VÝZVA ČESKOSLOVENSKÝM POHRANIČNÍKŮM

16.04.2020

Přátelé ve zbrani!

My všichni, kteří jsme vykonávali službu k ochraně státních hranic své vlasti jako pohraničníci základní služby nebo z povolání a příslušníci SNB, jsme plnili své povinnosti disciplinovaně a v souladu s právním řádem ČSR a ČSSR.

Po listopadovém neústavním převratu v roce 1989 jsme byli donuceni bránit pravdu o naší službě vlasti proti pomluvám a hrubým urážkám včetně označení Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic jako zločineckých organizací.

V boji proti nositelům těchto urážek jsme obstáli. Ve druhé polovině devadesátých let jsme přešli od místních schůzek pohraničníků k založení sekce OSH v rámci vlasteneckého KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ. Vstoupili do něj nejdříve lidé v místech působnosti bývalých brigád PS a také v Praze. Postupně vznikaly tyto sekce v rámci působnosti Krajských rad KČP a také za účasti pomocníků PS. Dnes jsou tyto sekce motorem činnosti KĆP.

Děkuji vám dnes za věrnost a hrdost na svou službu vlasti, kterou projevujete pod prapory, jež symbolizují bojové zástavy brigád PS na našich setkáních i za aktivní činnost v místech vašeho současného života, v dopisovatelské činnosti a za aktivní působení na děti a mládež. Hlavně však děkuji organizátorům těchto akcí. Jsem přesvědčen, že vaše práce své výsledky přináší a bude stále více přinášet v uvědomělém vlastenectví nastupujících generací.

Přátelé pohraničníci!

Hlavní příčinou úspěchů naší služby byla naše vysoká disciplína na všech stupních výstavby PS od pohraničních rot a oddělení OSH a pasových kontrol až po štáby všech stupňů velení. Naším vzorem byl zejména Genpor. Ing. František Šádek. Jsem si jist, že kdyby byl dnes mezi námi, pak by tuto výzvu podepsal jako první.

Tradice vysoké disciplíny a osobní kázně ve vztahu k naší službě a k naší společnosti nás pohraničníky zavazuje i v době, kdy je naše vlast ve velkém nebezpečí v souvislosti s pandemií Koronaviru.

VYZÝVÁM VÁS:

  1. K důslednému plnění požadavků vlády ČR při dodržování vydaných opatření ke snížení důsledků a k postupnému zastavení současného nebezpečí pro nás všechny.

BUĎME V TOM PŘÍKLADEM VŠEM OBČANŮM!

  1. Bude-li korona vir působit dlouhodobě, může způsobit různé sociální problémy včetně výpadků zásobování, růst nezaměstnanosti a s tím souvisejícím nedostatkem peněz jednotlivců a celých skupin občanů pro životní potřeby svých rodin. To se může projevit v nárůstu zločinnosti, agresivity, krádeží, ničení objektů a rabování až po fyzické napadání občanů jednotlivci a skupinami lidí, kteří už dnes těžce překonávají své problémy. A zejména těch, kteří dlouhodobě žijí na úkor společnosti. Informujte včas policii o případech neobvyklého pohybu takových osob v blízkostech vašeho života a podle možností poskytněte postiženým pomoc. Dá se o očekávat, že oslabení pozornosti obyvatelstva využijí různí spekulanti k naplnění svých bezohledných, sobeckých zájmů na úkor poctivých lidí.
  2. Dá se také očekávat, že oslabení naší ekonomické situace a naší pozornosti k vlastenectví budou zneužívat potomci nacistických okupantů a jejich kolaborantů k zesílení útoků na Benešovy dekrety v souvislosti s jejich odsunem. Na tyto pokusy musíme včas reagovat v místech, kde se tak stane a informovat orgány KČP.
  3. Pokud budou v platnosti nařízení vlády, nedoporučuji konat shromáždění k 69. výročí Zákona OSH. Oslavme toto výročí zvýšenou pozorností k našim starším a nemocným spolubojovníkům a k opravám či údržbě památníků lidí, kteří položili své životy při ochraně státních hranic. Budeme-li požádáni, poskytněme pomoc současným ochráncům státních hranic. Celostátní setkání ochránců státních hranic je plánováno a zajištěno na 12. červen 2021 v Nymburce.
  4. Akce k 75. výročí osvobození naší vlasti upřesní vedení NR KČP. Tradičně se jich zúčastníme s občany v místech našich bydlišť. Přeji vám a vašim rodinám hlavně dost sil a zdraví k překonání krizové situace a k načerpání sil do nekonečné vlastenecké práce.

V Praze 24. 3. 3020

Plk. PS RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda NR KČP a zakladatel sekcí OSH KČP