Den Jihočeských hraničářů se vydařil

17.07.2019

Druhou červencovou sobotu se konalo již tradičně setkání s názvem Den Jihočeských hraničářů, které uspořádala Jihočeská krajská rada Klubu českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova s Oblastní radou KČP Novohradsko. Akce se konala v přírodním areálu Žižkova rodiště v Trocnově u Borovan, kde se sešli členové KČP z Jihočeského kraje se svými prapory. Dále bývalí pohraničníci ze sekcí ochránců státních hranic, členky Levicového klubu žen ze Strakonic, řadoví pohraničníci a velitelé, sympatizanti a celá řada dalších účastníků a hostů, kterých bylo dohromady 150.

Den Jihočeských hraničářů byl zahájen českou a slovenskou hymnou. Člen Jihočeské KR KČP přítel František Leštianský přivítal přítomné hosty, mezi kterými byli předseda NR KČP JUDr. Gustav Janáček, předsedkyně Jihočeské krajské rady KČP přítelkyně Jana Kozáková, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP přítelkyně Alena Nohavová a delegace KČP- Východní Slovensko vedená přítelem JUDr. Andrejem Kaščákem a další hosté.

Hlavní proslov přednesla předsedkyně JčKR KČP přítelkyně Jana Kozáková. Ve svém projevu mimo jiné uvedla: "Scházíme se zde, abychom si připomněli 68.výročí přijetí zákona o ochraně státní hranice, který byl vyhlášen Národním shromážděním ČSR dne 11.7.1951 a připomněli si rovněž vznik vojsk Pohraniční stráže. Scházíme se, abychom si též připomněli těžkou a náročnou službu při zabezpečování ochrany státní hranice a připomněli si ty, kteří při této službě položili to nejcennější, své mladé životy a vzpomněli i těch, kteří stáli v řadách ochránců státních hranic a kteří již nejsou mezi námi a odešli do hraničářského nebe. Naší snahou je bojovat za historickou pravdu a zabránit všemi způsoby překrucování dějin a pravdy o Pohraniční stráži a jejich příslušnících. Připomínat dnešku odkaz těch, na jejichž památku dnes vzpomínáme, těch, kteří věrně sloužili své vlasti a lidu a čestně plnili slova přísahy."

Součástí slavnostního programu Dne Jihočeských hraničářů bylo také provedení ocenění a předání vyznamenání a čestných uznání členům KČP za jejich aktivní a záslužnou činnost, obětavou práci a rozvoj KČP a příkladné vlastenectví. Medaile II.stupně KČP byla udělena předsedkyni Jihočeské KR KČP přítelkyni Janě Kozákové. Medaili III.stupně převzal přítel Miroslav Čada z MO KČP Třeboň.

Nejvyšší klubové vyznamenání Vlastenecký řád udělila Národní rada příteli Štefanu Bidelnicovi, předsedovi KČP Planá-Lipensko, bývalému dlouholetému příslušníku a veliteli jednotky Pohraniční stráže a obětavému funkcionáři KČP. Čestné uznání JčKR KČP Jana Žižky z Trocnova bylo uděleno příteli Františku Rezkovi z KČP Třeboň, za aktivní a obětavou práci a vlastenecké postoje. Přítel František Rezek je nejstarším členem a v letošním roce se dožívá 93 let.

Se zdravicí hostům vystoupila předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP přítelkyně Alena Nohavová, která v krátkosti pohovořila o současné politické situaci v našem státě a připomněla důležitost přijetí tehdejšího zákona týkajícího se ochrany našich státních hranic a vzniku vojsk Pohraniční stráže. Za Národní radu KČP vystoupil její předseda přítel JUDr. Gustav Janáček, který pohovořil o současné činnosti a úkolech Národní rady a jejím jménem pozdravil všechny účastníky setkání.

Za delegaci KČP-Východní Slovensko vystoupil se zdravicí přítel JUDr. Andrej Kaščák a předal předsedovi NR KČP příteli Gustavu Janáčkovi finanční dar od slovenských přátel na výstavbu sochy pohraničníka se psem, která bude postavena vedle pomníku pohraničníků na Cínovci. Na tuto sochu se uskuteční dobrovolná finanční sbírka od organizací KČP a jejich členů. Tato část programu byla zakončena husitským chorálem "Ktož jsú Boží bojovníci", který je hymnou KČP.

Po této oficiální části programu následovala druhá část programu, kterou byl zábavný program s hudbou, zpěvy a tancem. Strakonická hudební skupina s názvem Rytmix vedená

kapelníkem panem Jiřím Charvátem to skutečně rozjela a přispěla k velmi dobré náladě a veselí všech účastníků. Zpívaly a hrály se písničky české, moravské a slovenské, nechyběly ani vojenské a hraničářské. Účastníci oslavy si přišli k muzikantům zazpívat hymnu hraničářů " Na Staré Mohelně". Zpívali bývalí pohraničníci a členové KČP se svými manželkami a přidali se i další hosté.

Při společném setkání účastníků slavnosti si měli všichni co říci. Vzpomínalo se jak na službu při ochraně státní hranice, jak na veselé tak i vážné příběhy a prožitky, také i na činnost v organizacích KČP, došlo i k výměně zkušeností mezi jednotlivými kluby Jihočeského kraje.

Někteří účastníci si také prohlédli monumentální žulovou sochu vojevůdce Jana Žižky, která je postavena na louce v blízkosti areálu Žižkova rodiště. Autorem sochy je akademický sochař Jan Malejovský a socha by la postavena a dokončena v roce 1960.

Oslava Dne Jihočeských hraničářů se plně vydařila a všichni účastníci letošních oslav se těší na příští setkání, které se již tradičně uskuteční u příležitosti 69.výročí vzniku vojsk Pohraniční stráže v červenci roku 2020. Jihočeská KR KČP, která nese jméno Jana Žižky z Trocnova připravuje do konce letošního roku další významné akce. První bude 20.září 2019 v 15,00 hodin vzpomínková akce u příležitosti 81.výročí mnichovské zrady a obsazení našeho pohraničí německými vojsky. Akce se uskuteční u "Kámene republiky" u Lesního hotelu Peršlák u Nového Vojířova, nedaleko Nové Bystřice. Druhou akcí bude pietní akt dne 28.září 2019 ve 14,00 hodin u příležitosti zastřelení příslušníka Pohraniční stráže vojína Adama Ruso, který padl při ochraně státní hranice nedaleko roty Pohraniční stráže Krabonoš, poblíže hraničního přechodu Halámky rukou nepřátelských agentů,

Na obě tyto akce zve Jihočeská KR KČP členy KČP, KSČM, bývalé pohraničníky, příznivce , sympatizanty a další občany.

Miroslav Král V Třeboni 15.7. 2019
MO KČP Třeboň

Fotogalerie: