VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ K PŘIPOMENUTÍ MEZINÁRODNÍHO DNE PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU

29.01.2024

S přihlédnutím k eskalaci ozbrojeného konfliktu na bývalé sovětské Ukrajině, s ní související přibližování vojsk a vojenské infrastruktury NATO k hranicím Ruské federace, Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, v souladu se závěry XI. Národního sněmu KČP a podzimní členské schůze, rozhodla vystupňovat mírové aktivity klubu v Táboře a vůbec na jihu Čech. Náš přístup k podobným akcím je stále motivován snahou spojovat různé proudy vlasteneckých sil do jednoho mohutného mírového proudu proti přípravám na válku a za trvalý mír pro naši vlast. Naše letošní akce navazuje na podobnou mírovou aktivitu u příležitosti slovenského Dne obětí holocaustu a rasového násilí – Památného dne, kdy jsme se sešli dne 8.9. 2023 na mírovém shromáždění rovněž v Táboře na náměstí Prokopa Velikého, (též Písecké rozcestí) u Pomníku Zničeného židovského hřbitova. Nechtěli jsme čekat na ten český, který bude opět až 27. ledna 2024. Eskalace ozbrojeného konfliktu na bývalé sovětské Ukrajině narůstá a je stále nebezpečnější pro svět míru a naděje. Na loňské pietě proto zaznělo varování před potenciálním jaderným, termonukleárním holokaustem, tentokrát celého lidstva, celé světové civilizace. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni, situace se od té doby ještě více vyhrotila. Vysocí potentáti NATO, politici EU a generálové vojsk NATO ještě více straší možností ozbrojeného konfliktu s Ruskem. A nejen straší. Vojska NATO v této době provádí poblíž hranic Běloruska a Ruska největší vojenské manévry od skončení studené války. Dalším impulsem pro připomenutí osvobození koncentračního tábora Osvětim bylo to, že se vůbec nepřipomíná kdo továrnu na smrt osvobodil. Stále více se překrucuje historická pravda o osvobozenecké úloze Rudé armády a SSSR ve zbavení okupovaných zemí nacistické nadvlády. Za této situace Klub českého pohraničí (KČP) uctil Mezinárodní den památky obětí holocaustu veřejným připomenutím v Táboře, které se uskutečnilo v sobotu 27. ledna 2024 od 14 hodin u Sochy rudoarmějce na náměstí TGM.

V úvodu veřejného shromáždění Ing. Zdeněk Trippé, předseda klubu v Táboře, po slavnostní fanfáře a za hudební reprodukce písně Svatá válka ve verzi z roku 1942, společně s přítelkyní Marií Čížkovou ze Soběslavi položili k Soše rudoarmějce s dítětem na rukou kytici klubu se stuhou. Po nich následovali další. Většina účastníků shromáždění se poté poklonila památce rudoarmějce, osvoboditele koncentračního tábora Osvětim a Československa. Následoval projev předsedy klubu v Táboře, který úvodem připomenul významnou událost historie Velké vlastenecké války. Bylo 7. listopadu 1941 a německá vojska pod prapory hákového kříže stála nedaleko od Moskvy. Rudá armáda dle hodnocení německého nejvyššího politického a vojenského velení prý už byla zničena a zbývalo obsadit pouze Moskvu, aby byl SSSR ve válce poražen. Za této těžké doby pro lid SSSR se konala na Rudém náměstí tradiční přehlídka Rudé armády, rudého letectva a Rudého námořnictva. Zde před nastoupenými vojsky a před zraky celého porobeného světa pronesl sovětský vůdce J.V. Stalin památný projev s vizí porážky hitlerovského Německa. Několik citací z tohoto projevu má smysl před sochou rudoarmějce v Táboře v Mezinárodní den památky obětí holocaustu přečíst.

První ciatce JVS: 

"Soudruzi! V těžké situaci slavíme dnes XXIV. výročí Říjnové revoluce. Věrolomné přepadení německými lupiči a válka nám vnucená vytvořily nebezpečí pro naši zemi. Ztratili jsme dočasně řadu oblastí, nepřítel stanul u bran Leningradu a Moskvy. Nepřítel spoléhal na to, že už po prvním úderu bude naše armáda rozprášena a naše země sražena na kolena. Ale nepřítel se krutě přepočítal. Přes dočasné neúspěchy odrážejí naše armáda a naše loďstvo hrdinně útoky nepřítele na celé frontě, způsobují mu těžké ztráty a naše země - celá naše země - se zorganisovala v jednotný bojový tábor, aby spolu s naší armádou a naším loďstvem rozdrtila německé vetřelce."

Poté následoval Stalinův rozbor vojensko politické situace SSSR aby na závěr vyslovil myšlenky s přesnou vizí co bude následovat: 

Cituji doslova:

"Soudruzi rudoarmějci a rudí námořníci, velitelé a političtí pracovníci, partyzáni a partyzánky!

Na vás se dívá celý svět jako na sílu schopnou zničit lupičské hordy německých vetřelců. Na vás se dívají zotročené evropské národy, které se dostaly pod jařmo německých vetřelců, jako na své osvoboditele. Připadlo vám veliké osvobozenecké poslání.

Buďte hodní tohoto poslání! Válka, kterou vedete, je válka osvobozenecká, válka spravedlivá. Nechť vás v této válce posiluje mužný vzor našich velikých předků - Alexandra Něvského, Dimitrije Donského, Kuzmy Miniria, Dimitrije Požarského, Alexandra Suvorova, Michaila Kutuzova!

Nechť vás vede vítězný prapor velikého Lenina!

Za úplné rozdrcení německých vetřelců!
Smrt německým okupantům!
Ať žije naše slavná vlast, její svoboda a její nezávislost!
Pod Leninovým praporem - kupředu k vítězství!"

Konec citace.

Uběhly dlouhé tři roky a cca 3 měsíce krvavých, nesmírně těžkých bojových střetnutí. Rudá armáda již více jak půl roku osvobozovala území Evropy od německého nacismu a plnila tak osvobozeneckou misi dle projevu JVS. Rudá armáda překročila hraniční řeku Bug 17. 7. 1944 (letos v létě tomu bude 80 let). Jednotky 1. gardové tankové armády překročily 17.7. 1944 řeku Bug a vstoupily na území okupovaného Polska. 3. a 4. tanková armáda 1. ukrajinského frontu osvobodily město Zločev a vstoupily na území Polska. Těžké boje po celou dobu pokračovaly. Krev tekla potoky a Polsko sě měnilo v ruiny.

Bylo 27. ledna 1945 kolem 15 hodiny odpoledne a vojska 1.UF pod velením maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva vstoupila na území koncentračního tábora Osvětim, později přejmenovaného na továrnu smrti. Ale o tom už promluví pan Mgr. Marek Adam.

Následoval projev, který byl odměněn velkým potleskem účastníků shromáždění. Vzhledem k závažnému obsahu projevu je publikován v plném znění samostatně. Po projevu přítele Mgr. Marka Adama, vedoucího Sekce strážců míru, bylo předsedou klubu přečteno prohlášení účastníků v tomto znění:


PROHLÁŠENÍ

zástupců vlasteneckých subjektů a občanů účastnících se veřejného shromáždění v Táboře 27.1. 2024 k připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holocaustu

My, účastníci připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holocaustu vyslovujeme podporu Společnému stanovisku zástupců vlasteneckých stran a organizací Plzeňského kraje ve znění, citujeme:

"Dne 23.1. 2024 se v Plzni sešli na svém 3. jednání zástupci vlasteneckých stran a organizací Plzeňského raje – Komunistické strany Čech a Moravy, Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, Českého svazu bojovníků za svobodu a Svazu protifašistických bojovníků.

Společně posoudili současnou vnitrostátní i mezinárodní situaci a přijali následující stanovisko:

Se vší rozhodností odsuzujeme konání české vlády v čele s premiérem Fialou, ministryní obrany Černochovou, ale i prezidenta Petra Pavla k další eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině, ke kterému dali svůj souhlas na jednání vrcholných představitelů NATO v Bruselu ve dnech 17. – 18.1. 2024.

Českou republiku na tomto zasedání zastupoval náčelník generálního štábu Armády České republiky generálplukovník Karel Řehka, který tam tlumočil stanovisko nejvyšší politické české reprezentace, která dává souhlas k dalším provokacím armád NATO na hranicích Ruské federace a k další eskalaci a prodlužování válečného konfliktu na Ukrajině.
Důrazně upozorňujeme na to, že generál Řehka svým jednáním i svými různými mediálními výstupy žene Českou republiku do války! Jeho militantní fanatismus v nejvyšší armádní funkci neodpovídá zájmům široké české veřejnosti ani naší země. Je zvláštní, že zástupce AČR dostává tak výrazný prostor v mediích a svými výstupy porušuje apolitičnost naší armády. Měl by být proto nahrazen v této funkci nejen někým uvážlivějším, ale především někým, kdo ctí tradice české armády při obraně vlasti a vůli českého lidu. Dokud je čas!"

Konec citace.

Co chceme zdůraznit my z Tábora je to, pokud v tom budeme takto pokračovat, tak směřujeme do jisté národní katastrofy, k zničení českého národa a české domoviny v termojaderné katastrofě. Voláme z náměstí TGM v Táboře, Češi vzpamatujte se! Změňte zahraniční politiku na politiku rovnoprávné a mírové spolupráce se všemi státy a národy, také s Ruskem a ruským lidem. Pokud eskalaci konfliktu nezastavíme, shoříme všichni v termonukleárním holokaustu!

Za světový mír! Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše OV KSČM Tábor, OV ČSBS Tábor, My, lidé z. s. společně se všemi účastníky veřejného shromáždění

Prohlášení účastníků veřejného shromáždění bylo poté schváleno potleskem všech přítomných občanů. Za hudební reprodukce ruské lidové písně Kaťuša následovalo rozloučení se s rudoarmějcem, osvoboditelem Osvětimi a Evropy od německého nacismu.

Na památku byly ještě pořízeny společné fotografie účastníků shromáždění. Poté za hudební reprodukce Slovanského pochodu a Slovanského tance se účastníci rozešli.

Celé veřejné shromáždění je k dispozici na stránkých YouTube na videu, viz:

Připomínka obětí holokaustu a poděkování našim osvoboditelům, 27.1.2024 Tábor - YouTube

Autor a foto: Ing. Zdeněk Trippé

Video: Světlana Šatná, oba KČP Tábor

Fotogalerie: