Nežádoucí? Klub českého pohraničí nebyl žádoucí na Hroznatínské vzpomínkové akci

30.11.2023

V sobotu 25. listopadu 2023, se jako již tradičně každý rok touto dobou, účastnila delegace Národní rady Klubu českého pohraničí pietní vzpomínky na armádního generála Ludvíka Svobodu, kterou pořádá jako hlavní pořadatel Společnost Ludvíka Svobody z.s. Akce se konala v Hroznatíně u příležitosti 128. výročí narozenin Ludvíka Svobody u pamětního kamene.

Žulový pamětní kámen vznikl na základě iniciativy Krajské rady Klubu českého pohraničí, oblastní správy Kraje Vysočina, Společnosti Ludvíka Svobody z.s., obce Hroznatín a s podporou prof. Zoe Kusákové-Svobodové, dcery arm. gen. Ludvíka Svobody. Památník byl slavnostně odhalen u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova dne 16. března 2013. Autory pamětního kamene jsou Josef Dolejší z Lipnice a Petr Šebesta ze Světlé nad Sázavou.

Zpráva, kterou jsem obdržel nedávno, mně velmi zarmoutila. Zjistil jsem, že organizátoři letošního vzpomínkového aktu nechtějí, aby Klub českého pohraničí byl zahrnut mezi pozvanými hosty, přestože většina členů Klubu českého pohraničí je zároveň také členem Společnosti Ludvíka Svobody. Nechápu, proč byla vyloučena čestná stráž u pomníku s vlajkou ČR a SR společně s praporem Společnosti Ludvíka Svobody.

Toto rozhodnutí považuji za nelogické, přesto, že organizátor vzpomínkového shromáždění má jistě právo rozhodnout, kdo může být mezi hosty a kdo ne. Proto si kladu otázku, bylo to z důvodu obav z možných reakcí zástupců místní samosprávy, nebo některých státních orgánů, kteří požadovali vyloučení Klubu českého pohraničí?

Jako spolek s celostátní působností, se snaží Klub českého pohraničí rozvíjet všemi svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost. Činí tak v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony a zákony České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv, přijatou III. Valným shromážděním OSN a dalšími dokumenty mezinárodního a Českého právního řádu, na základě vlastních stanov a programových dokumentů, přijímaných a aktualizovaných nejvyšším orgánem KČP - Národním sněmem. Jeho členové se hlásí k odkazu první republiky, výsledkům druhé světové války a odmítají jakékoli revizionistické snahy o změnu hranic, nebo omezování práv menšin. Jsou to lidé, kteří ctí památku těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii v této zemi. Proč by jim mělo být upíráno právo účastnit se vzpomínkového shromáždění, které má stejný cíl?

Myslím si, že takové rozhodnutí je nejen nelogické, ale i neetické a nebezpečné. Je to projev nedostatku tolerance a respektu k různým názorům a postojům, které jsou součástí naší společnosti. Je to zároveň také pokus o manipulaci s historií a o vytváření umělého rozdělování mezi lidmi. Je to v naprostém rozporu s duchem demokracie a lidských práv, které byly vybojovány v uplynulých letech.

Proto vyzývám organizátora akce, aby se omluvil za své rozhodnutí a aby přijal členy Klubu českého pohraničí, jako plnohodnotné hosty, na příštím vzpomínkovém shromáždění. Doufám, že tím prokáže svou dobrou vůli a ochotu k dialogu a smíření. Jedině tak můžeme udržet paměť těch, kteří položili život za naši svobodu, a budovat lepší budoucnost pro nás všechny.

Autor textu: František Kovář, předseda Stč. KR KČP Ing. Jiřího Vrzala, kolektivní člen S.L.S.
Foto: autor textu

Fotogalerie: