PROVOLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROTESTNÍHO SHROMÁŽDENÍ

29.05.2016

PROVOLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROTESTNÍHO SHROMÁŽDENÍ OBČANŮ ČR PROTI REVANŠISTICKÝM AKCÍM SUDETONĚMECKÉHO LANDSMANŠAFTU

Na dny 20. 5 až 2. 6. 2016 připravilo koaliční vedení brněnské radnice ve složení KDU-ČSL, ANO a ŽÍT BRNO v čele s primátorem Petrem Vokřálem, ve spolupráci se sudetoněmeckým Landsmanšaftem v čele s Berndtem Posseltem široký program akcí na téma "ZTRACENÉ A NALEZENÉ DOMOVY".

Tyto akce měly zamaskovat to podstatné: Postavit český národ na pranýř za tzv. "zločiny" proti sudetským Němcům po porážce hitlerovského Německa ve druhé světové válce a zrelativizovat genocidu hitlerovského Německa a sudetských Němců proti ČSR a českému národu.

Vyvrcholením proklamovaného usmíření byl závěrečný pochod sudeťáků a jejich příznivců na trase z Pohořelic do Brna, po které byli deportováni brněnští Němci po osvobození Brna Rudou armádou před jejich transferem do Rakouska. Ne náhodou byl provokační pochod uskutečněn v den 132. narozenin prezidenta Budovatele ČSR, Dr. E. Beneše. K psychologickému ovlivnění českých občanů bylo přitom použito zkreslených údajů o tzv. zločinech, které byly na odsunutých Němcích uskutečněny.

V sedmdesátiletém úsilí o revizi historické pravdy a snahy zaměnit příčiny a účinky vzniku a důsledků druhé světové války je postupně prosazována metoda německých revanšistů, kterou precizně a srozumitelně vyjádřil vůdce sudetoněmeckého Landsmanšaftu Berndt Posselt slovy: "JSME DIPLOMATÉ, JSME MOUDŘÍ, JDEME KROK ZA KROKEM !"

Tím hlavním, rozhodujícím krokem, který má pan Posselt na mysli, je likvidace dekretů prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše, které se vztahují k řešení německé otázky v poválečné ČSR. Na tomto cíli revanšistů nic nezmění ani proklamovaná, ale neuskutečněná změna o zřeknutí se majetku sudetských Němců ve stanovách Landsmašaftu. Má to být jen vějička na chycení důvěřivých občanů ČSR.

My, účastníci protestního shromáždění proti provokacím sudetoněmeckého Landsmašaftu trváme na nezpochybnitelnosti Benešových dekretů, jako ústavních zákonů a trvalé součásti právního řádu České republiky.

PROTESTUJEME

proti provokacím sudetoněmeckého Landsmanšaftu, uskutečňovaných za podpory vedení brněnské radnice a proti jejich společnému záměru - organizovat v budoucnu srazy sudetoněmeckého Landsmanšaftu a jejich příznivců střídavě ve SRN a v Brně !

ZDŮRAZŇUJEME:

Odsun sudetských Němců byl uskutečněn na základě rozhodnutí představitelů vítězných mocností - SSSR, USA a Velké Británie ze 2.8.1945 v Postupimi. Praktické uskutečnění tohoto rozhodnutí bylo realizováno na základě Benešových dekretů. Představitelé vítězných mocností vyslovili vládě ČSR uznání za humánní provedení odsunu.

ODMÍTÁME

obvinění, že odsun sudetských Němců byl realizací principu kolektivní viny. V ČSR a v Brně samotném mohli po válce zůstat antifašisté a ti, kdož nezradili svou vlast.

Do odsunu byli zařazeni bývalí občané ČSR německé národnosti, kteří zradili svou vlast, podíleli se na jejím rozbití a dopustili se zločinů vůči zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnostní menšiny,

  • kteří přijali nacistickou rasovou ideologii a otevřeli Hitlerovi cestu k plánované likvidaci českého národa a dalších slovanských národů,
  • kteří pod prapory a hesly "HEIM INS REICH!" , "EIN FÚHRER EIN REICH!" vítali v zemi, která jim nepatřila, svého zločinného vůdce,
  • kteří vyháněli ze svých domovů české občany a německé antifašisty, terorizovali je, vraždili, mučili a unášeli je na území Velkoněmecké říše,
  • kteří se podíleli na 360.000 zmařených životů občanů ČSR v nekrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem a
  • kteří se ani po prohrané válce nepoučili a zejména v pohraničních oblastech se dopouštěli ve formacích organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí českých úřadů k obnově hospodářského a společenského života v českém pohraničí.

NEZAPOMÍNÁME

že až 90% občanů ČSR německé národnosti - sudetských Němců přijalo s nadšením státní občanství Velkoněmecké říše,

  • že 1 162 617 (slovy jeden milion, stošedesátdvatisíc, 617) sudetských Němců bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečné ČSR,
  • že se sudetští Němci podíleli na genocidě v LIDICÍCH LEŽÁCÍCH a v JAVOŘÍČKU,
  • že vraždili a mučili vězně v koncentračních táborech a na pochodech smrti,
  • že vstupovali dobrovolně do jednotek SS, útvarů Gestapa a zuřivě bojovali u Moskvy, Lenigradu, Stalingradu a na všech frontách proti spojencům za vítězství Velkoněmecké říše a zotročení všech národů.

NEZAPOMÍNÁME

však také na ty sudetské Němce, kteří se statečně postavili na obranu ČSR a proti nacismu. Patřili k nim například Louios Nissel a Willi Kapusta z Mikulova a jednotka REPBLIKANISCHEWEHR. která neohroženě vystoupila na obranu republiky v zářijových dnech 1938 a jejíž členové jen zázrakem přežili v nacistických vězeních.

PROTESTUJEME

dnes nejen proti provokacím sudetských Němců a jejich potomků, ale také proti vlastizrádné činnosti novodobých českých kolaborantů!

Považujeme omluvy Václava Havla a jeho souputníků sudetským Němcům za tzv. "VYHNÁNÍ", za zradu českého národa.

Do kategorie zrady zájmů českého národa zařazujeme, vzhledem ke vstřícnosti k revanšistickým požadavkům sudetských Němců, výroky a činnost místopředsedy vlády ČR, předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, ministra kultuty vlády ČR za KDU-ČSL,předsedy Sdružení Ackermann Gemeinde Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 poslance PS P ČR Karla Schwarzenberga, jakož i podporu, kterou poskytuje prosazování sudetoněmeckých zájmů předseda vlády ČR Bohumil Sobotka a primátor města Brna Petr Vokřál, I mnozí další političtí činitelé, představitelé římsko-katolické církve a české kultury.

Jejich jednání považujeme za dehonestaci a urážku odkazu národních obroditelů a hrdinů protinacistického odboje a požadujeme jejich odstoupení z funkcí, které mají vykonávat v zájmu českého národa.

Považujeme za licoměrnost slova představitelů sudetoněmeckého Landmanšaftu a jejich českých příznivců o USMÍŘENÍ, když současně urážejí prezidenta Budovatele ČSR Dr. E. Beneše a požadují likvidaci prezidentských dekretů.

POŽADUJEME

nejen omluvu sudetských Němců za utrpení českého národa, lidské oběti a materielní škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli,ale také za urážky demokraticky zvoleného prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které považujeme za urážky českého národa.

POŽADUJEME

aby vláda ČR zastavila revanšistickou činnost tzv. KANCELÁŘE sudetoněmeckého Landsmanšaftu v Praze a všech revanšistických subjektů v ČR.

POŽADUJEME

aby vláda ČR zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejných sdělovacích prostředků v souladu s historickou pravdou.

POŽADUJEME

aby římsko-katolická církev sloužila zájmům našeho lidu a nikoliv zájmům sudetoněmeckého Landsmanšaftu.

Nejdůležitějším požadavkem současnosti i budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Velmi si vážíme činnosti mírových organizací ve SRN a jinde na světě. Přejeme si, aby k zabezpečení míru ještě více než dosud přispívala vláda ČR.

KONSTATUJEME

že narůstající požadavky sudetoněmeckého Landsmanšaftu proti zájmům ČR neprospívají přátelství mezi českým a německým národem, ani míru ve světě. Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a uplatněním historické pravdy.

Účastníci protestní demonstrace proti provokacím sudetoněmeckého Landsmanšaftu
v Brně dne 28. května 2016, v den 132. narozenin prezidenta Budovatele ČSR
Dr. Edvarda Beneše.