Ing. JANDA Karel

* 16. 11. 1939 – † 20. 05. 2018
* 16. 11. 1939 – † 20. 05. 2018

V sedmasedmdesáti letech nás opustil přesvědčený komunista, výborný člověk, kamarád, manžel, otec dvou synů - Ing. Karel Janda. Po absolvování vysokoškolského studia pracoval v Jednotném zemědělském družstvu a později na ministerstvu zemědělství, kde působil na úseku vzdělávání dospělých.

Po neústavním převratu v roce 1989 patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku polistopadových politiků a režimních historiků a postavil se na odpor proti hanobení naší historie, proti narůstající hrozbě germanizace, včetně vytváření prostoru přívržencům sudetolandsmanšaftu a proti našemu zavlečení do politických, ekonomických a vojenských struktur Západu. Proto se zájmem sledoval vznik vlasteneckého hnutí na severu Čech, a nebylo náhodou, že patřil do skupiny komunistů a dalších levicově smýšlejících osob, které se v roce 1994 stáli iniciátory založení Klubu českého pohraničí v Praze.

Předsedou Národní rady KČP byl od Královéhradeckého národního sněmu v roce 2000 do března roku 2015, kdy v důsledku nemoci a po dosažení 75 let věku z funkce odstoupil.

Ve své činnosti navázal na zkušenosti a výsledky práce svých předchůdců. Měl výborné organizační schopnosti. Byl svědomitým řídícím pracovníkem. S jeho jménem je spojeno překonání vnitroklubové krize v počátečním stádiu dynamického rozvoje KČP. Pod jeho vedením byl přijat aktuální Program KČP, jeho Stanovy, dokumenty a vnitřní směrnice pro práci orgánů KČP. Stál v čele Klubu, který ve spolupráci s KSČM, s dalšími vlasteneckými organizacemi a pokrokovými spolky hájí národní zájmy, mobilizuje vlastence k aktivnímu odporu proti válce, vojenským blokům, za politiku respektování státní suverenity a nevměšování.

Spolu s RSDr. Miroslavem Rychtrem a mnoha dalšími spolupracovníky z krajů, okresů a míst se zasloužil o to, že Klub se stal uznávanou a akceschopnou organizací, požívající vážnost přátel i nenávist odpůrců.

Jeho vystoupení na veřejnosti nacházela příznivý ohlas i respekt mnohých politiků. Schopnost vynikajícího rétora osvědčil i v pořadu České televize, kde obhajoval nutnost přijetí Zákona o ochraně státních hranic a bránil čest pohraničníků proti jejich hanobení, pomluvám a snahám o kriminalizaci.

Byl zastáncem publikační činnosti v KČP. Vytvářel podmínky k tomu, aby knižní produkce z ediční činnosti Národní rady byla co nejširší. Úzce spolupracoval s šéfredaktory a dopisovateli zpravodaje Hraničář a ve výčtu jeho aktivit by bylo možné ještě dlouze pokračovat.

Za svoji patnáctiletou práci ve funkci předsedy NR byl zvolen na 5. zasedání NR KČP dne 26. září 2015 Čestným předsedou NR KČP. Krátkou dobu ještě zastával funkci hospodáře NR a předsedy Pražské rady KČP.

Klub v něm ztratil nesmírně pracovitého funkcionáře, rovného a čestného kolegu, kamaráda, nezlomného bojovníka za historickou pravdu a život v míru.

Ing. Karel Janda byl nositelem všech Klubem zřízených ocenění. Svojí aktivní činností se nesmazatelně zapsal do kroniky KČP a zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí. Plně si zaslouží být v Síni slávy Klubu českého pohraničí, do které byl uveden na návrh Středočeské krajské rady dne 11. listopadu 2018 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!