pplk. v. v. Ing. HARTL Karel

* 14. 08. 1924 – † 28. 09. 2023
* 14. 08. 1924 – † 28. 09. 2023

Karel Hartl, kynologická legenda a muž, který z krve vlků přivedl na svět plemeno československého vlčáka. Celý svůj život věnoval psům, především těm služebním a také lidem kolem nich.

Narodil se 14. srpna 1924 v Blatné u Strakonic. Po absolvování základní, učňovské a průmyslové školy nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti. Po prvotním výcviku u SNB Domažlice, byl zařazen k pohraničnímu oddělení Zlaté Návrší. Kurz pro psovody absolvoval v Pyšelích u Prahy.

V roce 1947 bojoval na Slovensku proti banderovcům. Po návratu byl ustanoven zástupcem velitele čety SNB Datlovy Boudy. Následovalo studium na Vojenském učilišti PS v Praze, jmenování do důstojnické hodnosti, funkce velitele roty se služebním psem u PS útvaru Vejprty, velitele poddůstojnické školy v Doupově...

Po absolvování třináctiměsíčního kurzu služební kynologie ve školícím zařízení Pohraničních vojsk SSSR v Alma-Atě, působil až do důchodu v řídících funkcích na úseku služební kynologie na Velitelství Pohraniční stráže v Praze.

Na pracovištích, která řídil, se zkoušely nové způsoby využití služebních psů a nové metody jejich přípravy. Na základě výsledků výzkumů byla stanovena vnitřní aktivita psa, propracován jeho dvoufázový výcvik se zaměřením na pachové práce, stanoveny nové metody přípravy psů k vyhledávání drog a výbušnin, vyšlechtěno plemeno psů kříženců karpatského vlka a německého ovčáka nazvané Československým vlčákem. Získané poznatky byly vzápětí využívány při ochraně státních hranic v rámci Varšavské smlouvy, v praxi SNB, Celní správy a ČSLA. Využívány jsou i v současné době.

V roce 1963 ukončil pětileté studium na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, obor zootechnika. V témže roce a pak ještě několikrát pomáhal Kubánským pohraničníkům se zakládáním chovatelských stanic, s přípravou instruktorů, psovodů a výcvikem psů, mj. i se zaměřením na detekci zbraní.

Stejně jako v době služebního poměru, i po roce 1983, kdy v hodnosti podplukovníka odešel do důchodu, vykonával různé civilní kynologické funkce. V průběhu své dlouholeté činnosti byl předsedou Československého kynologického svazu, zástupcem Československé kynologie v Mezinárodní kynologické unie, mezinárodním posuzovatelem exteriérů psů, členem ústředního výboru československého svazu chovatelů drobného zvířectva, předsedou odborné komise pro psy služebních plemen a předsedou chovatelské komise československého vlčáka.

Na svou službu na státní hranici byl hrdý, což dával nezakrytě najevo i po listopadovém převratu, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útoků a zostouzení. Svou politickou orientaci vyjádřil i zapojením do Klubu českého pohraničí - zpočátku v Sekci OSH a od roku 2017 v KČP Praha "Věrni zůstaneme".

Aktivně se zapojil zejména do zpracovatelské a publikační činnosti. Vedle řady knih a článků, které jsou dodnes vyhledávány nejen kynologickými odborníky, podílel se i na přípravě publikací "Ve šlépějích chodů", "Orosené vzpomínky" a "Pohraniční stráž v pamětech a činech". Kladný ohlas měly i jeho texty v klubovém zpravodaji Hraničář. O své práci a získaných zkušenostech dokázal velice poutavě vyprávět.

Věřil v lidské dobro a ve spravedlnost. I přes značné pracovní vytížení si vždy našel čas na rodinu. S manželkou Zdenkou vychovali dvě děti, dceru Danu a syna Karla. Chvíle radosti a potěšení mu přinášela vnoučata a pravnoučata.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni, za průkopnickou činnost a přínos v oblasti služební kynologie, za politickou a vlasteneckou angažovanost, byl pplk. Ing. Karel Hartl oceněn řadou státních, rezortních a odborných vyznamenání, mj. "Stříbrnou medailí Řádu 25. února 1948", "Za službu vlasti", "Za zásluhy o obranu vlasti", "Za ochranu státních hranic" a také byl držitelem všech Klubem zřízených ocenění, včetně "Vlasteneckého řádu KČP" a "Řádu přátelství".

Podplukovník v.v. Ing. Karel Hartl - vlastenec, pohraničník, legenda československé kynologie, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí, především však člověk – věčný optimista, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel dne 28. 09. 2023.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech Klubu českého pohraničí Praha "Věrni zůstaneme", ale i v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž rozhodlo Vedení Národní rady na svém zasedání dne 10. října 2023.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!