Dlouhý Jan

* 07.04.1938 - † 22.02.2024
* 07.04.1938 - † 22.02.2024

Hrdinství se projevuje různě. Hrdiny byli i lidé bez vnější nápadnosti a okázalosti, kteří žili s námi v jednom domě, v jednom městě. A přece byli kus před námi a ukazovali nám cestu, neboť dokázali udělat pro společnost více než ostatní. A právě mezi takové patřil přítel Jan Dlouhý, který celým svým srdcem byl vlastencem, neohroženým a neúnavným bojovníkem za historickou pravdu, což prokazoval celým svým životem a prací.

V roce 1957 nastoupil vojenskou základní službu u 3. brigády Pohraniční stráže Karlovy Vary. To, že se všude setkával s odpovědností, kamarádstvím a silným pocitem kolektivismu, přispělo k jeho rozhodnutí, že i v dalším období se bude podílet na ochraně státních hranic, proti všem domácím i zahraničním nepřátelům. Proto zůstal u Pohraniční stráže ve služebním poměru vojáka z povolání. Během následujících let vykonával různé funkce, převážně ZVP pohraniční roty. Ve službě byl zodpovědný, náročný a obětavý, ale i spravedlivý a empatický. Měl rád lidi, trvale pečoval o jejich podmínky a zabezpečení.

Po ukončení vojskové ochrany státních hranic s Německou demokratickou republikou a zrušení pohraničních brigád Děčín a Karlovy Vary, přešel k veřejné bezpečnosti, kde od roku 1967 zastával různé funkce.

Přítel Dlouhý byl ženatý. S manželkou vychovali děti Moniku, Radka a Jiřího. Radost mu dělala vnoučata Honza, Melissa, Martin, Šárka a David, stejně jako ta nejmladší - pravnoučata.

I po skončení služebního poměru zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj dosavadní život. Proto ani politické a hospodářské změny po neústavním převratu v roce 1989 nezlomily jeho charakter. Naopak, aktivně se zapojil do veřejného života. Dlouhodobě pracoval ve Společnosti Ludvíka Svobody, Spolku Česko - ruského přátelství, Společnost Česko-korejského přátelství Pektusan. a Vlasteneckém spolku Mistra Jana Husa.

Má aktivní podíl na založení a rozvoji KČP v okrese Litoměřice, kde do poslední chvíle zastával funkci předsedy okresní rady. Byl rovněž dlouholetým členem Ústecké krajské rady, kde vykonával nejdříve funkci 1. místopředsedy a posléze dlouhé roky jejího předsedu. Úkoly a povinnosti, které z výkonu zastávaných funkcí vyplývají, s důrazem na naplňování programových cílů, pro které byl klub založen, plnil vždy spolehlivě a zodpovědně. S iniciativou sobě vlastní vytvářel kolem sebe ovzduší přátelství a dělnosti. Aktivitou a obětavostí při zajišťování úkolů v Klubu i v dalších vlasteneckých spolcích a osobní účastí na jednotlivých akcích byl ostatním příkladem.

Uznání si zasloužil i za udržování a prohlubování mezinárodní spolupráce s bývalými příslušníky pohraničních vojsk NDR sdruženými ve společnosti GHR. Za tyto zásluhy mu byl udělen Řád přátelství.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, mnohdy i na úkor své rodiny, byl oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání a také všech klubem zřízených ocenění, včetně Vlasteneckého řádu KČP. Zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí.

Přítel Jan Dlouhý – vlastenec, komunista, dlouholetý člen Klubu českého pohraničí, především však člověk, kterého si všichni, kdo ho znali, vážili a respektovali, zemřel 22. února 2024 ve věku nedožitých 86 let. Klub v něm ztratil neúnavného propagátora myšlenek KČP, pracovitého funkcionáře, rovného a čestného kolegu a kamaráda.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech Klubu českého pohraničí Litoměřice a Ústecké krajské rady KČP, ale i v Síni slávy Klubu českého pohraničí, o čemž rozhodlo vedení Národní rady na svém 20. zasedání dne 12. března 2024.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!