského lidu a jeho Rudé armády na porážce hitlerovského Německa. V tom je naše stanovisko neměnné. Současně prohlašujeme, že úloha prezidenta Edvarda Beneše v době německé okupace a po ní byla navýsost vlastenecká a státotvorná. Nepřipustíme znevažování jeho kladného státnického odkazu.

Vyzýváme Národní radu Klubu českého pohraničí aby opětovně oslovila politické vedení státu a hlavní politické síly s cílem nepřipustit další pokusy o přepisování historie II.světové války, kritiku poválečného odsunu německého obyvatelstva z území Československa a k zastavení projevů fašizace české společnosti.

Tolik stanovisko.

Druhým hlavním obsahem diskuse bylo opětovné projednání způsobů financování klubu, zejména Národní rady. Dohodli jsme se na výběru mimořádného členského příspěvku na pomoc ve financování Národní rady a jeho výši. Příspěvek bude neprodleně doručen hospodáři klubu. Členové klubu byli opět vyzváni k navýšeni počtu odběratelů klubového časopisu Hraničář. V diskusi a usnesením schůze bylo podpořeno úsilí předsedy klubu pořídit si vlastní husitský prapor poněvadž bylo zjištěno, že nám ho nikdo v Táboře nechce zapůjčit pro naše akce na veřejnosti. Existují stále projevy úsilí některých osob bránit v činnosti klubu na veřejnosti nebo mu ztěžovat jeho práci.

Členské schůze se účastnilo 63% našich členů a schůze tak byla usnášeníschopná.

Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše