JUBILEJNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ DR. EDVARDA BENEŠE TÁBORSKO JE ZA NÁMI

25.03.2024

10 let od založení Klubu českého pohraničí na Táborsku bylo dobrým důvodem k uskutečnění jubilejní členské schůze a k jejímu slavnostnímu charakteru. Připravována a uskutečněna byla dle plánu klubu na rok 2024 coby čtvrtá členská schůze od II. Okresního sněmu. Proběhla v pátek 22. března 2024 na více než symbolickém místě ve městě Sezimovo Ústí v restauraci Penzionu U Vily, naproti Památníku Dr. Edvarda Beneše, který se nachází poblíž místa posledního odpočinku Hany a Edvarda Benešových. Naše pozvání přijali významní hosté, kterými byla s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP z Třeboně, s. Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova a s. Ing. Antonín Liška, místopředseda OV KSČM v Táboře. Pozvání dále vyhověli přátelé z Okresní rady KČP Strakonice, zejména přítel Stanislav Lenc, který před 10 lety stál společně se s. Václavem Gaierem u zrodu klubu na Táborsku. Spolu s ním se schůze účastnil s. Václav Dach, předseda OR KČP Strakonice a člen Národní rady KČP. Velmi si vážíme účasti našich přátel z Klubu českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí v čele s předsedou klubu přítelem doc. Lubomírem Pánou a s jeho 1. místopředsedou přítelem Václavem Vlkem Sigmundem. Jejich početná delegace se dostavila s klubovými prapory a s propagační vlajkou krajské organizace ČSBS, kterou vede přítel, Bc. Ivan Fabián, člen KČP a kterého zastoupil přítel Jiří Mrklas, člen ČSNS a KČP. Schůze se účastnilo 66% členů, všichni nepřítomni byli řádně omluveni a byli jsme tak usnášeníschopní.

Zazněla slavnostní fanfára a poté Československá hymna.

Vlastní program slavnostní členské schůze nedoznal změn. Byl tak jak byl připraven výkonným výborem, schválen přítomnými členy. Všechny přítomné hosty a členy klubu přivítal přítel Zdeněk Trippé, předseda klubu. Poté následoval slavnostní projev předsedy, který zahrnoval významné etapy 10 leté vlastenecké práce klubu na Táborsku a na jihu Čech. Podstatné v projevu bylo vyhodnocení stanovených priorit vlastenecké činnosti klubu. Priority byly a jsou i nadále plněny. Minutou ticha bylo připomenuto, že nás odchodem do vlasteneckého nebe opustili 4 členové klubu, z toho dva zakládající.

Druhým bodem programu, jádrem slavnostní chvíle bylo předání vyznamenání a ocenění za vlasteneckou práci.

Výkonný výbor okresní rady udělil všem 24 členům našeho klubu Táborska Dr. Edvarda Beneše a vybraným hostům, případně osobnostem politického a společenského života, pamětní medaili k 10. výročí založení Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše. Všem za zastávání příkladnýchvlasteneckých postojů a za obětavou práci pro vlast. Každé z takto oceněných osobností byla nebo bude předána pamětní medaile společně s Osvědčením k udělení pamětní medaile při vhodné, slavnostní příležitosti. Současně byla členům klubu a významným osobnostem předána ocenění Národní, krajské a okresní rady Klubu českého pohraničí.

Pamětní medaile a ocenění byly předány v pořadí dle klubové hierarchie ocenění, od nejvyšších po nejnižší stupně ocenění. Této slavnostní povinnosti se zhostili důstojným způsobem přítel Zdeněk Trippé, předseda klubu společně s přítelkyní Janou Kozákovou, předsedkyní Jihočeské KR KČP Jana Žižky z Trocnova a členkou Národní rady KČP.

Dopisem předsedy Národní rady KČP byli ocenění přátelé Jan Pehe a Václav Gaier, oba členové VV OR KČP. Vlasteneckým řádem byla oceněna přítelkyně Marie Čížková, strážkyně míru ze Soběslavi. Medailí Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně

byla oceněna s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP v Třeboni. Medailí Za zásluhy o rozvoj KČP III. Stupně byli oceněni přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová ze Soběslavi, docent přítel Lubomír Pána z Českých Budějovic a přítel Pavel Čížek, strážce míru a jednatel klubu ze Soběslavi. Dále bylo uděleno 7 plaket Za obětavou práci pro vlast, dvě čestná uznání Národní rady KČP, dvě čestná uznání Jihočeské krajské rady KČP a sedm čestných uznání Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše, Táborsko.

Zlatým hřebem slavnostní chvíle udělování vyznamenání, ocenění a pamětních medailí bylo předání medaile Zá zásluhy o rozvoj KČP III. Stupně Okresní radě KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše. Medaili předala přítelkyně Jana Kozáková, členka Národní rady KČP, dekorováním praporu klubu.

Na závěr předávání ocenění a pamětních medailí př. Zdeněk Trippé opakovaně poděkoval všem za vlasteneckou práci a opakovaně všem blahopřál.

Následovaly další body programu, kterými byla zdravice předsedy Národní rady KČP, kterou přečetla členka Národní rady př. Jana Kozáková, a která bude uveřejněna v závěru článku. Dále nás pozdravila s. Alena Nohavová, s. Stanislav Lenc, přítel doc. Lubomír Pána a další účastníci. Oficiální část programu byla ukončena přijetím nejmladší členky klubu přítelkyně Barbory Kolouškové ze Sezimova Ústí a schválením usnesení, které navrhnul přítel Pavel Čížek.

Slavnostní chvíle klubu byly ukončeny Husitským chorálem, hymnou Klubu českého pohraničí. Poté následovala neformální část slavnostní členské schůze podáváním občerstvení a besedou účastníků.

Autor: Ing. Zdeněk Trippé
KČP Edvarda Beneše Táborsko
Foto: Václav Vlk Sigmund, Světlana Šatná a Daniel Pekař
KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, KČP Tábor

Fotogalerie: