PAMÁTKA STRÁŽMISTRA SNB JOSEFA PEKAŘE, RADENÍN 11.3. 2023

14.03.2023

Klub českého pohraničí v působnosti Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, uspořádal 11.3. 2023 v obci Radenín na Táborsku pietní akt k uctění památky strážmistra SNB Josefa Pekaře, rodáka z Radenína. Našemu pozvání vyhověl pan Ing. Jan Fišer, starosta obce Radenín. Předal naši pozvánku pozůstalým a tak se aktu účastnila paní Semanová z Prahy, rodačka z blízkého městečka Chýnov. Piety se účastnil také její syn. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám, bylo velmi chladno a nárazový vítr byl místy nesnesitelný, rozhodl předseda klubu omezit čas projevů s tím, že podstatné bude obsahem článku o pietě na web stránkách KČP. Zazněla Československá hymna, byly položeny kytice členů KČP se stuhami, a kytice pozůstalých. Poté účastníci vyslechli zkrácený projev přítele Ing. Zdeňka Trippé, předsedy klubu. Cituji: "Sešli jsme se na místě odpočinku strážmistra SNB Josefa Pekaře, místního rodáka, který položil život za naši vlast v těžké době roku 1949, necelé čtyři roky po osvobození Československa zpod německé okupace. Bezpečnostní a politická situace v českém pohraničí byla v té době nestabilní, teprve nedávno byly na území Československa poraženy jednotky banderovců, které se snažily dostat do americké okupační zóny v Německu, aby unikly spravedlnosti. Orgány lidově demokratické moci se teprve utvářely a taktéž se postupně formovaly nové bezpečnostní orgány poválečně ČSR. Vzniklý SNB byl postupně doplňován novými, hlavně mladými příslušníky. Narůstal také odpor domácích nepřátel nového, lidově demokratického zřízení.

K tragickému úmrtí strážmistra SNB Josefa Pekaře při službě vlasti máme k dispozici podrobnou vyšetřující zprávu z archivu MV ČR.

Dne 11. března 1949 mezi 19-19.45 hod. byla napadena střelbou 4 neznámými muži, hlídka SNB útvaru České Žleby, strážm. Josef Pekař a respicient FS (zaměstnanec FS)Miloslav Mutinský, v neobydleném domku čp. 71 v osadě Steinkopf, obec České Žleby, okres Prachatice. Strážm. Josef Pekař, nar. 30.1.1925 byl zasažen 3 výstřely a na místě mrtev, resp. FS Miloslav Mutinský byl smrtelně postřelen 3 výstřely z pistole, převezen do nemocnice v Prachaticích, kde dne 16/3 1949 ve 20.00 hod., těžkému zranění podlehl. V té době se ještě neznaly podrobnosti o jakou skupinu nepřátel státu tenkrát šlo. Dnes víme, a je to také zčásti zaznamenáno na pamětní desce v prostoru tragické události, že příslušníci Sboru národní bezpečnosti Miloslav Mutinský (1914–1949), bývalý příslušník Finanční stráže, a Josef Pekař (1925–1949) sledovali 11.3. 1949 na upozornění místních obyvatel skupinu osob, která se chystala překročit hranice. Tu tvořili Jiří Balko, Jaroslav Gajdoš, Karel Hlavička a Zdeněk Matoušek, které justiční orgány vyšetřovaly v souvislosti s tzv. akcí Praha–Žatec [viz Žatec. Pamětní deska členům ilegální skupiny Praha-Žatec]. Hlídka vystopovala skupinu v opuštěném stavení, kde měla v úmyslu ji zajistit. V nastalé přestřelce byli oba postřeleni Jaroslavem Gajdošem (1921–2005), nadporučíkem v záloze (za války byl příslušníkem 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu). Josef Pekař byl mrtev na místě, Miloslav Mutinský zemřel v nemocnici v Prachaticích. Skupině uprchlíků se podařilo přejít hranici, Jaroslav Gajdoš byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.

Pamětní deska připomínající smutnou událost se nachází při turistické cestě z Českých Žlebů na osadu Mlaka, poblíž obce Stožec, v okrese Prachatice kolem 2 km od státnních hranic s Německem.

Na desce je napsáno: ZASTŘELENI PŘI OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC ČSR / PEKAŘ JOSEF / STRÁŽMISTR SNB *30. 1. 1925 †11. 3. 1949 / MUTINSKÝ MILOSLAV / RESPICIENT FIN. STRÁŽE *10. 2. 1914 †16. 3. 1949 / ČEST JEJICH PAMÁTCE /

Strážm. Josef Pekař byl pohřben dne 16.3 1949 o 14:00 hod. v Radeníně, okres Tábor a resp. FS Mutinský dne 19.3 1949 o 15:00 hod. v Husinci, okres Prachatice. Oba pohřby byly konány s vojenskými poctami – konduktem v síle jedné čety samopalníků, čestné stráže a nosičů věnců, jakož i deputace z řad příslušníků SNB. V obou případech při smutečním aktu účinkovala hudba SNB útvaru 9600. Se zesnulými se rozloučil jménem SNB velitel SNB útvaru 9600 pplk. Kovář. Strážm. Josef Pekař byl svobodný, resp. FS Miloslav Mutinský zanechal nezaopatřenou manželku a dvě nedospělé děti. Na závěr projevu předseda klubu sdělil přítomným:

Čest památce obou příslušníků SNB, obětí služby pro vlast. Nikdo nebude zapomenut a nic nebude zapomenuto. Klub českého pohraničí se klaní památce padlého při výkonu služby, strážmistra SNB Josefa Pekaře.

Následně promluvil přítel Mgr. Marek Adam, vedoucí sekce Strážců míru KČP Táborsko. Projev bude uveřejněn v jiném článku o pietním aktu.

Předseda klubu poté velmi stručně sdělil několik podrobností o Pochodu SNB, kterého autorem je mjr. Karel Eška.

Při nasazení Pohotovostního pluku 9600 SNB Slovensko proti Banderovcům v roce 1947 se zřejmě v sestavě pluku našel nějaký muzikant, který upravil Pochod pro potřeby pluku Slovensko. A tak Pochod přešel i do nově se rodící Pohraniční stráže.

Na závěr pietního aktu zazněl celý pochod SNB a poté byl pietní akt ukončen pořízením společných fotografií účastníků a vyzdobeného hrobu strážmistra SNB Josefa Pekaře.

Celý pietní akt byl zaznamenán na video přítelkyní Světlanou Šatnou, členkou klubu z Tábora a je k dispozici na YouTube.

Autor: Ing. Zdeněk Trippé

Fotogalerie: