PODZIMNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU Z TÁBORA 16. listopadu 2022 v Soběslavi

21.11.2022

Kromě standardního programu podzimní členské schůze (zpráva o činnosti, zprávy o hospodaření, projednání a schválení rozpočtu a plánu klubu na rok 2023, projednání a schválení usnesení atp.) bylo zásadním projednání a podrobení tvrdé kritice činnosti vlády ČR v oblasti zahraniční politiky a současně kritika neutěšeného stavu mírového hnutí u nás doma. Klub byl informován o průběhu mírové konference v Táboře, která proběhla 5.11. 2022 v objektu Jihočeské univerzity, a kterou svolal Občanský parlament. Členské schůze byl účasten jako host pan Ladislav Nerad z Tábora, poslanec Občanského parlamentu. Členové klubu byli vyzváni k podpisu petice STOP VÁLCE!!! a většina ji ještě na schůzi podpořila svým podpisem. Petice svým obsahem zní:

Násilí plodí násilí a Zbraně plodí smrt!

Každý rozumný a uvažující člověk chápe, že válka zničí všechno a všechny!

1) Ze svobodné vůle, jako lidská bytost, prohlašuji, že odmítám válku a válečné štváčství v jakékoliv podobě na všech kontinentech. 2) Ve válkách by umírali naši synové a dcery, vnukové, matky, otcové, naši blízcí, přátelé a kamarádi, byly by zničeny naše majetky, které si celý život po generace pracně budujeme. Válka by nás zničila všechny. 3) Mobilizace nevede k procházce do parku, mobilizace vede k válce. Lze ji ospravedlnit pouze v případě obrany vlastní země, života a majetku. 4) Soudržnost lidí mezi sebou ve společné myšlence, Stop válce, je jediný nástroj, který by válečnou spirálu dokázal zastavit.

Vzhledem k tomu, že v ČR existuje několik mírových spolků a hnutí, které nepůsobí ve shodě, ale každý zvláště a také nemají společné koordinační orgány, byla vyjádřena potřeba být nápomocni klubem ve vytváření ideové a akční jednoty mírové hnutí u nás doma, zprvu na jihu Čech. Členové se rozhodli vytvořit Sekci strážců míru a po organizační stránce napodobit naše velmi úspěšné sekce ochránců státních hranic. Usnesením schůze bylo stanoveno vypracovat organizační směrnici sekce strážců míru a do jejího čela zvolit přítele Mgr. Marka Adama, který je už členem hnutí České mírové fórum a zároveň působí ve funkci 1. místopředsedy politického hnutí Aliance národních sil.

Vzhledem k tomu, že jsme zvyklí být na našich jednáních akční, prodiskutovali jsme náš programový dokument MÍROVÉ PROHLÁŠENÍ Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, Dr. Edvarda Beneše a její Sekce strážců míru, který je uveden na konci článku v plném znění.

Důležitým bodem programu bylo přijímání nových členů klubu. Přijali jsme 4 nové členy našeho klubu a 17 nových členů klubu Českých Budějovic, který napomáháme organizačně vytvořit v krajském městě České Budějovice a na okrese České Budějovice. Byla přijata organizační, dokumentační a technická opatření k poskytnutí pomoci v utvoření nového klubu, který jsme na jihu Čech velmi postrádali.

Autor:

Ing. Zdeněk Trippé
předseda klubu
Mírové prohlášení-autor Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše


MÍROVÉ PROHLÁŠENÍ 
Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše a její Sekce strážců míru

U vědomí toho, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv,

že uznání přirozené důstojnosti a uznání rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny

je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

PROHLAŠUJEME ZA TRESTUHODNOU ČINNOST VLÁDY PETRA FIALY

v oblasti zahraničně politické a vojensko politické. Od vzniku Československa před 104 lety, které bylo považováno za ostrov demokracie a bezpečí uprostřed Evropy, zmítající se v krizích, byla trvalým základem naší státní politiky orientace na mírové vztahy mezi státy a národy. Československo vzniklo na troskách I. světové války a obnoveno bylo na troskách II.světové války. Společný stát zanikl na politických troskách studené války. O to víc si uvědomujeme svou občanskou odpovědnost podpory takové státní politiky, která bude válkám a krizím předcházet, a ne k nim dogmaticky kráčet vstříc!

V současné složité mezinárodní a vojenskopolitické situaci i nadále pevně stojíme na principech mírového soužití mezi státy a národy. Klub českého pohraničí je od svého založení principiálním obhájcem míru v Evropě a ve světě. Východisko z bratrovražedné války mezi slovanskými národy Ukrajiny a Ruska vidíme v okamžitém zastavení palby a bojové činnosti a v mírovém vyřešení občanského konfliktu politickým jednáním. Nedávno jsme na veřejných politických shromážděních v Praze a v Jihlavě vyslovili kategorický nesouhlas s vojenskou podporou ozbrojených sil Ukrajiny dodávkami vojenského materiálu(zbraní, vojenské techniky, munice a jiného vybavení určeného na podporu bojové činnosti). Také nesouhlasíme s možností občanů ČR účastnit se na ozbrojeném konfliktu coby dobrovolníci na obou stranách. Souhlasíme pouze s poskytnutím masivní humanitární pomoci strádajícímu obyvatelstvu Ukrajiny. Ke všem otázkám vztahujícím se k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině jsme se vyjádřili formou dopisu přítele Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP, který byl zaslán v březnu tohoto roku panu Petru Fialovi, předsedovi Vlády ČR. Velmi nás mrzí, že na dopis zatím nemáme odpověď.

Jednoznačně varujeme před vytvářením bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku a její obyvatelstvo ze strany vlády ČR, která podle nás představuje reálné riziko ohrožení míru a bezpečnosti v Evropě. Zejména apelujeme na nutnost nápravy ve zcela nevhodném chování ministra vnitra ČR Víta Rakušana a ministryně obrany ČR Jany Černochové. Stejně tak apelujeme na odsouzení podněcování ozbrojeného konfliktu nedomyšlenou vojenskou podporou jedné ze stran konfliktu a utváření pocitů vojenského ohrožení ČR ze strany jaderné supervelmoci, kterou objektivně RF je. Tato nevhodná, avanturistická zahraniční politika vlády ČR je v příkrém rozporu se skutečnými národními zájmy českého státu a v budoucnosti bude mít pro naši národní existenci nedozírné následky, které se už nyní projevují prudkým poklesem životní úrovně obyvatelstva.

Ze strany Vlády ČR jde o proces systematické dehonestace národů žijících v Ruské federaci, a to již na základě pouhé sounáležitosti a příslušnosti ke kultuře, zemi a národům Ruské federace.

Tato dehonestace obyvatel Ruska a jejich státních představitelů je nepřípustným zasahováním do vnitřních věcí suveréního státu, RF. Tím vláda ČR porušuje základní princip mírového soužití mezi státy a národy.

Vláda ČR pod vedením Petra Fialy objektivně připravuje a svými gesty a činy podporuje útočnou válku proti Ruské federaci, což může být považováno za trestný čin ohrožení světového míru! Dále pak Vláda ČR zastrašuje, ponižuje a trestně postihuje ty občany vlastní země, kteří s tímto zatahováním ČR do války proti RF otevřeně nesouhlasí.

Odmítáme rovněž chování tzv. mainstreamových médií, která o mezinárodní politice neinformují objektivně, a která propagandisticky poštvávají veřejnost ČR proti ruskému lidu a národům žijícím v Ruské federaci.

My jsme pro partnerské, mírové a rovnocenné vztahy se všemi zeměmi a pro mírová řešení konfliktů. Vyzýváme rozdrobená mírová hnutí v ČR ke spolupráci, k utváření široké mírové, vlastenecké a občanské spolupráce k zachování míru pro ČR a v Evropě.

Mírové nebe nad hlavou!

V Soběslavi 16. listopadu 2022