mjr. DOROTOVIČ Ján

* 07.02.1933 – † 25.11.2014
* 07.02.1933 – † 25.11.2014

Patnáct let po skončení 1. světové války a vzniku ČSR se 7. února 1933 narodil na Slovensku, v obci Ľubietovej, nedaleko Bánské Bystrice Ján Dorotovič. Vyrůstal a počátky svého životního působení prožil přímo v srdci Slovenska, v centru Slovenského národního povstání.

Po získání základního vzdělání si zvolil profesi zámečníka. Do nástupu vojenské základní služby pracoval ve Švermových strojírnách v Podbrezovej. Už v této době byl funkcionářem ČSM a mj. se zapojil i do organizování Staveb mládeže.

V závěru vojenské základní služby se rozhodl pro dráhu vojáka z povolání. Nepřemýšlel příliš o tom, co ho čeká, jak náročnou službu si zvolil. Šel tam, kde ho bylo potřeba nejvíce. Vystudoval Vojensko - politické učiliště v Kolodějích a v hodnosti poručíka nastoupil službu u 6. brigády Vnitřní stráže v Jáchymově.

Po reorganizaci v roce 1963 požádal o přemístění k Pohraniční stráži na jih Čech, odkud pocházela jeho manželka. V Nohohradských horách působil do roku 1971. Tehdy byl zvolen poslancem MěNV Nové Hrady a stal se uvolněným předsedou. Po pěti letech se vrátil k Pohraniční stráži, kde setrval až do důchodu. V průběhu služby u 15. brigády PS České Budějovice byl kladně hodnocen nejen jako velitel pohraniční roty, ale i ve výkonu jiných zastávaných funkcí.

Po převratu v roce 1989 nepodlehl politickému, ideologickému a psychologickému tlaku. Odmítl zaujmout pasivní postoj k jevům, které byly v rozporu s jeho svědomím, historickou pravdou a celoživotní politickou orientací.

Vedle působení v KSČ a později v KSČM, byl zastupitelem města Nové Hrady, dlouholetým předsedou Českého svazu ochránců přírody a aktivně se zapojil do činnosti Klubu českého pohraničí.

Podílel na ustavování Místních klubů KČP. V únoru 1999 měl velkou zásluhu na založení Oblastní rady KČP Novohradsko Adama Ruso, jejímž předsedou byl až do konce svého života. Rovněž se podílel na založení Jihočeské Krajské rady KČP. Přípravný výbor se sešel již v polovině roku 2001. O necelý rok později byla Jihočeská KR založena. Na prvním volebním zasedání dne 5. června 2002 byl zvolen jejím místopředsedou a v této funkci působil až do konce svého života.

Odpovědně a svědomitě přistupoval i k práci v Národní radě KČP jako její místopředseda. Organizační schopnosti využil při koordinaci činnosti okresních rad v rámci celého Jč. kraje. Vedle řady aktivit nutno připomenout i to, že stál u zrodu kolektivu bývalých pohraničníků, kteří vybudovali soukromý pohraniční skanzen v Borovanech, jehož součástí je i muzeum s exponáty, které dokumentují službu na státní hranici od r. 1950 do r. 1990.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, byl oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání, mj. medailemi Za službu vlasti, Za Zásluhy o obranu vlasti, Za ochranu státní hranice ČSSR, ale také všech Klubem zřízených ocenění. Byl mezi prvními šesti přáteli, kteří za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP, byli na IX. Národním sněmu v Olomouci v srpna 2014, vyznamenáni (v té době nově zřízeným) Vlasteneckým řádem KČP.

Za celoživotní záslužnou činnost zůstane jméno Jána Dorotoviče navždy zapsáno v análech Krajské Rady KČP Jana Žižky z Trocnova a od 11. listopadu 2018 i v Síni slávy Klubu českého pohraničí.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!