pplk. PS v.v. PETRÁSEK Josef

* 15. 04. 1934 – † 30. 06. 2023
* 15. 04. 1934 – † 30. 06. 2023

Přítel Josef Petrásek je nesmazatelně zapsán do historie Klubu českého pohraničí, a to zejména v Jihočeském kraji.

Narodil se 15. dubna 1934 v Libošovicích. Po absolvování základní školní docházky, se vyučil truhlářem.

V souladu se svým rozhodnutím, stát se vojákem z povolání, byl vyslán ke studiu Vojenského učiliště Pohraniční stráže Julia Fučíka v Olomouci. Nepřemýšlel příliš o tom, co ho čeká a jak náročnou službu si zvolil. Šel tam, kde ho bylo potřeba nejvíce. A tak v hodnosti poručíka nastoupil službu u 15. brigády Pohraniční stráže České Budějovice. Jeho první zařazení v sestavě PS bylo na jednotce Romava. Dlouhá léta zastával funkci velitele pohraniční roty Smrčná a také velitele 3. praporu v Nové Bystřici. V závěru své více jak pětatřicetileté služby u Pohraniční stráže, působil jako starší důstojník 3. pohraničního praporu.

Do starobního důchodu odešel v dubnu 1989, v hodnosti majora. Po celou dobu služby byl obětavý, zodpovědný, náročný, ale i spravedlivý, empatický a lidský. Měl rád lidi, a proto trvale pečoval o jejich optimální podmínky a zabezpečení.

I když to byla léta náročná, neboť vyžadovala velké odříkání, rád vzpomínal na dobu prožitou na státní hranici. Velkou oporou v jeho práci mu byla manželka Jarmila s dcerami Světlanou a Romanou.

Na svou službu byl hrdý i po listopadu 1989, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útoků a zostouzení. Nepatřil k těm, kteří přijali novou víru, neboť byl přesvědčen o správnosti svého celoživotního konání. Zůstal věrný svým ideálům a pro jejich naplnění, s odpovědností sobě vlastní, aktivně působil i v dalším období.

Politickou orientaci vyjádřil mj. i zapojením do Klubu českého pohraničí. Podílel se na jeho vzniku a rozvoji, zejména v jihočeském kraji. Patřil mezi zakládající členy v Nové Bystřici, kde od ustavující schůze ze dne 15. května 2000, zastával po dlouhá léta funkci předsedy KČP.

V Jihočeské krajské radě aktivně pracoval od jejího ustanovení v březnu 2002 až do konce svého života. Byl delegátem většiny Národních sněmů a shromáždění KČP. Několik volebních období působil v Národní radě.

Soudruh Petrásek byl obětavým funkcionářem a svým příkladem a přístupem k práci i vzorem pro mladé členy Klubu, kteří si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů, aktivity a svědomitosti v práci. Podílel se na přípravě a zajištění různých akcí a setkání. Kladně byly hodnoceny zájezdy, které organizoval pro příslušníky Pohraniční stráže a i ostatní členy Klubu. Účastnil se každoročních setkání v rámci oslav Dne PS, které probíhaly zpravidla v rodišti Jana Žižky - v Trocnově. Organizoval setkání i u památníků pohraničníků, kteří v Jihočeském kraji položili svůj život při ochraně státních hranic ČSSR a ve výčtu jeho aktivit by bylo možné pokračovat.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, byl major Josef Petrásek oceněn řadou státních a resortních vyznamenání, mj. medailemi "Za službu vlasti", "Za zásluhy o obranu vlasti", "Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR", a také byl držitelem všech Klubem zřízených ocenění, včetně "Vlasteneckého řádu KČP" a "Řádu přátelství". Udělena mu byla i čestná medaile KČP Jemnice a pamětní medaile k 65. a 70. výročí přijetí Zákona o Ochraně státních hranic ČSR.

Při příležitosti 89. narozenin mu propůjčil Klub vojenské historie Veteránů pohraniční stráže, za celoživotní práci, hodnost podplukovníka.

Přítel Josef Petrásek - komunista, vlastenec, československý pohraničník, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí a především však člověk, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel dne 30. června 2023.

Vzhledem ke své aktivní politické práci a angažovanosti si podplukovník Josef Petrásek plně zaslouží být uveden v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž na návrh MěR KČP Nová Bystřice a Jihočeské KR KČP České Budějovice, rozhodlo Vedení Národní rady Klubu českého pohraničí na svém zasedání dne 11. července 2023.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!