Setkání členů KČP a SLS Jemnice 2023

09.09.2023

Setkání členů KČP a SLS Jemnice Dne 7. září 2023 se uskutečnilo setkání členů, stoupenců, příznivců a sympatizantů Klubu českého pohraničí, a členů Společnosti Ludvíka Svobody Jemnice v restauraci "
U Svatého Víta," 
u příležitosti 72. výročí přijetí zákona o Ochraně státní hranice.

Na úvod setkání zazněl Husitský chorál a Československá hymna.

Zahájení provedl předseda KČP Jemnice, který přivítal přítomné včetně hostů, přítelkyně Jitky Krýslové za NR KČP a OR KČP Znojmo, dále předsedu OR KČP Znojmo přítele JUDr. Antonína Buchtu, přítele Dušana Sigmunda z Českých Budějovic, a Jana Jurečku z Velkého Meziříčí.

Dále seznámil přítomné s programem, a průběhem setkání.

Hostům přítelkyni Jitce Krýslové a příteli JUDr. Antonínovi Buchtovi předal Pamětní listy jako připomínku na setkání. Rovněž předal PL prostřednictvím majitele "U Svatého Víta," přítele Václava Pecha Vedoucímu restaurace Mgr. Václavovi Pechovi, za dlouholetou spolupráci. Přítelkyni Jitce Krýslové byla předána také kytička karafiátů.

Rovněž předal Pamětní list za dlouholetou spolupráci Vedoucímu restaurace Mgr. Václavovi Pechovi.

V další části byl na základě podané přihlášky přijat za člena KČP Jemnice přítel Jan Jureček z Velkého Meziříčí, kterému předseda předal PL jako upomínku na přijetí za člena.

Poté přítomni uctili památku,

arm. gen. Ludvikovi Svobodovi, gen. por. Ing. Františkovi Šádkovi a bývalým členům kteří již nejsou mezi námi:

Antonínu Rezkovi, Janovi Špičkovi st., Bohumírovi Cypriánovi, Milošovi Bartošovi, Antonínovi Štanclovi, Janovi Křivánkovi, Haně Obrdlíkové, Jaroslavovi Laučíkovi, Miroslavovi Žákovskému, Bohumilovi Koupilovi, Josefovi Lacinovi a Zdeňkovi Rolínkovi, - bývalému česnému předsedovi, který zemřel letos, dne 11.2.2023, pplk. Josefovi Petráskovi, dlouholetému členovi NR KČP a předsedovi KČP v Nové Bystřici, pplk. Jaroslavovi Svobodovi, -dlouholetému členovi OR KČP Znojmo.
Čest jejich památce, - Nezapomeneme!

K uctění památky zazněla "Večerka"

– v přísálí byl pořízen pietní koutek,

---------------------

Poté předseda Ján Lajda předal čestné uznání k významnému životnímu jubileu
60. narozeninám příteli Václavovi Pechovi,

k 70. narozeninám příteli Dušanovi Sigmundovi

a

k 65. narozeninám přítelkyni Miladě Lajdové.

Přítele Ing. Zdeňka Dvořáka pověřil předáním ČU na jednání OR KČP ve Znojmě, k 75. narozeninám příteli Oldřichovi Kuklovi, k 80. narozeninám přítelkyni Jaroslavě Plevákové a
přítelkyni Jitku Krýslovou pověřil předáním PL na jednání NR KČP, k jubileím našim přátelům Německa a Ruské federace, k 75. narozeninám pplk. Egonovi Hammerschmidtovi, k 70. narozeninám plk. Alexandrovi Petrovičovi Stepanovi. PL pro ně připravil přítel Rudolf Zbín v němčině a ruštině. Dále PL příteli Jaroslavovi Hudcovi předsedovi NR KČP k jeho nedávným narozeninám.

Připomenul také narození přátel, kteří v nedávné době nebo v nastávajícím období oslaví narozeniny.
Aleš Orlík, JUDr. Rostislav Pokorný, Zdeněk Bártek, Ján Lajda, Milan Chvátal, Luboš Kružic, Rudolf Zbín, Jitka Krýslová, Jaroslav Štěpnička.

Seznámil také přítomné, že dne 14. srpna 2023 oslavil životní jubileum 99. let náš bývalý kolega, plk. Ing. Karel HARTL, který zastával dlouhá léta funkci náčelníka pro služební kynologii. Zasloužil se a přispěl ke šlechtění dvou plemen: traduje se, že zmínil určitou účast na šlechtění chodského psa a významně k vyšlechtění československého vlčáka (vlčák je obecně používané označení pro křížence psů a vlků). - všem jubilantům popřál do dalšího období hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

V další části vystoupil přítel Rudolf Zbín, který seznámil přítomné s některými důležitými akcemi KČP, PS v rámci 72. výročí přijetí zákona o OSH a také akcemi Společnosti Ludvíka Svobody, které se uskutečnili od posledního setkání dne 11. května 2023. Akci bylo mnoho, a tak uvedl jen ty nejvýznamnější a rovněž ještě uvedl akce, které jsou plánované do konce letošního roku.

V úvodu předal pozdravy s přáním úspěšného jednání od předsedy NR KČP přítele Jaroslava Hudce a také našeho přítele z Německa pplk. v.v. Egona Hammerschmidta.

 • Dne 11. května 2023, se uskutečnila akce k uctění památky arm. gen. Ludvíka Svody u jeho hrobu v Kroměříži a také pietní akce, u příležitosti 78. výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Kroměříže a města Holešova od fašismu.
 • Setkání ke dni PS ve Slavonicích dne 17.6.2023- za NR KČP a OR KČP Znojmo se zúčastnila přítelkyně Jitka Krýslová, dále za KČP Jemnice přátelé Rudolf Zbín, Aleš Orlík a náš nový člen Jan Jureček.
 • Účast na pohřbu dne 7. července, v Jindřichově Hradci našeho dlouholetého kolegy, předsedy KČP Nová Bystřice a dlouholetého člena NR KČP-pplk. Josefa Petráska. Zúčastnil přítel Rudolf Zbín a Dušan Sigmund, kteří u rakve stáli čestnou stráž. Oba byly v uniformách PS a Policie ČR.

 • Setkání členů KČP a PS u pomníku pohraničníků v Krásné u Aše dne 8. července 2023.

 • Ve stejný den proběhlo také setkání Jihočeské KR KČP a pohraničníků v Trocnově.

 • Dne 14. července-setkání členů KČP, u příležitosti 31. výročí vniku KČP 72. výročí dne PS ve Znojmě-za KČP Jemnice se zúčastnili přátelé Ján Lajda, Ing. Zdeněk Dvořák a Rudolf Zbín., který na tomto setkání obdržel od přítele Václava Vaňka z Břeclavi ocenění Českého svazu bojovníků za svobodu.

 • 22.7.2023-Proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky k 30. výročí KČP v Chomutově, za účasti pozvaných hostů. Přítel Rudolf Zbín představil přítomným PL k tomuto setkání.

 • 22.7.2023 také proběhl Mezinárodní pochod, k uctění památky M. R. Štefánika, v Brezovej pod Bradlom a okolí v blízkých Košariskách, místě rodiště našeho předsedy Jána Lajdy.

(pamětní medaili z této akce představil přítel Rudolf Zbín.

 • Dne 26. a 27. srpna 2023 proběhlo Česko-Slovenských přátel na Horské chatě Kohútka v Javorníkách.
 • Dne 9. září 2023- proběhne setkání členů KČP ve Volarech,

V rámci oslav 72. výročí dne PS se uskutečnila, a ještě uskuteční řada setkání v rámci bývalých pohraničních rot na celém území ČR i na Slovensku.

· Dne 16. září se uskuteční 32. mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska konané u příležitosti 79. výročí Slovenského národního povstání a 76. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku, před pamětní deskou stržm. SNB Ladislav Patočky v Obci Krasňany u pomníku příslušníků SNB ve městě Varín, a u pomníku padlým francouzským partyzánům ve SNP na Strečně – na vrchu Zvonica.

 • Dne 17.9.2023 ve 13:00 hodin na městském hřbitově v Kroměříži u hrobu armádního generála Ludvíka Svobodu, proběhne pietní akt ke 44. výročí jeho, úmrtí.

· 30.9.2023 ve 14 hod. se uskuteční setkání na Krabonoši, u pomníku Adama Rusó, přímo na SH nedaleko hraničního přechodu Halámky.

- Ke konci listopadu 2023, se uskuteční tak jako každý rok setkání ke 128. výročí narození

arm. gen. Ludvíka Svobody letos v den jeho narození, v jeho rodné obci Hroznatíně.

Termín bude upřesněn. Všichni jsou na toto setkání srdečně zváni.

V posledních číslech časopisu Hraničář bylo otisknuto několik článků i z naší činnosti. Kontakt na objednání časopisu byl předán všem členům na posledním setkání.

Seznámil přítomné, že je ještě možnost zakoupení kalendáře KČP na rok 2024.

Následovalo vystoupení našeho zástupce v OR KČP Znojmo přítele Ing. Zdeňka Dvořáka, který seznámil přítomné, čím se OR KČP zabývala.

Z činnosti OR KČP Znojmo a NR KČP také seznámili ve svém vystoupení přítomní hosté JUDr. Antonín Buchta a přítelkyně Jitka Krýslová.

Následovala večeře. Přítomni si měli možnost vybrat dle nabídky ze šesti druhů jídel.

Jídlo bylo chutné a všichni byly spokojeni, stejně tak s obsluhou, kterou zajišťovala paní Markéta Malečková.

V průběhu také proběhlo vybírání členských příspěvků, které poté přítel Miroslav Koláček předal přítelkyni Jitce Krýslové, které tyto předá na NR PKČP.

Následoval hlavní bod setkání, a to předání ocenění členům Mě KČP Jemnice:

Na základě návrhu výboru KČP Jemnice dne 11 května 2023, NR KČP schválila dne 5. září na VNR KČP ocenění těmto členům KČP Jemnice.

Ocenění předali předseda Ján Lajda, a přítomní hosté přítel JUDr. Antonín Buchta a přítelkyně Jitka Krýslová.

"Čestné uznání NR KČP,"

Za pevné vlastenecké postoje a aktivní podíl při obraně národních zájmů.

 • přítel JUDr. Rostislav POKORNÝ
 • přítel Aleš ORLÍK
 • přítel Milan CHVÁTAL

--------------

Plaketu KČP – Za obětavou práci pro vlast

 • přítel Rostislav HYNEK,
 • přítel Jan ŠPIČKA-omluven bude předáno dodatečně
 • přítel Zdeněk BÁRTEK-omluven předáno dodatečně
 • přítel Jiří KINCL – omluven – převzal bratr Pavel Kincl
 • přítel Jaroslav ŠTĚPNIČKA

-----------------------------

Medaili KČP III., II. a I. st. -Za Zásluhy o rozvoj Klubu českého pohraničí

 • přítel Jaroslav SEKANINA-III. stupeň
 • přítel Pavel KINCL-II. stupeň
 • přítel Václav PECH- I. stupeň
 • přítel Jiří ČECH- I. stupeň

--------------------

VLASTENECKÝ ŘÁD,

Za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP.

 • přítel Vilém OULEHLA

Čestnou medaili arm. gen. Ludvíka Svobody poté předal předseda SLS Jemnice z pověření představenstva SLS-

 • pplk. Dušanovi SIGMUNDOVI.

Přítel Rudolf Zbín poblahopřál jmenovanému k ocenění a na dálku poděkoval plk. Ing. Milošovi ŠÁDKOVI, za prosazení schválení podaného návrhu a tajemníkovi PhDr. Zdeňkovi SUSKÉMU, za doručení ocenění.

Dále předal Plaketu ke 100. výročí narození gen. por. Ing. Františka Šádka,

 • JUDr. Antonínovi BUCHTOVI, kterou jmenovanému věnoval jeho syn plk. Ing. Miloš Šádek.

Předseda Mě KČP Jemnice přítel Ján Lajda pogratuloval všem oceněným.

Následovala diskuse, ve které vystoupila řada členů i hostů.

 • JUDr. Antonín Buchta
 • přítelkyně Jitka Krýslová
 • pplk. v.v. Dušan Sigmund
 • přítel Aleš Orlík
 • JUDr. Rostislav Pokorný
 • Jan Jureček
 • Rudolf Zbín, poděkoval jménem všech přítomných přítomnému majiteli restaurace "U Svatého Víta," za dlouholetou spolupráci a umožnění setkávat se v krásném a příjemném prostředí restaurace. Vyzval jej., aby předal poděkování i synovi-vedoucímu restaurace Mgr. Václavovi Pechovi a celému kolektivu za přípravu místnosti k jednání a personálu kuchyně k zajištění chutného jídla. Poděkoval i obsluze, servírce paní Markétě Malečkové, která zajistila občerstvení a jídlo přítomným dle jejich přání.

Diskuse pokračoval do pozdních večerních hodin.

Setkání proběhlo úspěšně, v příjemném, přátelském prostředí.

Zúčastnilo se 19 členů, příznivců a sympatizantů KČP a SLS a 3 hosté.

Všichni se budeme těšit na další setkání.

Pozn.: JUDr. Antonín Buchta a Rudolf Zbín připravili malou ukázku medailí a odznaků, viz. foto.

Zapsal: Rudolf Zbín Foto: Rudolf Zbín, Dušan Sigmund

Fotogalerie: