Ve šlépějích Chodů (NR KČP)

17.11.2018

Váz., foto, 290 str., cena: 250,00 Kč

Kolektiv složený především z vysokých důstojníků Pohraniční stráže připravil knihu, kterou je možno oprávněně označit jako klasické dílo o československé Pohraniční stráži. Je objektivizovaným pohledem na historii ochrany státních hranic naší vlasti. Pro čtenáře nebude bez zajímavosti seznámit se s řadou důležitých dokumentů. Jako příklady lze uvést vládní nařízení o Stráži obrany státu (č. 270/1936 Sb.), zákon č. 107/1947 Sb. o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic, zákon č. 69/1951 Sb., o ochraně státních hranic, a nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraň. V knize jsou uvedena i jména zavražděných příslušníků bezpečnostních orgánů a pohraničníků, kteří při výkonu vojenské povinnosti položili své životy. Zajímavé informace podává i statistika proryvů hranic. V některých pasážích, např. o agentech chodcích, kniha nepostrádá čtenářské napětí.

Neotálejte, na skladě již není mnoho výtisků.

Obsahové pojetí publikace Ve šlépějích Chodů, kterou vydal Klub českého pohraničí, popisuje tehdejší dobovou atmosféru s akcentem na obranu hranic v padesátých letech minulého století. Je zřejmě psána lidmi, kteří tu dobu prožili a vychází z tehdejších celostátně platných dokumentů. Propojení jednotlivých žánrů a odkazů je nejen zajímavé a čtivé, ale v některých pasážích nepostrádá ani čtenářské napětí. Pro nejednoho mladého čtenáře popisované situace budou zřejmě objevné. Máme za to, že tato publikace by mohla být i pro nejednoho »historika« výzvou k přehodnocení řady propagandistických mýtů, které se v posledních dvaceti letech v mediích tradovaly, a tím účelově zkreslovaly tehdejší situaci a hlavně nespecifikovaly její atmosféru v okrajových územích osvobozeného československého státu po roce 1945.

Potřebnost a význam této vkusně graficky vypravené knížky jsou vlastně shrnuty v úvodu, kde se píše, že jejím cílem je podat objektivizovaný pohled na uplynulou etapu působení státu a života jeho občanů. Zejména pak čelit subjektivisticky zaměřeným tvrzením současných »badatelů« naplňujících ideologické a politické potřeby vládnoucí scény. Pod tímto »zadáním« se pak z nejednoho mediálního činovníka stává nikoli obhájce suverénního státu, ale spíše hanobitel tehdejších obránců hranic, jak to vyplývá z textu. Nejmarkantněji se takové pojetí projevuje v publikacích »řešících« protikomunistický odboj v padesátých letech minulého století tak, že účelově oddělují páchání nepřátelské činnosti vůči vládnoucí většině od uznání legitimnosti přijímaných protiopatření a dopouštějí se vědomě lživých obvinění (str. 104).

Pozornost nezaujatého čtenáře si zaslouží i tvrzení o bezprecedentním porušení retroaktivity atd. a polemické ohrazení se proti výkladu pojmu suverenita prorežimního »badatele«. Pro soudného čtenáře nebude bez zajímavosti seznámit se s dokumenty - viz například Vládní nařízení o Stráži obrany státu (č.270/1936), Zákon č.107/1947 o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic atp., které vytyčovaly prostředky obrany hranic Československé republiky, Zákon o ochraně státních hranic (31. červen 1951) a nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně (str. 148). Jsou tu uvedena i jména zavražděných příslušníků bezpečnostních orgánů a pohraničníků, kteří při výkonu vojenské povinnosti položili své životy (str. 174).

Na str. 235 je uvedena statistika útěků přes hranice, dále jsou zde jména zavražděných funkcionářů různých správních orgánů (str. 84). Své místo tu mají i tzv. agenti chodci. V každém případě lze říci, že vydání této publikace v současné době je odvážným a pozoruhodným činem, jehož hodnocení přináleží čtenářům.