7. Objekt Vysoké školy chemicko-technologické na ulici Zikova a pamětní desky rudoarmějců a českých povstalců v okolních ulicích

07.01.2020

Stopy po bojích jednotek Rudé armády s jednotkami SS byly na budovách záměrně zachovány. Tyto boje Rudé armády nedaleko Hradčan a na postupu do centra města při osvobozování hlavního města jsou důkazem, že ve městě se 9.5. 1945 stále urputně bojovalo a jenom příchod Rudé armády zachránil město před dalším velkým poškozením a většími ztrátami povstalců.

Důkazy jsou na přiložených fotografiích. O pamětní desky rudoarmějců a pražských povstalců je dobře pečováno, i když je nutno je občas umýt a utřít na nich prach z ulice. Skoro všechny byly opatřeny věnce-mi se stuhami městské části Praha 6.

Součástí rekognoskace byla návštěva u předsedy OV KSČM Praha 6 s. Josefa Gottwalda, který byl seznámen se záměrem oslav a požádán o pomoc při zajištění uvedení pietních míst do bezvadného stavu a o zajištění účasti Pražanů Prahy 6 na oslavě dne 3.května 2020. Bylo dohodnuto, že Klubu českého pohraničí pomůže ve věcech kontaktů s příslušnými orgány komunální správy Prahy 6 a Prahy Suchdol nejenom v péči o pietní místa, ale také v informování veřejnosti o naší akci a zajištění účasti na ní. Ve styku s ním bude př. M. Zahradník, člen Orgšt a místopředseda PR KČP.

Opatření k nápravě špatné péče o pietní místa:

  1. KČP cestou svého organizačního štábu bude kontaktovat funkcionáře komunální správy Prahy 6, Prahy Suchdol a požádá je o nápravu nevyhovující péče o některá pietní místa a pomníky.
  2. Navázat kontakt s místními spolky a vybranými politickými stranami v místě aby se podílely na přípravě pietních míst a zabezpečení účasti Pražanů na oslavě. Termín: do 17.2. 2020. Odpovídá: místopředseda PR KČP př. M. Zahradník.