pplk. BRŠLICA Stanislav

* 09. 11. 1931 – † 07. 12. 2017
* 09. 11. 1931 – † 07. 12. 2017

Přítel Stanislav Bršlica se narodil 9. listopadu 1931 v obci Nivnice na Uherskohradišťsku.

Po ukončení školní docházky a vyučení, krátce působil jako tajemník okresního výboru ČSM. Po absolvování vojenské základní služby se rozhodl plně věnovat službě vlasti.

Znalosti získané absolvováním Vojensko - politického učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Olomouci a později i studiem Vojenské akademie, zúročil při výkonu služby u Vnitřní stráže a především u 4. brigády Pohraniční stráže ve Znojmě. Zde vedle různých velitelských a štábních funkcí, působil i na politickém oddělení, ze kterého po dovršení věkové hranice, odešel do poměru mimo činnou službu - do důchodu. Byl obětavý, zodpovědný, náročný a ve službě nekompromisní, ale i spravedlivý a empatický. Měl rád lidi a proto trvale pečoval o jejich podmínky a zabezpečení.

Po převratu v roce 1989 nepodlehl politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor osočování socialismu, překrucování a špinění historie naší vlasti.

Vedle působení v KSČ a později v KSČM se aktivně zapojil do činnosti Klubu českého pohraničí. V červenci 2000 byl činný při vzniku Okresní rady KČP ve Znojmě, jejímž předsedou byl až do konce svého života. Podílel se i na založení Jihomoravské Krajské rady KČP v Brně, která začátkem roku 2002 zahájila svou činnost. Na ustavujícím shromáždění byl zvolen jejím předsedou a v této funkci působil do roku 2014. Výborné organizační schopnosti využil při koordinaci činnosti okresních rad v rámci celého Jihomoravského kraje. Mimo jiné zde byl iniciátorem výroby praporů KČP. Jako nezlomný bojovník za historickou pravdu se věnoval zejména historii PS s důrazem na 4. brigádu. K tomu usměrňoval i činnost sekce OSH ve Znojmě, na jejímž vzniku měl významný podíl.

Odpovědně a svědomitě přistupoval i k práci v Národní radě KČP. Jako její místopředseda se podílel na přípravě několika národních sněmů. Působil i jako předseda komise pro úpravu základních dokumentů KČP.

Účinně se podílel na koordinaci ideového a organizačního rozvoje Klubu. Byl funkcionářem, který nikdy neztratil spojení s členskou základnou a který dovedl své názory, poznatky a zkušenosti aplikovat na místní, okresní, krajské i celostátní úrovni.

Jako přesvědčený vlastenec šířil myšlenky a poslání Klubu českého pohraničí v okruhu svých přátel i na veřejnosti. Podporoval veškeré iniciativy proti vstupu do NATO, budování základen a přítomnosti cizích vojsk na našem území. Pravidelně se zúčastňoval i vzpomínkových a pietních akcí a to nejen na Znojemsku, ale i po celé republice. Byl prostě všude, kde se něco dělo.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, mnohdy i na úkor své rodiny, byl oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání, mj. medailí Za službu vlasti, Za obranu vlasti, Za ochranu státní hranice ČSSR, ale také všech Klubem zřízených ocenění. Byl mezi prvními šesti přáteli, kteří za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP, byli na IX. Národním sněmu v Olomouci v srpna 2014, vyznamenáni (v té době nově zřízeným) Vlasteneckým řádem KČP.

Přítel Stanislav Bršlica zemřel náhle, dne 7. prosince 2017.

Za jeho celoživotní záslužnou činnost byl navržen a uveden do Síně slávy KČP dne 11. listopadu 2018

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!