VAROVÁNÍ Klubu českého pohraničí, z. s. před pokračující fašizací české společnosti

22.07.2020

Nebezpečné trendy v narůstání projevů rusofobie, neonacismu, neofašismu, antikomunismu, demagogie u části politiků, masových sdělovacích prostředků i dalších veřejně známých osobností, vede k pokračování nevraživosti a dalším vlnám nenávisti uvnitř české společnosti.

Dochází k systematickému a řízenému šíření podnětů, které vedou k mezigeneračním rozporům, dokonce uvnitř českých rodin. Stupňují se útoky nejen na nejstarší generaci, která u nás po válce vytvořila mimořádné materiální, společensko-politické, kulturní i duchovní hodnoty, ale neštítí se napadat a urážet řádně demokraticky zvolené představitele našeho zákonodárného sboru a státu. Jsou veřejně napadány základní prvky demokratického uspořádání společnosti i samotné Ústavy České republiky.

Část politických sil a jejich představitelé, se dodnes nesmířili se svou porážkou v posledních parlamentních i prezidentských volbách a snaží se podnikat kroky nejen ke zrušení již dříve přijatých zákonů, ale usilují o oslabení státnosti a suverenity České republiky.

Jsou vedeny verbální a politické útoky na státnický odkaz Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Československa, zejména na dekrety, kterými v době exilu řídil vládu Československa a těsně po ukončení druhé světové války jimi právně utvrdil odsun části Němců z našeho státního území a kolaborantům zkonfiskování a znárodnění jejich majetku. Sudetoněmecký landsmanšaft veřejně hlásá, že přesune část svých veřejných politických aktivit na území naší republiky s nadějí, že nakonec budou samotní občané České republiky požadovat zrušení těchto státotvorných poválečných dekretů prezidenta republiky.

Nám, členům Klubu českého pohraničí je jasné, že připuštění takových retroaktivních právních změn by vyvolalo další vlnu nových nespravedlností a otevřelo cestu k nekonečným soudním sporům o majetky a vlastnictví na celém území České republiky i Slovenska.

Tomu se snažíme všemi prostředky, silami i svou každodenní činností zabránit. Právě na to upozorňujeme politiky i osobnosti společenského života a právě před tím varujeme naše spoluobčany!

Zmíněné negativní jevy v současnosti naší společnosti jsou jen pověstným "vrcholem ledovce". Není možné a ani účelné je všechny vyjmenovat v tomto našem varování.

Jsme přesvědčeni, že mnohá politická uskupení a další vnitřní i zahraniční síly usilující o zpátečnický zvrat společenského vývoje u nás, byly povzbuzeny principiálně nesprávným přístupem k objektivní historické pravdě přijetím kontroverzního politického dokumentu Evropským parlamentem dne 19. září 2019. Jde o politickou proklamaci ve znění "Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy číslo 2019/2819".

Usnesení Evropského parlamentu hrubě překrucuje objektivní historickou pravdu o přípravách, rozpoutání a průběhu druhé světové války. Znevažuje zásadní podíl národů Svazu sovětských socialistických republik a jeho Rudé armády na drtivé porážce fašistických agresorů, a to nejen v Evropě.

Uměle vyvolávané porušování přijatých smluvních závěrů představiteli spojeneckých protifašistických sil na Jaltské a Postupimské konferenci, znevažování rozhodnutí Norimberského tribunálu při nerespektování kulturně společenských tradic a historických zkušeností Evropy, spolu se zneužíváním zkreslených znalostí a malých osobních zkušeností střední a mladších generací vede i za pomoci sdělovacích prostředků a sociálních sítí k předem plánovanému nezájmu a tzv. apolitičnosti nemalé části našich obyvatel, ohrožení jejich ekonomické nezávislosti, sociálnímu, kulturnímu i národnostnímu propadu a velkému nebezpečí nových válečných konfliktů.

Klub českého pohraničí po boku dalších vlasteneckých uskupení u nás je odhodlaným bojovníkem za historickou pravdu! S obsahem usnesení Evropského parlamentu zásadně nesouhlasíme a necítíme se jím být ničím zavázáni. Jde o politickou proklamaci přímo ohrožující české národní zájmy a hrubé zasahování Evropského parlamentu do vnitřních věcí České republiky a suverenity českého státu, ale i mnohých dalších slovanských národů.

Varujeme všechny politické představitele České republiky před výše zmiňovaným nebezpečným politickým dokumentem, který účelově mění historickou pravdu a podněcuje revanšistické síly v Evropě i v České republice k šíření lží, nenávisti, nacionalismu a šovinismu a k novému "tažení na východ"!

Zabraňme v zárodku snahám o zničení naší krásné domoviny, znevažování naší hrdinské i novodobé pokrokové historie, likvidaci českého jazyka a národní kultury a nakonec faktickou záhubu českého i slovenského národa.

S pozdravem a slovy národního hrdiny Julia Fučíka

"Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!"

Národní rada Klubu českého pohraničí
V Praze, dne 18. července 2020

Jaroslav Hudec, první místopředseda NR KČP 


Verze PDF ke stažení: 


Fotogalerie: