Den Jihočeských hraničářů se vydařil 2020

17.07.2020

            Druhou červencovou sobotu (11.7.) se konalo již tradiční setkání a oslava s názvem "Den jihočeských hraničářů", které uspořádala Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova s Oblastní radou KČP Novohradsko, Adama Ruso. Tato oslava se konala u příležitosti 69. výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice dne 11.června 1951 a současně také vzniku vojsk Pohraniční stráže. Oslava se konala v přírodním areálu Žižkova rodiště v Trocnově u Borovan, kde se sešli členově z jednotlivých organizací KČP Jihočeského kraje, dále bývalí příslušníci 15. brigády Pohraniční stráže České Budějovice, členové sekcí bývalých ochránců státní hranice, řadoví pohraničníci a velitelé, dále občanští pracovníci PS, členky z Levicového klubu žen ze Strakonic, sympatizanti a celá řada hostů, dohromady jich bylo 120.

Den Jihočeských hraničářů byl zahájen českou a slovenskou státní hymnou. Z pověření KR KČP Jihočeského kraje přítel František Leštianský přivítal všechny účastníky oslavy a zároveň popřál také k svátku pohraničníků.

Mezi účastníky oslavy zavítal také první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM s.JUDr. Vojtěch Filip. Přítomná byla také delegace Národní rady KČP vedená jejím předsedou přítelem JUDr. Gustavem Janáčkem a přítelem Jaroslavem Hudcem, prvním místopředsedou Národní rady KČP. Pozvání přijala také předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP s. Alena Nohavová a předsedkyně KR KČP Jihočeského kraje přítelkyně Jana Kozáková, která přednesla hlavní proslov. Ve svém projevu mimo jiné uvedla" Scházíme se zde, abychom si připomněli 69.výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice, který byl vyhlášen Národním shromážděním ČSR dne 11.7.1951 a připomněli si rovněž založení vojsk Pohraniční stráže. Scházíme se, abychom si také připomněli těžkou a náročnou službu při zabezpečování ochrany státní hranice a připomněli si ty, kteří při této službě položili to nejcennější, své mladé životy a vzpomněli i těch, kteří stáli v řadě obránců státních hranic a kteří již nejsou mezi námi a odešli do hraničářského nebe. Naší snahou je bojovat za historickou pravdu a zabránit všemi způsoby překrucování dějin a pravdy o Pohraniční stráži a jejích příslušnících. Připomínat dnešku odkaz těch, na jejichž památku dnes vzpomínáme, těch, kteří věrně sloužili své vlasti a lidu a čestně plnili slova přísahy. To, že se dnes setkáváme zde v Trocnově je symbolické, protože náš Jihočeský Klub českého pohraničí přijal jméno zdejšího rodáka a slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Na závěr svého vystoupení přednesla báseň s názvem "Hraničáři" od neznámého autora.

Jako další vystoupil se zdravicí a proslovem s. JUDr. Vojtěch Filip, který se mimo jiné ve svém projevu zmínil velice zajímavě o současné naší i mezinárodní hospodářské a politické situaci. Se zdravicí vystoupila také předsedkyně JčKV KSČM a členka KČP s.Alena Nohavová a místopředsedkyně Národní rady KČP přítelkyně Marie Hanischová z Mostu, která tlumočila pozdravy od severočeských a severomoravských členů KČP. Seznámila přítomné s finančním darem od německých přátel, který dostal jejím prostřednictvím Klub českého pohraničí při oslavách Dne pohraniční stráže v Ostravě. Je určen na opravy a údržbu pomníku-sochy pohraničníka se psem na Cínovci.

Součástí slavnostního programu "Dne jihočeských hraničářů" byly také ocenění s předáním vyznamenání členům KČP za jejich aktivní a záslužnou práci pro rozvoj KČP a příkladné vlastenectví. Přítel Josef Petrásek, bývalý pohraničník-velitel a předseda MO KČP Nová Bystřice převzal "Řád přátelství KČP". Dvěma členům KČP, Jiřímu Hanzalovi a Františku Cirhanovi, bylo uděleno vysoké ocenění "Vlastenecký řád KČP" a Janu Stejskalovi byla udělena "Plaketa za obětavou práci pro vlast.

Oficiální část programu oslavy byla zakončena husitským chorálem"Ktož jsú Boží bojovníci", který je hymnou KČP. Delegace účastníků oslavy se s klubovými prapory přesunula k nedaleké monumentální žulové soše vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, která byla postavena v r. 1960 na louce v blízkosti přírodního areálu Žižkova rodiště. Autorem sochy je akademický sochař Jan Malejovský.Členové delegace se se svými prapory vyfotografovali před touto sochou.

Poté následovala druhá část programu, kterou byla společná zábava s živou hudbou, zpěvem a tancem. Novohradská hudební skupina KRYSTAL to skutečně rozjela a přispěla k velmi dobré náladě. Zpívaly a hrály se písničky české, moravské a slovenské, nechyběly ani písničky vojenské a hraničářské. Na přání byla zahrána neoficiální hymna hraničářů "Na Staré Mohelně", kterou si přišli k muzikantům zazpívat bývalí pohraničníci a všichni ostatní.

Při společném setkání účastníků slavnosti si měli bývalí pohraničníci co říci. Vzpomínalo se jak na službu při ochraně státní hranice, tak i na ostatní veselé i smutné zážitky.

Oslava Dne Jihočeských hraničářů se dle pořadatelů i účastníků plně vydařila, i když během celého dopoledne nepřetržitě pršelo, ale před zahájením oslavy déšť přestal a všichni byli spokojeni.

Miroslav Král                                                                                                 V Třeboni 12.7. 2020
Městská organizace KČP Třeboň