VI. JIHOČESKÝ SNĚM KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

24.04.2022

V sobotu 23. dubna 2022 se uskutečnil VI. Jihočeský sněm Klubu českého pohraničí v pohraničním městečku Horní Stropnice, poblíž města Nové Hrady. V sportovním hale se naše sněmy konají docela pravidelně vzhledem k výbornému zázemí a kulturnímu prostředí s vynikající obsluhou. Místní přírodní scenérie jihočeského pohraničí je úchvatná a občané této části pohraničí se příkladně starají o místní kulturní památky a přírodu udržují ve velmi dobrém, ekologicky čistém stavu. Proto sem také delegáti z celého Jihočeského kraje rádi na jednání jezdí.

Sněm měl obvyklý průběh, byl obsahem připravených dokumentů a diskusních příspěvků zajímavým. Delegáti byli poctěni přítomností čestného hosta s. Aleny Nohavové, předsedkyně Jihočeského KV KSČM z Českých Budějovic, která je současně členkou Klubu českého pohraničí. Našeho sněmu se účastnila s. Květa Šlahúnková, předsedkyně Levicového klubu žen z Prahy a současně předsedkyně OV KSČM okresu České Budějovice.

Sněm se chystal poctít svoji návštěvou př. Jaroslav Hudec, předseda Národní rady KČP. Vzhledem k tomu, že akutně onemocněl nachlazením, omluvil se a pověřil př. Janu Kozákovou, předsedkyni JčKR KČP Jana Žižky z Trocnova, přednést jeho pozdrav. Pozdrav je součástí článku o sněmu.

POZDRAV

předsedy Národní rady KČP delegátům VI. Jihočeského krajského sněmu KČP

Vážené delegátky a vážení delegáti, vážení hosté, vážené přítelkyně a vážení přátelé,

děkuji srdečně za pozvání na Váš významný, již VI. Krajský sněm významné krajské rady, nesoucí čestný název Jana Žižky z Trocnova. Rád vzpomínám na poslední dvě akce u Vás na jihu Čech, a sice na Váš Trocnov a také na Halámky, kde jsme si společně připomenuli hrdinu Adama Ruso, vojína Pohraniční stráže, který padnul při obraně státní hranice. Prosím omluvte kvůli náhlému onemocnění mou neúčast. Chci Vám sdělit, že jsem se na setkání na krajském sněmu moc těšil, ale zdraví máme všichni jenom jedno a záleží nám na něm.

Sněmy územních klubů po celé republice se letos scházejí v roce 30. výročí existence klubu a současně v roce, kdy se v hlavním městě Praze bude v červnu konat již XI. národní sněm. O Vaší krajské radě je mně známo, že si letos 5. června připomenete 20. výročí vzniku Jihočeské krajské rady KČP a dnes budete vzpomínat na Vaše otce, zakladatele krajské rady, přátele Jána Dorotoviče, Miloslava Kvíderu a Františka Poláka. Rovněž si společně připomenete našeho obětavého českého vlastence, přítele Gustava Janáčka, posledního předsedu Jihočeské krajské rady a Národní rady KČP. Chci Vás požádat abyste se na dnešním jednání zamysleli nad možností vytvořit silný klub v krajském městě České Budějovice, kde nás tíží jeho neexistence. Stejně tak by bylo potřeba založit kluby v okresních městech Písku, Českém Krumlově a v Jindřichově Hradci. Měli byste se dohodnout co učiníte k dalšímu omlazování členské základny a k jejímu početnímu růstu. Neměli bychom se smiřovat s tím, že nám řídnou naše vlastenecké řady z důvodů stárnutí a přirozeného odchodu našich přátel do vlasteneckého a hraničářského nebe.

Závěrem mého pozdravu Vám chci popřát splnění všech cílů a úkolů jednání VI. Krajského sněmu a do dalších let Vaší úctyhodné vlastenecké činnosti pevné zdraví a elán.

Jaroslav Hudec v.r.

Pozdrav př. Jaroslava Hudce byl pozorně vyslechnut a přijat velkým potleskem.

Nejdůležitějším dokumentem sněmu bylo všemi hlasy přítomných delegátů schváleno

PROVOLÁNI

VI. Jihočeského krajského sněmu Klubu českého pohraničí

My, demokraticky zvolení delegáti Klubu českého pohraničí ze všech jihočeských územních klubů, sešli jsme se 23. dubna 2022 v Horní Stropnici, abychom si v roce 20. výročí vzniku naší krajské rady připomněli občanskou iniciativu, houževnatost a trvalý odkaz zakladatelů klubu na jihu Čech. Připomínáme všem, že Jihočeská krajská rada vznikla ustavujícím shromážděním

5. června 2002 v Českých Budějovicích.

S úctou vzpomínáme na naše otce, zakladatele a přátele Jána Dorotoviče, Miloslava Kvíderu a Františka Poláka, kteří již nejsou mezi námi. Rovněž tak vzpomínáme na našeho obětavého českého vlastence, přítele Gustava Janáčka, posledního předsedu Jihočeské krajské rady a Národní rady KČP, který nedávno odešel do hraničářského nebe. Jejich myšlenky, vlastenecké dílo, ideové a organizátorské působení jsou zdrojem a inspirací pro naší každodenní vlasteneckou práci. V tomto roce si také připomeneme 30. výročí vzniku našeho vlasteneckého spolku, který byl založen v severočeském Chomutově 22. července 1992. Náš krajský sněm se koná v roce, v kterém

se dne 11. července bude konat XI. Národní sněm KČP v hlavním městě Praze.

Vyslovujeme velkou nespokojenost, že dochází k postupnému a zrychlujícímu se trendu poklesu životní úrovně našeho obyvatelstva, zejména nižších a středních vrstev společnosti. Nejsme spokojeni s tím, že tak rychle narůstají ty nejzákladnější životní náklady jako je zdražování potravin, zdražování energií, PHM, bydlení, jízdného a dalších nákladů. Jsme znechuceni vysokou mírou inflace, která mnohým odpovědným hospodářům a domácnostem znehodnocuje životní úspory a také jejich důchody nebo platy. Mnohé hospodářské ukazatele svědčí o tom, že tolik opěvované sociální tržní hospodářství ztrácí přívlastek sociální a také tržní. Nesouhlasíme s tím, aby cenu elektrické energie, které má naše národní hospodářství díky vybudovaným kapacitám přebytek, určovala zahraniční burza a na úkor českých spotřebitelů obohacovaly se burzovní pijavice v zahraničí. V nynější situci by bylo správné určit státem nejvyšší cenu elektřiny a plynu. Celý ČEZ by se měl vrátit do rukou státu. Nemělo by se váhat s výstavbou dalších jaderných bloků jak v Dukovanech, tak i v Temelíně. Díky prozíravé a vysoce odpovědné národohospodářské politice ČSSR dnes máme dostatek elektrické energie. Přes určitý zásah státu je cena PHM stále neodůvodněně vysoká a zasluhuje nejenom hlídat marže prodejců a distributorů, ale přímo určit nejvyšší možnou cenu.

Nesouhlasíme s omezeními v svobodném šíření informací a se zakazováním mnohých nezávislých internetových stránek. Kategoricky nesouhlasíme s postupným zaváděním cenzury a nelíbí se nám, že svobodní občané jsou pod hrozbou různých šikan nuceni k autocenzuře. To vše pod zavádějící záminkou, že jsme ve válce. My moc dobře víme, že v žádné válce s Ruskem nejsme a kategoricky tvrdíme, že v ní ani nechceme být.

V současné složité mezinárodní a vojenskopolitické situaci i nadále pevně stojíme na principech mírového soužití mezi státy a národy. Klub českého pohraničí je od svého založení principiálním obhájcem míru v Evropě a ve světě. Východisko z bratrovražedné války mezi slovanskými národy Ukrajiny a Ruska vidíme v okamžitém zastavení palby a bojové činnosti a v mírovém vyřešení občanského konfliktu politickým jednáním. Nedávno jsme na veřejných politických shromážděních v Praze a v Jihlavě vyslovili kategorický nesouhlas s vojenskou podporou ozbrojených sil Ukrajiny dodávkami vojenského materiálu(zbraní, vojenské techniky, munice a jiného vybavení určeného na podporu bojové činnosti). Také nesouhlasíme s možností

občanů ČR účastnit se na ozbrojeném konfliktu coby dobrovolníci na obou stranách válčících

stran. Souhlasíme pouze s poskytnutím masivní humanitární pomoci strádajícímu obyvatelstvu Ukrajiny. Ke všem otázkám vztahujícím se k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině jsme se vyjádřili formou dopisu přítele Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP, který byl zaslán v březnu tohoto roku panu Fialovi, předsedovi Vlády ČR. Velmi nás mrzí, že na dopis zatím neznáme odpověď předsedy vlády ČR.

Velkou pozornost budeme i nadále soustřeďovat na obhajobu dekretů prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Postavíme se proti jakékoliv snaze zpochybňovat jejich místo a úlohu v našem právním řádu. Budeme bránit státnický odkaz prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše a s tím související státní hranice ČR a její státoprávní uspořádání. Vyjadřujeme kategorický nesouhlas s možným pořádáním shromáždění a sněmů SL kdekoliv v ČR.

Rozhodně nesouhlasíme s jakoukoliv cizí vojenskou přítomností v České republice a vyzýváme vládní a politické představitele naší země, aby odmítli rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem státním území.

Ani v budoucnu ve svém úsilí nepolevíme a nenecháme se zastrašit nebo umlčet při obhajobě historické pravdy. Pravdivé objasňování našich dějin, zejména mladé generaci, budeme považovat i nadále za jeden z našich nejdůležitějších cílů a úkolů klubové práce. Budeme i nadále veřejně a otevřeně vystupovat s projevy nesouhlasu proti porušování Ústavy ČR a zákonů, proti ekonomické, sociální, politické nespravedlnosti a diskriminaci občanů ČR.

Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova je připravena k spolupráci s politickými stranami, hnutími a vlasteneckými spolky, s kterými nalezneme shodu nebo podobnost v cílech a zájmech naší činnosti na veřejnosti.

V Horní Stropnici 23. dubna 2022

Delegáti VI. Jihočeského krajského sněmu Klubu českého pohraničí

Zdeněk Trippé
korespondent
za Jihočeskou krajskou radu KČP

Fotogalerie: