SPOLUPRÁCE VLASTENECKÝCH SIL NA MÍSTNÍ ÚROVNI

17.05.2021

            Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše systematicky usiluje o utváření, udržení a posilování jednoty vlasteneckých sil v Táboře a na Táborsku. Výkonný výbor okresní rady je přesvědčen o správnosti tohoto postupu, který je plně v souladu s dikcí Stanov Klubu českého pohraničí hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, článek 6. Jde o trvalou zásadu naší klubové činnosti při plánování, organizaci a přípravě každé akce na veřejnosti.

Kromě stanovení cílů akce, jejího programu a vlastního scénáře provedení akce vždy plánujeme pozvání našich spojenců a nakloněných společenských politických a spolkových subjektů. S OV ČSBS máme uzavřenou písemnou smlouvu o spolupráci na místní úrovni a zveme je na všechny důležité akce. Jsme členy Městské rady seniorů(MRS) v Táboře a jejich jednání náš zástupce pravidelně se účastní. Informujeme Městskou radu seniorů o našich postojích k různým aktuálním otázkám pomocí našich zpráv elektronickou poštou.

Spolupráci s místními územními organizacemi politických stran se nevyhýbáme. Usilujeme o rovnoprávnou spolupráci s politickými stranami vlasteneckého zaměření, mezi které se u nás v Táboře řadí KSČM a nově také Aliance národních sil(ANS). Podařilo se tuto spolupráci nastartovat v souladu se spoluprací Národní rady KČP s vedením ANS v Praze. Účastníme se akcí ANS na Táborsku a současně zveme příznivce ANS na naše akce. Skrze neformální občanskou iniciativu "Táborských vlastenců" jsme se se seznámili s přítelem Mgr. Markem Adamem, předsedou JčKV ANS. Dohodli jsme se na pravidelné spolupráci vě věci našich společných, zejména vlasteneckých zájmů obou uskupení na Táborsku. Snažíme se o navázání spolupráce s různými skupinami členů a fanoušků politické strany Svoboda a přímá demokracie(SPD). Několik akcí jsme se pokusili uspořádat jako akce společné. Při spolupráci s těmito novými politickými stranami typu ANS, SPD, ale také neformálními občanskými skupinami existují různá specifika. Jde o nové politické subjekty, které zatím mají malou členskou základnu a často nezkušené funkcionáře, kteří usilují o získávání politických bodů, zejména v době blížící se a probíhající volební kampaně. Za této situace musíme projevit vysokou toleranci ve vztahu k nim a také jisté pochopení pro jejich "snažení". Proto je mimořádně důležité zabezpečit atraktivitu požádaných akcí aby se na ně dostavilo co nejvíce občanů zajímajících se o politiku a námi nabízené informace. Je potřeba si přiznat, že vyjmenované vlastenecké politické subjekty si jsou v době předvolebního období a za volební kampaně navzájem konkurenty a usilují o stejný typ voliče. To při neprofesionálním zvládání spolupráce může vést ke konfliktům a ohrožení jinak vzájemně výhodné spolupráce. Ukazuje se, že Klub českého pohraničí je schopen splnit zajímavou společenskou úlohu organizátora a sjednotitele vlasteneckých sil v Táboře a na Táborsku. Klub na místní úrovni se může stát platformou sjednocení se vlasteneckých sil ve struktuře podobné Vlasteneckému fóru na celostátní úrovni. V tomto duchu ve skutečnosti působíme od samého počátku, ale narážíme na překážky spojené s přestárlou členskou základnou a nedostatkem finančních prostředků. Vše co připravujeme, organizujeme a materiálně zabezpečujeme si platíme ze svých soukromých peněz, které ve formě členských příspěvků vybereme na činnost místního klubu. Takže působení na veřejnost pomocí sdělovacích prostředků je omezeno našimi finančními zdroji, které jsou prozatím malé a neumožňují se více propagačně "rozmáchnout". O to významnější je umět využít každé významné akce na veřejnosti k plnění našeho programu a také k sjednocování vlasteneckých sil.

Poslední úspěšnou akcí byla naše akce, kterou připravila okresní rada na Den vítězství. Oslavu jsme připravili sami a pozvali na ni nám spřátelé subjekty, o kterých jsem již psal. Základem je spolupráce s KSČM a OV ČSBS, která je základem a k ní postupně přibíráme další politické a občanské subjekty. Ukazuje se, že existuje nadějný potenciál spolupráce s ANS, kterou zde na jihu Čech vede přítel Mgr. Marek Adam. Jeho stručný projev nyní uvedu jako důkaz, že naše smýšlení je totožné nebo velmi podobné a je předpokladem pro utváření ideové jednoty s námi.

Ve svém projevu, který nazval "Vděčni zůstaneme!" uvedl. Co je pomíjivé a krátkozraké, to opadne. A co je pevné a charakterní, to zůstává. Trvalou hodnotou našich novodobých dějin je naše vděčnost Rudé armádě a partyzánským jednotkám v boji proti fašismu. Navzdory současné vládě "amatérských politků" zůstáváme vděční a věrnízásluhám našich Osvoboditelů. Čest jejich památce!

Poslední boje druhé světové války se uskutečnily na Příbramsku u obce Slivice. Nachází se zde pomník se symbolickým názvem Sbratření. Naše bratrské přátelství s dnešní Ruskou federací a dalšími zeměmi bojujícími proti fašismu zůstává trvalé a opravdové. Přátelství s Ruskem je pro nás výhodné nejen hospodářsky, ale především spojenecky, a ze všeho nejvíc - je pro nás významné a cenné morálně. Aliance národních sil ve spolupráci s Komunistickou stranou Čech a Moravy a s Klubem českého pohraničí slaví a připomíná datum 9. května ve vší pravdě a v úctě.

Zůstáváme věrni v našem společném boji proti fašismu, a to i v dnešním soudobém kontextu. Zůstáváme přátelé s Ruskou federací. Zůstáváme vděčni za vše, co pro nás Rudá armáda vykonala a uctíváme památku všech obětí padlých v boji za vítězství nad fašismem.

S úctou....

Přítel Mgr. Marek Adama byl odměněn za svůj projev velkým potleskem.

Současně mu bylo mnou coby moderátorem oslav umožněno přečíst účastníkům oslav

"Prohlášení Aliance národních sil k aktuální situaci" ve znění:

  1. Odmítáme legitimitu vlády, která účelově rozvrací naše česko-ruské vztahy. Jsme jednoznačně proti současné vládě ČR, jejíž činnost považujeme za vlastizrádnou a protinárodní. Současná vláda ČR nás vědomě zatahuje do konfliktů "v cizím zájmu" a do konfliktů proti našim slovanským bratřím - hrdinům a osvoboditelům.
  2. Zásadně odmítáme, aby se Česká republika jakkoli podílela na podpoře mezinárodního terorismu dodáváním zbraní pro boje v Sýrii a na Ukrajině.
  3. Jednoznačně odmítáme a tvrdě odsuzujeme činnost tzv. Páté kolony, sloužící jen ve prospěch cizích (většinou západních a protinárodních) zájmů. Požadujeme veřejné rozkrytí páté kolony, infiltrované v různých subjektech české politiky.
  4. Věříme v nekonečné česko-ruské přátelství, které nám již mnohokrát v historii zachránilo naši fyzickou existenci a národní podstatu. Na počest tohoto přátelství sázíme po republice břízu jako symbol slovanské sounáležitosti a solidarity.
  5. Apelujeme na našeho pana prezidenta Miloše Zemana, jenž je pro nás skutečným garantem národního státu a garantem kvalitní česko-ruské diplomacie a spolupráce.

Pane prezidente, máte naši plnou důvěru a naši podporu. Věříme, že svými moudrými rozhodnutími, která brzy učiníte, přispějete ke stabilizaci naší země, a to nejen v kontextu česko-ruských mezinárodních vztahů.

Mgr. Marek Adam, Aliance národních sil
19. 4. 2021

Prohlášení Aliance národních sil ze dne 19.4. 201 bylo účastníky oslavy u příležitosti Dne vítězství přijato potleskem a oznámením moderátora, že se považuje za přijaté. Všichni s tímto způsobem jeho schválení souhlasili. Přítel Mgr. Marek Adam přivedl na oslavu s mým předem dojednaným souhlasem popa Pravoslavné církve Jiřího Táborského z Tábora. Ten ve svém slově odsoudil násilí a války, fašismus a nacismus a vyzvedl vojáky lidského dobra, kterými pojmenoval rudoarmějce Rudé armády, která vybojovala vítězství se silami zla, temna a útisku a pro nás svobodu. Pomodlil se u Sochy rudormějce za tyto vojáky dobra!

Sami vidíte, že v projevu Mgr. Marka Adama, člena ANS a jeho přítele, popa Jiřího Táborského existují styčné body ideové jednoty mezi námi a je tudíž na co navazovat a co rozvíjet. V tomto směru nás čeká hodně společensky prospěšné práce, kterou budeme neochvějně v Táboře a na Táborsku rozvíjet.

Ing. Zdeněk Trippé

předseda
Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše

Fotogalerie: