Setkání KČP Jemnice a Společnosti Ludvíka Svobody, dne 23. února 2023

27.02.2023

Dne 23. února 2023 se uskutečnilo od 16.00 hodin v loveckém salonku restauraci," U Svatého Víta," pravidelné setkání členů, příznivců a sympatizantů klubu českého pohraničí a společnosti Ludvíka Svobody Jemnice, tentokrát ve slavnostnějším duchu.

Zúčastnilo se 17 členů a jeden host. Omluveno bylo 7 členů.

Na zahájením setkání zazněl "Husitský chorál."

Jednání zahájil předseda KČP přítel Ján LAJDA, který přivítal všechny přítomné zejména pak hosty, členku OR KČP Znojmo a NR KČP Jitku KRÝSLOVOU, které byla předána kytička, přítele JUDr. Rostislava POKORNÉHO, a člena výboru KČP Jemnice, pověřeného zastupováním v OR KČP Znojmo Ing. Zdeňka DVOŘÁKA, a seznámil je s průběhem setkání.

Byl přijat nový člen, JUDr. Rostislav POKORNÝ

Na začátku setkání byla uctěná památka všem kolegům a bývalým členům KČP a SLS Jemnice, bývalému prezidentovi ČSSSR arm. gen. Ludvíkovi Svobodovi a bývalému náčelníkovi HS PS OSH gen. por. In. Františkovi Šádkovi.

Seznámil přítomné s tím, že dne 11. února 2023, opustil naše řady přítel Zdeněk ROLÍNEK, zakládající člen a čestný předseda KČP Jemnice, v jeho nedožitých 94. letech, také připomenul, že dne 12. prosince 2022, umřela dcera arm. gen. Ludvíka SVOBODY, prof. Ing. Zoe KLUSÁKOVÁ-SVOBODOVÁ, CSc., ve věku 97. let.

Čest jejich věčné památce. Nikdy nezapomeneme!

Foto: Při vstupu do sálu byl zřízen pamětní koutek.
Foto: Při vstupu do sálu byl zřízen pamětní koutek.

Přítomní uctili všem památku za znění "Večerky."

-----------

Dne 17. února 2023, se zúčastnila delegace za bývalé pohraničníky, členy KČP a SLS Jemnice, ve složení přátelé Ján Lajda, Ing. Zdeněk DVOŘÁK, Rudolf ZBÍN a také za OR KČP Znojmo přítelkyně Jitka KRÝSLOVÁ, pohřbu Zdeňka Rolínka v Obřadní síni v Brně-Šlapanicích. Jménem všech členů položili věnec, přítel Rudolf ZBÍN vystoupil v průběhu s příspěvkem, kde krátce zhodnotil jeho celoživotní záslužnou činnost příslušníka Pohraniční stráže a Klubu českého pohraničí Společnosti Ludvíka Svobody a společně pak uctili jeho památku.

---------------

Poté předseda Ján LAJDA popřál členům, kteří od posledního setkání dne 1.12.2022, oslavili nebo v blízké době oslaví narozeniny.

K narozeninám z pověření výboru popřál:

Jaroslavu SEKANINOVI - 1. ledna, Pavlovi KINCLOVI - 3. ledna, Miroslavovi KOLÁČKOVI - 4. ledna, Marii MOCHAROVÉ - 22. ledna, Boženě ZERZOVÉ - 26. ledna, Janu ŠPIČKOVI - 8. února, Jiřímu ČECHOVI- 26. února, Ing. Zdeňkovi DVOŘÁKOVI - 28. února, Vilémovi OULEHLOVI - 3.března a Břetislavovi MACEČKOVI - 11.března.

Seznámil přítomné, že výbor přijal opatření, že pamětní listy se budou předávat pouze ke kulatým a půlkulatým narozeninám.

Následně předal "Pamětní listy."

Dodatečně byl předán pamětní list příteli Alešovi Orlíkovi k narozeninám

a

příteli Jaroslavu SEKANINOVI, - k 65. narozeninám

příteli Vilémovi OULEHLOVI, - k 80. narozeninám.

Popřál všem oslavencům všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně životního elánu,

za znění písníčky, "Živijó, živijó, živijó."

----------------------------

Poté vystoupil přítel Ing. Zdeněk DVOŘÁK, který seznámil přítomné se závěry NR KČP a OR KČP ve Znojmě, které se uskutečnily v termínech, (VNR KČP-10.1.2023, NR KČP- 21.1.2023, V NR KČP 7.2.2023 a OR KČP Znojmo-16.2.2023) 

  • seznámil přítomné, že OR KČP, Jm KR KČP a NR KČP schválila návrh, na uvedení do Síně slávy, přítele Zdeňka Rolínka. Umístění je již také zveřejněno na Webových stránkách KČP
  • zmínil se také o tom, že odstoupil z funkce hospodáře NR KČP přítel Ing. Václav Tomeš a že Hospodaření bylo převedeno do působnosti Krajských rad KČP.
  • Zmínil se o členských příspěvcích, které zůstávají na částce 120,- Kč za rok, časopis Hraničář - předplatné 250,- Kč, (každý odběratel bude mít přidělen vlastní variabilní symbol) a kalendáře na příští rok se musí objednat a zaplatit dopředu.
  • Také se zmínil o tom, že není přehled o počtech členů v rámci celé KČP, toto bude nutné nahlásit.

---------------------

Dále vystoupil člen výboru přítel Miroslav KOLÁČEK,

  • který seznámil se stavem finančních prostředků, (příjmy-výdaje), a že i nadále bude činnost klubu závislá na příspěvcích od jednotlivých členů, příznivců a sympatizantů KČP Jemnice
  • poděkoval z pověření výboru přítomnému majiteli restaurace za bezplatné užívání sálu a vzornou obsluhu personálu při konání jednotlivých akcí klubu.

------------------------

Dále vystoupila členka OR KČP Znojmo NR KČP, předala pozdravy od předsedy NR KČP přítele Jaroslava Hudce.

Seznámila přítomné, že byl zvolen nový předseda OR KČP Znojmo, přítel Antonín BUCHTA a pozvala přítomné na setkání dne 21. března 2023 od 15.00 hodin, v restauraci Na Školce."

Setkání se koná každý měsíc, byly předány jednotlivé termíny setkání.

-----------------

Poté vystoupil místopředseda KČP Jemnice a předseda SLS Jemnice přítel Rudolf ZBÍN. Na začátku svého vystoupení předal pozdravy, s přáním úspěšného průběhu setkání, od předsedy NR KČP přítele Jaroslava HUDCE, od přítele - předsedy bývalých pohraničníků a civilních zaměstnanců 15 Pohraničního pluku v SONNEBERGU, pplk. Egona HAMMERSCHMIDTA, předsedy Skupiny Memoriam činností při KČP, přítele Miloše ZAHRADNÍKA, Vedení představenstva Společnosti Ludvíka SVOBODY zastoupené Dr. Milanem HAVLÍČKEM a syna gen. por. Ing. Františka ŠÁDKA, - plk. Ing. Miloše ŠÁDKA.

Ve svém vystoupení seznámil všechny přítomné, že průběh posledního setkání, které se uskutečnilo dne 1. prosince 2023, bylo podrobně zveřejněno v posledním čísle roč. XXXI-č. 6. listopad-prosinec 2022, v časopise Hraničář, stejně tak i setkání u příležitosti 127. výročí narození arm. gen. Ludvíka SVOBODU v jeho rodné obci Hroznatíně, kterého se zúčastnili přátelé Ján LAJDA, Vilém OULEHLA a Rudolf ZBÍN.

Dne 13.12.2022 - se zúčastnila delegace KČP Jemnice setkání členů KČP ve Znojmě na závěr roku 2022, za účasti přátel Jána LAJDY, Ing. Zdeňka DVOŘÁKA a Rudolfa ZBÍNA.

Předseda přítel Ján LAJDA převzal na tomto setkání ocenění pro kolektiv KČP Jemnice, od předsedy Jm KR KČP Miroslava VLAŠÍNA, z pověření předsedy NR KČP Jaroslava HUDCE,

Řád přátelství KČP - Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy o udržení míru

Rovněž z tohoto setkání byl průběh zveřejněn v posledním čísle časopisu Hraničář.

V další části předal předseda Ján LAJDA, a členka NR KČP a OR KČP ve Znojmě, přítelkyně Jitka KRÝSLOVÁ, z pověření předsedy NR KČP přítele Jaroslava HUDCE,

Řád přátelství KČP - Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy o udržení míru a internacionální spolupráci, zakládajícímu členovi KČP a SLS Jemnice, příteli Vilémovi OULEHLOVI.

Toto vysoké ocenění navrhl výbor KČP v Jemnici vedení NR KČP, u příležitosti jeho významného životního jubilea 80. let.

Oceněnému pogratuloval jménem všech přítomných členů KČP Jemnice, ale i jménem vedení Jm KR KČP, OR KČP Znojmo a Vedení NR KČP.

-----------

Následně předal předseda SLS Jemnice přítel Rudolf ZBÍN, z pověření Představenstva SPOLEČNOSTI Ludvíka SVOBODY, čestnou medaili arm. gen. Ludvíka SVOBODY, příteli Vilémovi OULEHLOVI, který se pravidelně zúčastňuje pořádaných akcí SLS, zejména k uctění památky u příležitosti narozenin bývalého prezidenta ČSSR arm. gen. Ludvíka Svobody, v jeho rodné obci Hroznatíně.

Pogratuloval oceněnému k udělení ocenění a poděkoval za jeho dosavadní záslužnou činnost člena SLS Jemnice. Přítel Rudolf ZBÍN, byl jsem pověřen členem představenstva SLS, Dr. Milanem Havlíčkem, aby členům SLS a KČP Jemnice odevzdal srdečné pozdravy, poděkoval za poctivou vlasteneckou práci, za hrdost nad svým čestným a pracovitým životem a vlasteneckým přesvědčením v těchto zlověstných dobách.

Rovněž my členové KČP a SLS bychom chtěli touto cestou poděkovat členovi představenstva SLS, Dr. Milanovi HAVLÍČKOVI, za předání a vyřízení návrhu na udělení čestné medaile a zajištění včasného dodání pro předání k setkání členů SLS dne 23. února 2023.

-----------

V další části předal přítel Rudolf ZBÍN z pověření plk. Ing. Miloše ŠÁDKA, pamětní plakety jeho táty, "U příležitosti 100. narození gen. por. Ing. Františka ŠÁDKA," kpt. Pavlovi KINCLOVI, pplk. Ing. Zdeňkovi DVOŘÁKOVI a pplk.JUDr. Rostislavovi POKORNÉMU. Chtěli bycomh touto cestou poděkovat Ing. Miloši ŠÁDKOVI, za ochotu a vstřícnost a že vyhověl mým návrhům pro věnování plaket našim členům. Velice si toho vážíme a na jeho tatínka nikdy nezapomeneme.

Přítel Rudolf ZBÍN dále seznámil přítomné, že v Jemnici byla v loňském roce ustavena Pobočka Veteránů policie ČR, pro oblast Moravské Budějovice-Jemnicko, jehož členy jsou i někteří z přítomných členů KČP a SLS. Vedením Spolku byl na návrh koordinátora V P ČR pro Kraj Vysočina, mjr. v.v. Vladimíra POKORNÉHO a schválením přítomných členů pověřen, přítel Rudolf Zbín a jeho zástupcem přítel Ján Lajda. Spolek má doposud deset členů.

Za Veterány P ČR Moravské Budějovice-Jemnicko potom předal Pamětní listy přítomným členům u příležitosti narozenin přítel Rudolf ZBÍN.

  • prap. v.v. Janu ŠPIČKOVI
  • kpt. v.v. Jiřímu ČECHOVI a
  • pplk. v.v. Ing. Zdeňkovi DVOŘÁKOVI

---------------

V průběhu diskuse m.j. vystoupil přítel Vilém Oulehla, který poděkoval za vysoké ocenění KČP a SLS. také v tomto duchu vystoupil i přítel Pavel Kincl.

!!!! Další průběh, diskuse,

Přítel Rudolf Zbín

Seznámil přítomné s činnosti Skupiny Memoriam činnosti při KČP. Hlavním cílem této skupiny je vyhledání bývalých příslušníků SNB a Pohraniční stráže, kteří položili ve službě své životy. Doposud zařazeno na seznam 692 osob. Skupina také vyhledává místa jejich posledního odpočinku, pomníčky a pamětní desky a příležitostně uctí památku položením kytičky a zapálením svíčky.

Dne 17. února 2023 po obřadu v Brně-Šlapanicích, navštívili přátelé Rudolf ZBÍN, Ján LAJDA, Ing. Zdeněk DVOŘÁK a Jitka KRÝSLOVÁ obec Tvarožné, kde na místním hřbitově vyhledali poslední místo odpočinku bývalého velitele 4. b PS Znojmo plk. Vladimíra POKORNÉHO, *11.07.1923 - †09.07.1981, a uctili jeho památku položením kytičky u jeho hrobu. V obci Sokolnice pak čet. Zbyňka Fialy, *23.05.1971 - †17.12.1990. V této obci je jeho jménem pojmenováno náměstí.

  • Vyzval přítomné, pokud někdo zná v místě působení ještě někoho, koho zatím nemáme v evidenci, aby to sdělil příteli Rudolfu ZBÍNOVI.

Následovala již neorganizovaná diskuse mezi členy k výměně poznatků.

V průběhu večera byla podána večeře. Přítomni si mohli vybrat jídlo z nabízených šesti variant dle vlastního výběru, které bylo uhrazeno z prostředků klubu.

------------------

Setkání proběhlo tak jako je již zvykem v přátelském, kamarádském a příjemném prostředí Loveckého salonku restaurace "U Svatého Víta v Jemnici."

Chtěli bychom poděkovat touto cestou majiteli příteli Václavovi Pechovi a také vedoucímu restaurace Mgr. Václavovi Pechovi, za poskytnutí prostor pro setkání, -personálu, kuchařům, za přípravu chutných jídel, ale také za vzornou obsluhu servírky paní Markétě Malečkové, které byla předána kytička.

Účastníci setkání se rozešli ke svým domovům v pozdních večerních hodinách. Všem se setkání líbilo, a budou se těšit, na další setkání.

Zapsal a fotografie s podklady připravil: Rudolf ZBÍN

Fotogalerie: