pplk. PS v. v. ROLÍNEK Zdeněk 

* 09. 05. 1929 – † 11. 02. 2023
* 09. 05. 1929 – † 11. 02. 2023

Zdeněk Rolínek se narodil dne 9. května 1929 v Radešínské Svratce v okrese Žďár nad Sázavou. Po skončení obecné a měšťanské školy se vyučil kovářem a v této profesi pracoval u soukromé firmy a později, až do nástupu vojenské služby, ve Zbrojovce Brno.

Od 1. 10. 1949 se po celý svůj produktivní život věnoval ochraně a obraně státní hranice. Po ukončení vojenského a odborného výcviku ve škole SNB v Bruntálu, byl zařazen na pohraniční jednotku SNB v Aši-Mokřinách. V první polovině roku 1950 absolvoval týdenní paradesantní výcvik a tříměsíční politickou školu. V září převzal velení pohraniční jednotky SNB v Krásné u Aše.

V následujícím roce absolvoval v Praze Pohraniční učiliště a byl jmenován do hodnosti poručík. Další službu vykonával převážně "na prvním sledu" ve funkci ZVP a velitele pohraničních rot a praporů v sestavě Chebské, Českobudějovické, Děčínské a Znojemské brigády Pohraniční stráže.

Na pohraničních rotách plnil i různé speciální úkoly, jako např. v roce 1962 ověření zkušebního provozu četového systému na rotě Hevlín.

V roce 1968 na základě dosažených výtečných výsledků při prověrkách provedených komisí ministra národní obrany, pohraniční rota Hatě získala čestný titul Vzorná a dne 30. 4. téhož roku byla prezidentem republiky ČSSR Ludvíkem Svobodou odměněna vyznamenáním "Za vynikající práci". Stejné vyznamenání prezident republiky propůjčil i veliteli roty - mjr. Zdeňku Rolínkovi. Funkci velitele znovu obhájené Vzorné roty předal v roce 1971 a to v souvislosti s odvelením na operační oddělení brigády. Odtud po dvouleté činnosti byl odeslán k ročnímu studiu na vojenské VÚT v Brně, kde studoval dva semestry - výcvik pro stupeň velitele motostřeleckého praporu a pluku.

Po návratu byl určen do funkce velitele pohraničního praporu v Jemnici. V závěru své pětatřicetileté služby vlasti se věnoval výcviku a výchově nových pohraničníků. Po celou dobu služby byl obětavý, zodpovědný, náročný, ale i spravedlivý, empatický a lidský. Měl rád lidi a proto trvale pečoval o jejich podmínky a zabezpečení.

I když to byla léta náročná, neboť vyžadovala velké odříkání, s paní Jarmilou, se kterou se oženil v prosinci 1951, na dobu prožitou na státní hranici, rádi vzpomínali. Manželka mu byla velkou oporou. Ve spokojeném manželství spolu vychovali syna Zdeňka a dceru Janu. Chvíle radosti a potěšení mu přinášela i vnoučata a pravnoučata.

Na svou službu na státní hranici byl náležitě hrdý i po listopadu 1989, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útoků a zostouzení. Nepatřil k těm, kteří přijali novou víru, neboť byl přesvědčen o správnosti svého celoživotního konání. Zůstal věrný svým ideálům a pro jejich naplnění, s odpovědností sobě vlastní, aktivně působil i v dalším období.

Politickou orientaci vyjádřil mj. i zapojením do Klubu českého pohraničí. Podílel se na jeho vzniku a rozvoji v jihomoravském kraji. V roce 2000 byl zakládajícím členem KČP Jemnice, kde zastával funkci předsedy a jako člen působil i po přestěhování do Mokré u Brna. Jeho činnost byla v roce 2007 oceněna zvolením Čestným předsedou.

Zapojil se do práce i Okresní a Jihomoravské krajské rady. Byl obětavým funkcionářem a svým příkladem a přístupem k práci i vzorem pro mladé členy Klubu, kteří si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů, aktivity a svědomitosti v práci. Podílel se na přípravě a zajištění teoretických konferencí. Byl delegátem několika Národních sněmů a shromáždění KČP. Kladně byly hodnoceny zájezdy, které organizoval pro příslušníky PS a i ostatní členy Klubu a ve výčtu jeho aktivit by bylo možné pokračovat.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, byl pplk. Zdeněk Rolínek oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání, mj. medailemi "Za službu vlasti", "Za zásluhy o obranu vlasti", "Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR", vyznamenáním "Za vynikající práci" a také byl držitelem všech Klubem zřízených ocenění, včetně "Vlasteneckého řádu KČP" a "Řádu přátelství". Za celoživotní službu ve prospěch Pohraniční stráže mu byl propůjčen i "Řád Lipového kříže".

Podplukovník Zdeněk Rolínek - komunista, vlastenec, československý pohraničník, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí a Společnosti Ludvíka Svobody, především však člověk, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel dne 11. února 2023.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech Klubu českého pohraničí Jemnice a Jihomoravské Krajské rady KČP, ale i v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž rozhodlo Vedení Národní rady na mimořádném zasedání dne 17. února 2023.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!