VÁNOČNÍ MÍROVÉ SETKÁNÍ V TÁBOŘE

21.12.2023

Na podzimní členské schůzi Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, jsme prodiskutovali možnosti uspořádání dalších manifestací a demonstrací za mír a proti stávajícím ozbrojeným konfliktům, hlavně na Ukrajině, nově na Blízkém východě v prostoru Gaza a vůbec proti válkám.

V usnesení členské schůze ze dne 24.11. 2023 Sekce strážců míru dostala za úkol iniciovat spolupráci s jihočeskými vlasteneckými subjekty, společně s nimi připravit a uskutečnit několik mírových demonstrací ve spolupráci s oběma celostátními mírovými hnutími v ČR. Odpovědnost za splnění tohoto mimořádně důležitého úkolu byla stanovena příteli Mgr. Marku Adamovi, vedoucímu Sekce strážců míru. Bezprostředně po schůzi se sešla organizační skupina Sekce strážců míru za vedení předsedy klubu a stanovila si priority v oslovení vlasteneckých subjektů v Táboře a v Jihočeském kraji. Bylo rozhodnuto zapojit do programu a ůčasti na Vánočním mírovém setkání osvědčené partnery a spojence. Současně jsme rozhodli, že vše pojmeme v duchu Adventu a na setkání vytvoříme atmosféru přátelství mezi lidmi, radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, dobu rozjímání a dobročinnosti. Pro většinu z nás Spasitel představuje posla míru, přátelství a lásky mezi lidmi, mezi národy a státy. Zde to chápeme tak, že Klub českého pohraničí v základních dokumentech, zejména v Brněnském programu klubu vytyčuje, že "Programovým cílem Klubu českého pohraničí, z.s., je zachování českého charakteru českého pohraničí, udržení národních a sociálních jistot a celkové kvality života občanů, rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními národy, upevnění důstojného postavení České republiky ve světovém společenství a zachování světového míru." Náš klubový programový cíl a jeho důsledné naplňování vlasteneckou prací je plně v souladu s očekáváními příchodu Spasitele v duchu křesťanských lidových tradic. Z tohoto důvodu, inspirováni loňskou Manifestací a modlitbou za mír, uskutečněnou v 3. adventní neděli, jsme opět zařadili do programu na závěr setkání modlitbu a do dvou bloků hudebních skladeb vánoční motivy.

Společně s námi se do přípravy, organizace a uskutečnění mírového setkání zapojily dvě politické strany – KSČM, Sociální demokracie a jedno lidové politické hnutí - Plán ČR na 1. místě. Kromě našeho spolku další tři spolky, a sice My, lidé, Levicový klub žen a Český svaz bojovníků za svobodu. Na setkání se dostavili jak členové těchto politických stran, hnutí a spolků, tak jejich sympatizanti, lidé nevěřící a náboženského vyznání.

Program byl zahájen včas po odeznění slavnostní fanfáry a poté za zpěvu Československé hymny, kterou nám zazpívali přítel Richard Štěpán, člen KČP se skupinou mladých lidí z jihu Čech. Setkání profesionálně moderoval přítel Mgr. Marek Adam, vedoucí Sekce strážců míru KČP a mimochodem, čerstvě zvolený místopředseda Jihočeského KV KSČM, člen ČSBS a obou českých mírových hnutí. S organizací řízení programu mu byla nápomocna pořadatelská služba v čele s předsedou klubu. V on line videopřenosu, který technicky zajišťoval přítel Pavel Fíla, první místopředseda Politického hnutí Plán ČR na 1. místě, nejprve promluvil přítel Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Plán ČR na 1. místě. Hovořil o naléhavosti zajištění míru v Evropě, zejména na Ukrajině, míru pro ČR a proti válečným konfliktům ve světě. V druhé části pozdravu vysvětlil poslední politickou iniciativu občanů EU "TRUST and freedom (Souhlas a svoboda)", ve které se osobně angažuje. Na závěr všem popřál klidné Vánoce v rodinném kruhu, mezi přáteli a mnoho štěstí v roce 2024. Na setkání dále promluvili přítel doc. Lubomír Pána, předseda KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko, bratr Mgr. Jan Mach, předseda Okresní organizace sociální demokracie na Táborsku, bratr Ing. Břetislav Volšovský, sociální demokrat, soudružka Květa Šlahúnková, předsedkyně Levicového klubu žen, přítel Ing. Zdeněk Trippé, předseda Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše a soudruh Stanislav Vodsloň, člen OV ČSBS v Táboře a účastník Květnového povstání pražského lidu. Ve dvou hudebních blocích zazněly písně a koledy, v prvním bloku například "Den přeslavný, Jozef, moj kochany, Narodil se Kristus Pán, Keď ta jasná hviezda" a v druhém bloku "Veni domine / Omnia vincit amor a Pohár a kalich." Po hudebních vystoupeních bylo přítelem Markem Adamem přečteno PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ VÁNOČNÍHO MÍROVÉHO SETKÁNÍ, sjednocených v mírovém úsilí "Za mír a proti válce!" Bylo přijato velkým potleskem všech přítomných občanů a tím také schváleno.

Následoval závěrečný projev přítele Mgr. Marka Adama a po něm za jeho vedení proběhla pravoslavná modlitba za mír mezi slovanskými národy na Ukrajině. Při modlitbě byla zapálena tradiční, velká pravoslavná svíce. Následoval husitský chorál "Ktož sú boží bojovníci", hymna Klubu českého pohraničí. Poté byl program vánočního mírového setkání v plánovaném čase ukončen. Za reprodukovaných skladeb "Slovanský pochod a Slovanský tanec číslo 7" si účastníci neformálně rozdávali dárky a přáli si k Vánocům a mnoho štěstí v roce 2024. Dárky, hlavně připravené balení různých druhů oříšků a cukrovinek, rozdávala přítelkyně Světlana Šatná od KČP Tábor a druzí účastníci setkání.

Zcela na závěr je potřeba vyzvednout bezvadnou a včasně připravenou logistiku Vánočního mírového setkání (ozvučení, osvětlení, spojeni s Ladislavem Vrabelem), která vytvořila optimální podmínky pro splnění cílů setkání a přispěla k přátelské vánoční atmosféře. O tu se zasloužl přítel Pavel Fíla se svými dvěma šikovnými syny. Dále je potřeba vyzvednout perfektní úlohu šikovného kluka, praporečníka Sekce strážců míru a vnuka přítele Luboše Bártů, člena KČP z Tábora, který po celou dobu setkání vydržel stát s praporem Strážců míru u sochy Mistra Jana Husa.

Vzhledem k závažnému společenskému a mírutvornému projevu přítele doc. Lubomíra Pány, je projev uveřejněn v plném znění, cituji:

Vážení přítomní, i ti, kteří se podíváte na záznam.

Vánoční svátky mají svůj zasloužený význam. Ale bohužel se z nich stává jen konzumní záležitost. A na podstatu Vánoc se zapomíná. Vánoce jsou obdobím přátelské pospolitosti, radosti, naděje. Času míru, bez válek. Jak tedy strávit Vánoce?

Je jedno, jestli jste křesťané, pohané nebo ateisti. Období kolem Vánoc má bohatou historii a veliký význam pro člověka. Je krásné zapomenout na práci, stres, oslavovat.

Důležitý je úklid. Ale teď nemyslím ten v domácnosti, ale především v našich duších. Navodit vnitřní klid a užít si svátky v míru a klidu. Pryč se stresem a nervozitou.

Dárky mají svůj význam, myslím, že každý rád dostává dárky. I já rád dostávám dárky a myslím, že každý si zaslouží mít ten svůj dárek pod stromkem. Ale nejde o to se předhánět, kdo si dá dražší dárek anebo vykoupit polovinu obchodů. Dary mají být o tom, že druhému chcete udělat radost, ale k radosti stačí drobnost.

Největším a nejkrásnějším dárkem je společně strávený čas. Děkuji, že mohu strávit společný čas s vámi, kteří chtějí mír a to nejen o vánocích.

Na závěr mi dovolte připomenout paraleru dneška s antickými olympijskými hrami. Měly pro Řeky velký význam, protože upevňovaly národní jednotu Řeků, kteří byli rozděleni na množství kmenů.

Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír. Účastníkům her byla zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských států. V době her byly zakázány všechny války a jiné násilné činy.

A dnes? Nejen, že většina států, které se odkazují na své kořeny v antice, podporuje války. Je jim trnem v oku mír a tak odsuzují, včetně českého olympijského výboru rozhodnutí o účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži.

Mezinárodní olympijský výbor potvrdil článek Olympijské charty "zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti".

Ptám se: Máme antické a křesťanské kořeny? Proč znich nevycházíme?

Děkuji za pozornost.


Vysvětlivky k projevu:

Historicky se Vánoce slavili ještě před narozením Ježíše Krista. V pohanském významu byly Vánoce spojovány s oslavami zimního slunovratu. Lidé oslavovali, protože slunovrat byl příslibem návratu slunce a k této době se vázalo mnoho přání, říkadel, písní, koled, zvyků a tradic. Slunovrat většinou připadá na 21. prosince, je to období, kdy se začíná prodlužovat den a zkracovat noc, bylo to období k oslavě návratu slunce, které znamenalo nový život a úrodu.

Uctíval se bůh Slunce, ve starém Římě uctívali boha Saturna. Slunce je světlo a teplo, jeho paprsky přináší radost a díky nim může uzrát úroda a Slunce si zasluhuje úctu.

Podle křesťanské tradice tyto dny pojímají k uctění příchodu Ježíše Krista. Kdy se přesně narodil Ježíš Kristus, se neví. Bylo to někdy v období kolem konce prosince až začátkem ledna. Předpokládá se, že by to mělo být 6. ledna. Papež Julius I. ve 4. století rozhodl, že narození Ježíše Krista se bude oslavovat 25. prosince. Proč tak učinil, není zcela jasné, ale historici si myslí, že papež chtěl upřednostnit křesťanství před pohanskými tradicemi.

Pro úplnost je součástí článku o vánočním mírovém setkání všemi přítomnými schválené prohlášení, cituji:

PROHLÁŠENÍ

ÚČASTNÍKŮ VÁNOČNÍHO MÍROVÉHO SETKÁNÍ,
sjednocených v mírovém úsilí "Za mír a proti válce!"

My, lidé z Tábora a z jihu Čech, kteří jsme se v předvečer vánočních svátků
setkali u sochy Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře,
my dědicové husitských tradic, dědicové a pokračovatelé mírové politiky
husitského krále Jiřího z Poděbrad a pokrokového socialistického hnutí;
my, vlastenci a členové různých politických stran, hnutí a spolků,
lidé nevěřící a různého náboženského vyznání,

na památném místě veřejně a otevřeně apelujeme
na Vládu České republiky a na prezidenta České republiky Petra Pavla,
aby důsledně respektovali tradiční mírovou zahraniční politiku naší vlasti
v souladu s dokumenty Organizace spojených národů a dále aby upřednostňovali výhradně mírová řešení
mezinárodních konfliktů
na Ukrajině, na Blízkém východě i jinde ve světě.

Odkazujeme tímto prohlášením na Chartu OSN
a na Článek 1 Severoatlantické smlouvy.

Zároveň důsledně varujeme před přípravou a realizací útočné války
a před zatahováním ČR do cizích, imperiálních válečných střetů ze strany vládních představitelů
a výkonné moci ČR (viz paragrafy 406 a 407 trestního zákona).

Kdo chce mír, nedodává a neposílá zbraně!
Mírové nebe nad hlavou!

V Táboře 18. 12. 2023

Konec citace.

Autor a foto: Ing. Zdeněk Trippé, KČP Dr. Edvarda Beneše, Tábor
Video: Světlana Šatná, KČP Dr. Edvarda Beneše, Tábor
Vánoční setkání míru, 18.12.2023 v Táboře - YouTube

Zpěv a hudební doprovod: přítel Richard Štěpán a spol., KČP České Budějovice

Video:

Fotogalerie: