mjr. JUDr. JANÁČEK Gustav

* 24. 08. 1950 – † 09. 10. 2021
* 24. 08. 1950 – † 09. 10. 2021

Přítel JUDr. Gustav Janáček je nesmazatelně zapsán do historie Klubu českého pohraničí.

Narodil se 24. srpna 1950 v Novém Městě na Moravě a do 18 let vyrůstal a žil v Přibyslavi. Vyučil se elektrikářem.

Vojenskou základní službu nastoupil u 15. brigády PS České Budějovice jako spojař. Pohraniční stráž mu přirostla k srdci tak, že se rozhodl vystudovat důstojnickou a následně vysokou školu v Holešově, kde v roce 1978 promoval. Při studiu na důstojnické škole poznal svou celoživotní partnerku Marii. Během studií se přestěhoval do Vyššího Brodu, kde se jim v roce 1974 narodil syn Petr a o tři roky později dcera Věra.

Po získání vysokoškolského diplomu byl zařazen do funkce propagandisty pohraničního praporu Lipno nad Vltavou. V roce 1983 se přestěhoval do Volar, kde u záložně výcvikového praporu vykonával funkci zástupce velitele pro věci politické. V témže roce úspěšně obhájil rigorózní práci se zaměřením na mezinárodní právo a získal titul doktor práv.

Ve službě byl obětavý, zodpovědný, náročný, ale i spravedlivý a empatický. Měl rád lidi a proto trvale pečoval o jejich podmínky a zabezpečení.

U Pohraniční stráže sloužil až do jejího zrušení. Poté do roku 1992 pokračoval u Pohraniční policie Federálního policejního sboru. Během služby dosáhl hodnosti major. V letech 1993 až 1995 byl zařazen na Oddělení Pohraniční policie Dolní Silnice.

V mládí se věnoval cyklistice a myslivosti. Mezi jeho koníčky patřila i mineralogie. Jeho vášní byla četba knih různého žánru a hlavní životní náplní veřejný a politický život.

Ani politické a hospodářské změny po roce 1989 nezlomily jeho charakter. Nepodlehl politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor osočování socialismu, překrucování a špinění historie naší vlasti. Zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj život vstupem do Komunistické strany Československa, a to již v době vojenské základní služby. Později pokračoval i v KSČM, kde zastával od roku 2014 až do konce svého života funkci předsedy Okresního výboru KSČM v Prachaticích.

Velice aktivně se zapojil do práce Klubu českého pohraničí v místě bydliště. Jako jeden ze zakládajících členů, byl 15. 10. 2002 zvolen prvním předsedou MěR KČP ve Volarech. Rovněž byl členem a od 10. 4. 2010 i předsedou Jihočeské KR.

Ve své činnosti navázal na zkušenosti a výsledky práce svých předchůdců - mjr. Jána Dorotoviče, pplk. JUDr. Františka Poláka a čestného předsedy - bývalého velitele českobudějovické Pohraniční brigády plk. Ing. Miloslava Kvídery.

Předmětnou funkci zastával do roku 2018, kdy jeho dosavadní zkušenosti, včetně práce v Národní radě, kde zastával funkci 1. místopředsedy, zohlednil a ocenil X. Národní sněmem, zvolením předsedou Národní rady KČP. Ve funkci setrval tři roky a dnem 31. srpna 2021 požádal o uvolnění z vážných zdravotních důvodů.

Přítel JUDr. Gustav Janáček byl svědomitým, aktivním a obětavým řídícím pracovníkem. Měl výborné organizační schopnosti, které využil při koordinaci činnosti jednotlivých rad a celého Klubu. Charakteristické pro něho bylo ryzí vlastenectví a odvaha nazývat věci pravými jmény, snaha o objektivní výklad dějinných událostí a nesmiřitelnost k lidem, překrucujícím historická fakta. Zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí.

Věřil v lidské dobro a ve spravedlnost. I když by bylo obtížné vyjmenovat vše, čemu se věnoval, vždy si našel čas i na rodinu. Dokázal se radovat se svými vnoučaty a sledoval jejich pokroky a úspěchy.

Za jeho působení a činnost u Pohraniční stráže a celkovou politickou angažovanost, byl několikrát oceněn státními, rezortními a klubovými vyznamenáními. Obdržel mimo jiné medaile "Za službu vlasti". "Za zásluhy o obranu vlasti", "Za zásluhu o ochranu hranic ČSSR", ale také medaile KČP III., II. a I. stupně, "Vlastenecký řád KČP" a za angažovanost na mezinárodní úrovni také "Řád přátelství". V roce 2021 převzal pamětní medaile "K 70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic" a za celoživotní službu ve prospěch Pohraniční stráže také "Řád Lipového kříže".

Vzhledem ke své aktivní politické práci a angažovanosti si JUDr. Gustav Janáček plně zaslouží být uveden v Síni slávy Klubu českého pohraničí, což na návrh Pražské rady KČP bylo realizováno dne 13. září 2022.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!