Ostrava - Pochod Nesmrtelného pluku 2024

10.05.2024

Острава не забывает!

Ostrava nezapomíná.

Nesmrtelný pluk vznikl spontánně v Rusku, a letos se uskutečnil již po deváté v Ostravě. Myšlenku, uspořádat pochod Nesmrtelného pluku v Ostravě začali naplňovat členové Ostravského ruského domu v roce 2016. Tenkrát se po příkladu pochodů v Rusku, sešlo několik členů Ostravského ruského domu a Česko-ruské společnosti u Památníku osvoboditelů v Komenského sadech v Ostravě. Bylo jich tehdy 12 s ručně připravenými plakátky se jmény a fotografiemi svých rodinných příslušníků, kteří bojovali proti fašistickému Německu ve Velké vlastenecké válce. Poté se na KČP Ostrava obrátili dopisem členové spolku Ostravský ruský dům a ČRS s výzvou, abychom se k této akce v dalším roce připojili. Výzvu jsme rádi přijali a obrátili se na další spolky a sdružení, kde jsme získali jejich plnou podporu. V první řadě to byl Klub Českého pohraničí Ostrava, který připravil a vytiskl fotografie a zhotovil transparent. Proto jsme mohli v roce 2017 uspořádali první, skutečný pochod od Památníku osvoboditelů před Novou radnici. Sešlo se nás již téměř 100 a vedle transparentu "Nesmrtelný pluk Ostrava" nesli účastníci portréty těch, kteří při osvobozování města padli. Postupně jsme přidávali portréty i těch bojovníků, kteří válku přežili a podíleli se na obnově našeho města a ČSR. Od té doby se konají pochody Nesmrtelného pochodu Ostrava každoročně. Nesmrtelný pluku organizujeme 9. května tak, jak se slaví jak v Rusku День победы – Den vítězství, tak i v jiných zemí Evropy, a ne v den státního svátku u nás, tj. 8. května. Společná organizace pochodu s dalšími spolky nám nedělá žádné komplikace a velmi rádi se připojují i další občané města i z dalších měst a míst našeho kraje a republiky.

Ve čtvrtek 9. května 2024 odpoledne se před Památníkem Rudé armády v Ostravě Komenského sadech uskutečnil 9.ročník Nesmrtelný pluk Ostrava organizovaný Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Česko-ruskou společnosti Ostrava, Ruským domem Ostrava a Společností Ludvíka Svobody. V 16 hodin na 150 lidí přichází s portréty fotografií osvoboditelů, včetně svých rodinných příslušníků k tomuto svátku – Dni vítězství. Základním motivem je výraz "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto", kterým hájíme historickou pravdu proti mnohým snahám ji měnit, či znevažovat. Na úvod zazněla slavná píseň Священная война – Svatá válka. Úvodem všechny zúčastněné přivítal předseda Česko-ruské společnosti Ostrava Karel Šesták. Připomněl nejen hrdinství rudé armády, vzpomínku na padlé, ale rovněž zdůraznil ohýbání a překrucování pravdy v dnešní době. Poté následovalo položení kytic. Na závěr všichni přítomní občané zazpívali Českou a Slovenskou hymnu.

Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: