JARNÍ DEN EDVARDA BENEŠE    27. května 2022

30.05.2022

            Při příležitosti 138. narozenin Dr. Edvarda Beneše, presidenta-budovatele Československa,

připravil Klub českého pohraničí v působnosti jeho Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, již tradiční Den Edvarda Beneše. Nazvali jsme ho jarním poněvadž v září každého roku pietně uctíváme také jeho předčasný skon. Pietní setkání jsme připravili v duchu hesla "Vlastenecké síly společně". Našemu pozvání vyhověla s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a bývalá poslankyně Parlamentu ČR, pan doc. Lubomír Pána, bývalý rektor vysoké školy z Českých Budějovic, pan. Mgr. Marek Adam, první místopředseda politického hnutí Aliance národních sil, pan PhDr. Stanislav Vodsloň, člen OV ČSBS v Táboře, pan generálporučík Ing. Lubomír Jura, zástupce Klubu vojenských důchodců, významný velitel, náčelník ČSLA a AČR. Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijali členové spolku Baráčníků ze Soběslavi v čele s jejich rychtářem panem Václavem Kastnerem. Pietní setkání moderovala MUDr. Kateřina Jirousová, členka KČP ze Soběslavi.

V úvodním slově předseda klubu při otočení se směrem k hrobce pronesl: cituji

"Pane presidente s manželkou Hanou, vážení hosté,

Vaši životní dráhu a Váš odkaz si připomeneme pomocí připravených projevů jednotlivých řečníků.

Vaše státnické dílo je ohromné. Všichni Vám vděčíme za vznik samostatného československého státu. Byl jste jedním ze tří zakladatelů Československa, zajistil jste jeho mírové budování a rozkvět. Pro nás jste státníkem míru a odpovědné práce k zajištění bezpečnosti republiky. Po dvaceti letech budování státu v podmínkách míru jste byl nucen vést republiku do rozbouřených časů II. světové války. Odpovědně a statečně jste vedl zahraniční odboj na Západě. Vašim osobním přičiněním jste zajistil Československu místo na straně vítězů této nejstrašnější války lidských dějin. Vedl jste stát v obtížných podmínkách jeho poválečné obnovy a zajistl jste demokratické předání politické moci do rukou pracujících. Za tyto a mnohé jiné činy státníka jsme Vám všichni velmi vděčni a zůstaneme Vám věrni."

Poté předseda klubu přečetl zdravici př. Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP ve znění:

"Vážení účastníci, kolegové, kolegyně, přátelé, přítelkyně, občané, srdečně Vás zdravím jménem svým, jménem vedení NR KČP a jménem NR KČP a vítám Vás na dnešním pietním setkání v Sezimově Ústí v místě posledního odpočinku presidenta republiky ČSR Dr. Edvarda Beneše s chotí Hanou.

Zvláště v současné složité době v mezinárodní oblasti i u nás doma je velmi důležité si opět připomenout osobu Dr. Edvarda Beneše, zejména jeho význam, dílo a vůbec jeho odkaz pro tehdejší naši republiku, ale i pro současnou dobu i dobu budoucí pro další generace. Jeho život, dílo a celkový

odkaz je neustále důležitým mezníkem pro minulost, pro současnost a další generace naší svébytnosti a státnosti. Dr. Edvard Beneš byl a je neustále osobností obrovského významu, který šel pevně a nezvratně za svou myšlenkou a cílem ve prospěch našeho československého národa, přičemž nikdy to vše by neprodal za mísu čočovice.

V představě nestranných, politicky kulturních evropských pozorovatelů je Dr. Edvard Beneš pólem civilizace, práva, kooperace národů, přesvědčení o vítězství rozumu a ducha nad surovými pudy zvůle a násilnické expanze. Jeho jméno je symbolem za boj práva, spravedlnosti a lidství. Přátelé, v závěru svého krátkého vystoupení bych Vám chtěl co nejsrdečněji poděkovat za účast na dnešním pietním setkání a vyjádření holdu vděčnosti tomuto významnému člověku, presidentu ČSR Dr. Edvardu Benešovi. Dále bych chtěl říci, abychom si společně připomínali do budoucnosti tuto velice významnou osobu dějin ČSR, presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.

Buďte zdrávi.

Světu mír!

Děkuji Vám za pozornost. S úctou Vám všem Jaroslav HUDEC v.r.

předseda NR KČP"

Po úvodu a zdravici následoval připravený projev Mgr. Marka Adama, který se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvil. Jeho projev v částečném rozsahu přednesl předseda klubu a v plném znění bude publikován v samostatném článku a v chystaném sborníku v elektronické formě.

Doc. Lubomír Pána v projevu na téma "Edvard Beneš ministrem zahraničí" pronesl: "Omezím se na rok, kdy se stal Edvard Beneš ministrem zahraničí nově vznikajícího státu - Československa.

V únoru 2016 byla místo Zahraničního výboru československého konstituována Československá národní rada. Předsedou byl prof. Masaryk, generálním sekretářem Beneš. Následující text projevu je důkazem pravdivosti slov T. G. Masaryka: "Kdyby nebylo Beneše, nebyla by naše samostatnost". Projev bude spolu s ostatními projevy uveřejněn v sborníku pietního aktu v elektronické podobě.

Poté se ujala slova s. Alena Nohavová, která se v projevu na téma "Edvard Beneš presidentem a Mnichov" zaměřila na psychologické otázky rozhodování o tom jak dál v době hrozby války s Německem. Uvedla: "Reprezentanti československé armády, stojíce tu přede mnou v krásném sále hradním, jenž býval Masarykovou knihovnou, jeden po druhém se pohnutě, někdy rozčileně ujali slova. Velení vojska jednomyslně žádalo, aby Československo Hitlerovi už nijak neustupovalo a v případě nutnosti šlo do války s Německem, ať budou její důsledky jakékoli. "Byl to rozhovor velmi pohnutý. Viděl jsem slzy v očích některých generálů a slyšel jsem z jejich úst slova prosby, výstrahy i hrozby. Nepřešli nikde dovolenu mez ve svém postoji generálů k vrchnímu veliteli, ale byly to prosby i výstrahy důrazné. Dojaly mne a znovu mnou otřásly. Zaváhal jsem," vypráví Beneš, jak prožíval odpor armádního vedení...."Dále pokračovala: "Edvard Beneš už několik dnů po přijetí mnichovské dohody 5. října 1938 abdikoval jako československý prezident a 22. října 1938 odletěl pravidelnou leteckou linkou nejdříve do Velké Británie, později do Spojených států amerických. Podle pamětníků byl v dalších letech myšlenkou "odčinit Mnichov" doslova posedlý.

Po dobu celého exilu se zabýval otázkou - jak vyřešit soužití s Němci po válce."

O manželce presidenta Beneše Haně se na pietních aktech zpravidla nehovoří. Proto jsme zařadili do programu pietního setkání téma "Hana Benešová po boku manžela". Projev přípravila a přednesla př. Světlana Šatná, členka KČP z Tábora. Byl velmi zajímavý a přijat s pozorností a velkým potleskem.

Po projevu o Haně Benešové přednesla procítěně a zpaměti př. Kateřina Jirousová, členka KČP ze Soběslavi, verše Viktora Dyka, básníka, prozaika, dramatika, publicisty a nacionalistického politika "Země mluví".

Poté vyzvala předsedu klubu o závěrečné slovo. Ten se optal účastníků pietního setkání, zda-li někdo nechce ještě promluvit. O slovo se přihlásil pan Jiří Machač, nezávislý politický aktivista z Tábora a kandidát do senátu a do městského zastupitelstva v Táboře ve volbách na podzim letošního roku. Ocenil naši akci, řekl, že byla výborně připravena a bojovně podpořil naše společné úsilí na obhajobu dekretů presidenta republiky.

V závěrečném slově předseda klubu uvedl:

"Na závěr pietního setkání mi dovolte říci několik zásadních myšlenek. Život a dílo státníka Edvarda Beneše je nadčasové. Stál po boku TGM při zrodu Československa a byl hlavní politickou postavou budování státu. Proto získal neformální pojmenování president-budovatel. Jeho hlavním politickým údělem bylo vyrovnání se s Němci po II.světové válce. Společně se Spojenci prosadil odsunutí větší části Němců, původně občanů Československa, kteří se provinili zradou našeho státu a způsobili československému lidu za války velké strádání. Odsun Němců vytvořil podmínky pro poválečnou obnovu státu a jeho stabilní, mírový rozvoj. Dekrety presidenta republiky, které sehrály nenahraditelnou úlohu v řízení státních záležitostí v době kdy vláda působila v exilu z Londýna, se po válce staly součástí našeho právního řádu a jsou dodnes platné, nikoliv vyhaslé.

V obraně dekretů však nejde pouze o majetek.

"Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: "Dekrety presidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu..."

Klub českého pohraničí, demokratický spolek českých vlastenců, stojí od počátku svého vzniku před 30 lety na pozicích ochrany a obrany zájmů občanů ČR, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usiluje o zachování suverenity a územní celistvosti republiky. Proto také od svého vzniku stojí za dekrety presidenta republiky a bude stát za nimi i nadále.

Letos si připomínáme 80. výročí heydrichiády. Rozkaz k provedení útoku na Heydricha přišel z nejvyšších vojenských kruhů čs. vlády v exilu a byl schválen presidentem Edvardem Benešem. V Táboře si vše připomeneme společně s městem a s místní vojenskou posádkou
14. června od 10 hodin na táborském popravišti. Všichni jste zváni.

Děkuji Vám za účast na pietním setkání a za pozornost.
Přeji dobrý návrat do Vašich domovů."

Poté ještě následovalo pořízení společných fotografií účastníků pietního setkání.

Ing. Zdeněk Trippé Foto a video: Světlana Šatná
korespondent za Jihočeskou krajskou radu KČP Jana Žižky z Trocnova
Fotogalerie: