Bojové zástavy a prapory PS

Standarta PP 1 NB

Pohotovostní pluk 1 Národní bezpečnosti (PP 1 NB)

Vznikl v květnu 1945 z osvědčených bojovníků za svobodu, partyzánů, příslušníků Revolučních gard a bojovníků pražského povstání. Roty pohotovostního pluku byly rozmístěny od Broumova až po Tachov. V tomto prostoru se nacházela největší část průmyslu a zde také hrozilo největší nebezpečí ze strany fašistického podzemí.

Jednotky PP 1 NB se účastnily odhalování a likvidace záškodníků ještě před odsunem Němců. Rozhodným bojem proti všem protistátním živlům a rozkradačům národního majetku získal pohotovostní pluk sympatie občanů i státních orgánů v pohraničí.

Při přísaze jednotek pluku dne 29. 7. 1945 v Ústí nad Labem byla zástupci okresu předána PP 1 NB standarta. Při té příležitosti občané Karlových Varů a Chebu předali pluku na standartu čestné stuhy. 

Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ SNB 9600)

PP 1 NB se v červenci 1946 stal základem nového útvaru OSH. Na ochraně československých SH se PÚ SNB 9600 podílel do prosince 1948. Byly vytvořeny další 2 pluky. U útvaru SNB 9600 bylo v té době zařazeno 5000 příslušníků. Na hranici bylo dislokováno 39 rot a 134 čet. Podílel se na zajištění odsunu Němců. V červenci 1947 bylo 1000 příslušníků odesláno na Slovensko k boji proti banderovcům (pluk SNB Slovensko s prapory Javor, Osika, Dub a zvláštní letka "Kobra"). Rozhodné a ukázněné vystoupení příslušníků pohraničních útvarů SNB v součinnosti s územními orgány a Lidovými milicemi přispělo v únoru 1948 k řešení vládní krize ústavní cestou.

Pohraniční stráž Sboru národní bezpečnosti (PS SNB)

Rozkazem ministra vnitra z 29. 12 1948 byl vytvořen nový útvar – Pohraniční stráž SNB, který měl za úkol zabezpečovat ochranu státních hranic ČSR. Na západní hranici (pásmo I) byly základními jednotkami OSH pohraniční čety a na zbývající části SH (pásmo II) to byly pohraniční stanice SNB. Podle dohovoru ministra vnitra a ministra financí byli k tomuto novému sboru přijati i někteří příslušníci zrušené Finanční stráže. Ve druhé polovině roku 1950 vláda rozhodla, aby Ministerstvo národní obrany převedlo k PS 13. divizi a 64. samostatný pěší prapor. Pěší pluk 46. Aš byl přemístěn do Chebu, 50. pěší pluk Hamrníky do Plané u Mariánských Lázní, pěší pluk 33. Cheb do Sušice, pěší pluk 64. zůstal v Poběžovicích a pěší pluk 77. Sokolov byl přesunut do Volar.

PS SNB se na ochraně československých SH podílela od ledna 1949 do prosince 1950.  

Vojsková ochrana Pohraniční stráže - PS útvar 9600

1. 1. 1951 velitel Pohraniční stráže (PS) hlásil ministru národní bezpečnosti splnění rozkazu o zaujetí nové sestavy PS a zahájení vojskové OSH brigádami Pohraniční stráže Cheb, Planá u Mariánských Lázní, Poběžovice, Sušice a Volary v prostoru od Aše po Třístoličník. Za poměrně krátkou dobu bylo pro potřeby PS postaveno 112 dřevěných budov a upraveno dalších 232 objektů. Na každou pohraniční rotu připadalo ke střežení okolo 3,5 km hranice. Roty byly umístěny 700 až 1500 metrů od SH.

26. ledna 1951 PS zahájila OSH i proti NDR a Rakousku s oddíly PS (později brigádami PS typu B) v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Znojmě a Bratislavě, později i Děčíně a samostatným praporem Komárno.

11. července 1951 Národní shromáždění ČSR schválilo Zákon o ochraně státních hranic. Tento den byl, a stále je! připomínán jako Den Pohraniční stráže.

PS od ledna 1951 do září 1953 byla řízena Ministerstvem národní bezpečnosti, od září 1953 do prosince 1965 byla součástí rezortu Ministerstva vnitra, od ledna 1966 do prosince 1971 jako součást ČSLA podléhala Ministerstvu národní obrany, od ledna 1972 do června 1973 byla podřízena Federálnímu ministerstvu vnitra.

Pohraniční stráž a ochrana státních hranic (PS OSH)

Rozkazem ministra vnitra ČSSR byla v rámci Federálního ministerstva vnitra vytvořena Hlavní správa PS OSH, které byla uložena odpovědnost za řízení OSH celé naší republiky. Byl tak vytvořen jednotný systém OSH. V PS obnoveno třístupňové řízení – brigáda, prapor, pohraniční rota.

Na hranicích se socialistickými státy byla vytvořena oddělení OSH při krajských správách SNB (později odbory a správy OSH) U odborů OSH byla vytvořena úseková oddělení a oddělení OSH. Oddělení pasové kontroly přešla do podřízenosti brigád PS a odborů (správ) OSH. Oddělení pasové kontroly Ruzyně bylo přímo podřízeno Hlavní správě PS OSH.

PS OSH nesla odpovědnost za ochranu SH celé ČSSR (ČSFR) od června 1973 do září 1991. 

STANDARTA PP 1 NB BYLA VŽDY V DOBRÝCH RUKÁCH!