B. Koláček - Táborští vlastenci: Prolomení dekretů nedovolíme! 

26.10.2019
Ing. Břetislav Koláček - Táborští vlastenci
Ing. Břetislav Koláček - Táborští vlastenci

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. 

Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

Jan Hus

Vážení spoluobčané, účastníci dnešní manifestace !

Slovy našeho drahého Mistra Jana, kterého jako kamenného svědka zde dnes máme, mezi sebou bych chtěl i já, jako občan tohoto státu a tohoto města vyjádřit hluboké znepokojení nad situací, kterou nám chtějí vnutit někteří bývalí čeští Němci (schválně nepoužívám slovo sudetští) a ke kterým se tu a tam, ale poměrně vyprofilovaně přidávají i někteří čeští politici nebo občané.

Slovo "Sudety" nepatří do našeho slovníku. Je to odjakživa, přes 1000 let naše území, naše české pohraničí. Bylo historickým rozhodnutím některých českých králů, zejména Přemysla Otakara I., že sem pozvali německé, ale i jiné kolonizátory někdy na přelomu 12. a 13. století. Do Království českého, Markrabství moravského a Vévodství Horního a Dolního Slezska přišel povětšinou element, který povětšinou neuznal dobrodiní naších předků a vždy pracoval více či méně na rozbití, z jejich pohledu tzv. Sudetských území, tedy ne jenom pohraničí, ale celého území zemí Koruny české. Těžce nesli především rok 1918, kdy hned, 29.10.1918 vyhlásili 4 provincie tzv. Sudetenland za součást Německého Rakouska. ​Zemským hejtmanem

tohoto útvaru byl rakouský politik ​Raphael Pacher​, který byl krátce na to, dne 5. listopadu 1918, vystřídán ​Rudolfem Lodgmanem von Auen​. ​Museli jsme toto území později vojensky obsadit a boje trvaly až do konce roku 1918.

Jejich snahy pak vyvrcholily po příchodu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933, kdy začala příprava tzv. "Konečného řešení české otázky". Vše se začalo naplňovat nám dobře známým Mnichovským diktátem, kdy jak komentoval náš druhý prezident Dr. Edvard Beneš: "Naši bývalí spojenci s námi jednali a diktovali nám, jak poraženému státu". A vyvrcholení nastalo hlavně 15. březnem roku 1939.

Byla to hrdinná Rudá armáda, obrovské oběti tehdejšího Sovětského svazu, ale i úsilí a oběti ostatních spojenců, aby tento zločinný systém porazily a vše pak završily vítězné mocnosti na jednání v Teheránu, Jaltě a hlavně Postupimi. Usnesením Postupimské konference, článek 13 se vztahoval na odsun německého obyvatelstva.

XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.

Na základě tohoto článku Postupimské konference byli pak přijaty Dekrety prezidenta republiky, dnes vzpomínaného Dr. Edvarda Beneše. Konec konců se těmito dekrety později hluboce zabýval i Ústavní soud České republiky jmenovitě tehdejší Předseda ÚS JUDr. Kessler, nález je publikován ve Sbírce zákonů 55/1995 Sb. Ukončení debat o odsunu německého obyvatelstva bylo završeno společnou deklarací Česko - Německou ze dne 21.1.1997.

Kloubouk smekáme před německými antifašisty, kteří trpěli a položili i životy proti nacionálně - sociálnímu terorismu Hitlerovy Třetí říše. A nebylo jich málo.

Co dodat na závěr, skončím slovy národního hrdiny, kterými jsem začal:

Jan Hus: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti... Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky. Amen.

TAKÉ JÁ BUDU HLASOVAT PRO TÁBORSKÝ MANIFEST!!!!

Ing. Břetislav Koláček
Táborští vlastenci