Setkání u příležitosti 126. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody

22.11.2021

Dne 20. listopadu 2021, se zúčastnila delegace členů KČP, Společnosti Ludvíka Svobody a ČSBS Jemnice slavnostního setkání u příležitosti 126. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody, u Pamětního kamene, v jeho rodné obci Hroznatíně, na čele s předsedou přítelem Jánem Lajdou, Rudolfem Zbínem a Vilémem Oulehlou.

Setkání bylo jako každoročně zahájeno v 11:30 hod. přeletem vrtulníku Mi -24/36 od 22. Základny vrtulníkového letectva nad obcí Hroznatín v prostoru nad rodným domem a pamětním kamenem arm. gen. Ludvíka Svobody.

Po slavnostním zahájení zazněly hymny Slovenské republiky a České republiky.

Zúčastnila se řada delegací z celé ČR i SR, na čele s předsedou Společnosti Ludvíka svobody, Ing. Ludvíkem Engelem, s hejtmanem Vysočina Mgr. Vítězslavem Schrekem, starostkou obce Hroznatín Bc. Janou Uchytilovou, delegaci KSČM na čele s Ing. Kateřinou Konečnou, primátorkou družebního města Svidník, Mgr. Marcelou Ivančovou a řady dalších vzácných hostů. Za rodinu arm. gen. Ludvíka Svobody se zúčastnil jeho pravnuk Ing. Václav Klusák.

Poté následovalo položení věnců a kytic jednotlivých delegací. Za NR KČP z pověření předsedy Jaroslava Hudce položili věnec a uctili památku arm. gen. Ludvíka Svobody přítel Rudolf Zbín, svob. vz Ladislav Nekvapil a přítel Milan Poledník.

Následovalo vystoupení hostů, jako první vystoupil hejtman kraje Vysočina, dále starostka obce Hroznatín, ing. Václav Klusák-pravnuk armádního generála L.Svobody, primátorka města Svidník a předseda Společnosti Ludvíka Svobody, Ing. Ludvík Engel.

Po nich vystoupil s projevem za Klub českého pohraničí přítel Rudolf Zbín, kterého předseda NR KČP přítel Jaroslav Hudec pověřil zastupováním z důvodů onemocnění..

Přítel Zbín ve vystoupení omluvil účast přítele Jaroslava Hudce, jeho jménem pozdravil všechny účastníky setkání a přednesl jeho příspěvek.

Cituji:

"Vážené dámy, pánové, vážení hosté,

vážení rodinní příslušníci armádního generála Ludvíka Svobody,

dovolte mi abych Vás z tohoto místa, co nejsrdečněji pozdravil z pověření předsedy NR KČP přítele Jaroslava Hudce a jménem všech přítomných účastníků-členů, příznivců, sympatizantů KČP, veteránů-bývalých příslušníků Pohraniční stráže, SNB, Policie ČR a členů Společnosti Ludvíka Svobody, delegátů jednotlivých krajů a okresů z celé ČR, ale i ze Slovenska,

u příležitosti 126. výročí narození našeho bývalého prezidenta Československé socialistické republiky, Hrdiny Sovětského svazu, Trojnásobného hrdiny Československé socialistické republiky a Hrdiny Ruské federace-in memoriam, armádního generála Ludvíka Svobody.

Bohužel v důsledku pandemických opatření, ale i ze zdravotních důvodů musela řada naších členů svou účast na dnešní setkání na poslední chvíli odřeknout.

Je nám ctí, že se můžeme každoročně setkávat zde v obci Hroznatín, - rodišti našeho bývalého prezidenta, u Pamětního kamene, u příležitosti tohoto významného výročí.

Naši účast přišli podpořit někteří zástupci Klubu českého pohraničí se svými prapory.

O odkazu našeho bývalého prezidenta se již ve svém vystoupení zmínil předseda SLS, Ing. Ludvík Engel, proto nebudu tuto problematiku rozvádět, vše podstatné bylo již řečeno.

Klub českého pohraničí již dlouhá léta spolupracuje se Společností Ludvíka Svobody a mnozí naši členové jsou také členy této společnosti.

V letošním roce jsme si připomenuli 70. výročí přijetí zákona o Ochraně státních hranic a v příštím roce 2022, si již připomeneme 30. výročí založení Klubu českého pohraničí.

Chtěli bychom tohoto dnešního setkání využít, k ocenění zasloužilých členů, dlouholetých spolupracovníků a předat jim ocenění NR KČP.

V první části budou předána ocenění NR KČP,

a ve druhé pak bezprostředně po skončení oficiální části dnešního setkání budou pověřeným zástupcem 11. b PS Bratislava svob. vz. Ladislavem Nekvapilem propůjčeny Řády Lipového kříže, vybraným bývalým příslušníkům Pohraniční stráže vojenské základní služby a z povolání 4. b PS Znojmo, za celoživotní službu pro vlast, ale i současnou angažovanost."

Vážení přátelé, vážení hosté,

Národní rada Klubu českého pohraničí uděluje u příležitosti 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic, za dlouholetou spolupráci s Klubem českého pohraniční následující ocenění:

Je mi ctí, že mohu z pověření předsedy NR KČP tato ocenění předat.

Požádal bych jmenované, které budu číst, aby předstoupili.

Vlastenecký řád:

Za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP,

byl udělen

  • pplk. Ing. Zdeňkovi DVOŘÁKOVI, - Veteránovi Pohraniční stráže a Policie ČR,

členovi Městského Klubu českého pohraničí Jemnice

Řád přátelství:

Za mírovou a internacionální spolupráci mezi národy, příkladné vlastenectví a aktivní zásluhy o udržení míru, byl udělen

  • Ing. Ludvíkovi Engelovi, - předsedovi Společnosti Ludvíka Svobody,
  • Společnosti Ludvíka Svobody, z.s., - ocenění převezme předseda Ing. Ludvík Engel
  • plk. gšt. Ing. Rudolfovi STRAKOVI, Veliteli 22.
    Základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.
  • plk. gšt. Ing. Rudolf STRAKA svou účast na dnešním setkání předem omluvil.
    Ocenění za něj převzal na začátku setkání pověřený zástupce, přítel Luboš Sklenář.

Stuhu NR KČP-praporům Společnosti Ludvíka Svobody.

-požádal bych kolegy Dr. Milana Havlíčka a Dr. Oldřicha Kuklu, aby předstoupili s prapory SLS.

Přítel Rudolf Zbín také předal pamětní listy k 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic a zároveň k narozeninám, Ing. Ludvíkovi Engelovi, plk. gšt. Rudolfovi Strakovi, plk. gšt. Michalovi Vechetovi a k 96. narozeninám prof. Ing. Zoe Klusákové-Svobodové, CSc.

Posledně jmenované pamětní list předá Ing. Ludvík Engel.

Všem oceněným bych chtěl jménem NR KČP a všech členů KČP pogratulovat a poděkovat za dosavadní dlouholetou spolupráci.

Konec citace.

Po skončení oficiální části slavnostního setkání, propůjčil pověřený zástupce 11. b PS Bratislava svob. vz. Ladislav Nekvapil za asistence přítele Rudolfa Zbína vybraným zástupcům, bývalým příslušníkům Pohraniční stráže 4. b PS Znojmo, Řády Lipového kříže.

Řád Lipového kříže byl propůjčen:

pplk. v.v. Jánu Lajdovi, pplk. Ing. v.v. Zdeňkovi Dvořákovi, mjr. v.v. Milanovi Boldysovi, rtn. vz. Václavovi Pechovi a čet. vz. Petrovi Sudíkovi.

Přítel Ladislav Nekvapil a přítel Rudolf Zbín všem oceněným pogratulovali a poděkovali jim za celoživotní službu pro vlast, ale i současnou angažovanost.

Závěrem lze konstatovat, že setkání proběhlo za velice slušné účasti a tentokrát nám přálo i počasí.

Budeme se již dnes těšit na setkání v příštím roce, které proběhne ke konci listopadu 2022.

Za KČP napsal: Rudolf Zbín Foto: Petr Sudík., Ján Lajda, Jan Jureček, Ladislav Nekvapil 

Fotogalerie: