RSDr. KAZDA Jan

* 04. 05. 1924 – † 28. 06. 2012
* 04. 05. 1924 – † 28. 06. 2012

O uvedení přítele Jana Kazdy do Síně slávy bylo rozhodnuto na základě jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, nezdolné aktivity a schopnosti vytvářet pohodové a přátelské prostředí ve všech kolektivech, v nichž pracoval. Na návrh Krajské rady KČP Olomouc se tak stalo 12. června 2016.

Když se v roce 1924 narodil, bylo Československé republice necelých šest let. V následujících osmaosmdesáti letech zažil světovou hospodářskou krizi, mnichovskou zradu, okupaci, rozbití republiky, druhou světovou válku, vítězství protifašistické koalice, poválečnou obnovu, odsun Němců, vznik studené války, únorové vítězství, budování socialismu, rok 1968, nastolení kapitalismu v roce 1989 a o čtyři roky později rozdělení republiky.

Tyto události od nejútlejšího dětství ovlivňovaly jeho život a zároveň ho i politicky formovaly. Proto již v době dospívání se přihlásil k programu komunistické strany vybudovat socialismus.

Vzhledem k tomu, že se osvědčil v řadě funkcí, kdy pracoval v orgánech Komunistické strany, lidosprávy i společenských organizacích Národní fronty, byl vyslán ke studiu Vysoké politické školy. Po vykonání rigorózní zkoušky mu byl přiznán titul doktor sociálně politických věd.

V polistopadovém období zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj život a práci. Patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor proti přepisování našich dějin, snižování výsledků budovatelského rozmachu v éře socialismu a hanobení úsilí o zachování míru. Proto neváhal vyvracet pomluvy a lži.

Již v devadesátých letech minulého století byl iniciátorem a jedním ze zakládajících členů jak Okresní rady, tak i Krajské rady Klubu českého pohraničí v Olomouci. V témže městě byl prvním předsedou Městské rady a rovněž působil jako člen Oblastní rady KČP. Stal se obětavým funkcionářem a vzorem pro mnohé členy Klubu českého pohraničí, kteří si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů, aktivity a svědomitosti v práci.

Jako pravidelný dopisovatel a rovněž rozšiřovatel klubového zpravodaje "Hraničář", se účinně podílel na celostátní koordinaci ideového a organizačního rozvoje Klubu. Pokud mu to zdraví dovolilo, tak nechyběl u žádné významné levicové občanské aktivity.

Přítel Jan Kazda byl pracovitý funkcionář, rovný a čestný kolega a kamarád, oblíbený v KČP, ve stranické organizaci i mezi ostatními spoluobčany.

Za jeho obětavou práci a příkladné vlastenectví mu byla udělena řada státních, regionálních a rezortních vyznamenání, včetně ocenění Klubu českého pohraničí, mezi které patří Čestné uznání KČP, plaketa "Za obětavou práci pro vlast" a medaile "Za Zásluhy o rozvoj KČP" III., II. i I. stupně.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!