Výzva občanům České republiky

Socha Maršála Ivana Stěpanoviče Koněva

VÝZVA spolku "Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů"


Prohlášení Národní rady KČP
k 28. říjnu 2020,
státnímu svátku České republiky.

Občané ČR, přátelé !

28. říjen 1918 se stal pro všechny vlastence nejvýznamnějším dnem v historii budování československé státnosti, národní suverenity českého a slovenského národa. Po 300 letém útlaku obou národů v Rakousko - Uherské monarchii, statečném boji českých a slovenských národních obroditelů a zakladatelů ČSR T. G. Masryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, vznikl moderní, demokratický stát Čechů a Slováků. Za podpory vítězných mocností Dohody prokázali Češi a Slováci společnou prací svou schopnost zařadit se mezi moderní evropské státy a národy.

O svou suverenitu přišla ČSR mnichovskou zradou západních velmocí a svou suverenitu získala zpět především porážkou nacistických okupantů Rudou armádou SSSR a jejich spojenců. Ti vstoupili do 2. světové války až necelý rok před jejím koncem, kdy nacistické Německo a jeho spojenci již byli na kolenou.

Dnes, u příležitosti 102. výročí vzniku ČSR, přistupuje Klub českého pohraničí s velkou úctou k dílu T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, k boji čs. legionářů a příslušníků domácího odboje. Bez nich by nebylo státní a národní suverenity českého a slovenského národa.

Žijeme však v době, kdy se v naší zemi prosazují lidé a spolky, které za podpory některých politiků hanobí naši národní historii a vyzvedávají na piedestaly představitele rakousko- -uherského útlaku. Obnovili jeho symbol - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Zrádná šlechta a odsunutí Němci požadují své bývalé majetky. Nepřátelé našeho národa veřejně oslavují vítězství Habsburků nad českými stavy v bitvě na Bílé Hoře. Útočí na jména národních obroditelů a jména zakladatelů ČSR jim překážejí při přepisování naší národní historie. Jsou hanobeny a ničeny památníky našich osvoboditelů, ochránců stát-ních hranic a oslavováni vojáci Wehrmachtu a Banderovci...

VYZÝVÁME PREZIDENTA ČR, VLÁDU, ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A SPRÁVY

aby v souladu s právním řádem ČR a se svou morální odpovědností k zásluhám zakladatelů ČSR a všech lidí, kteří se zasloužili o samotnou existenci českého národa zamezili tuto zrádcovskou činnost.

VYZÝVÁME ministra školství vlády ČR, aby zabezpečil jednotný, objektivní výklad naší historie na všech stupních státní školské soustavy ČR.

VYZÝVÁME ČESKÉ VLASTENCE, aby v den státního svátku, 102. výročí vzniku ČSR důstojně uctili, v souladu se současnými opatřeními vlády ČR k boji proti působení koronaviru hroby a místa, která připomínají jména osobností, jež se zasloužily o naši vlast.

V Praze 28. října 2020

JUDr. Gustav Janáček - předseda Národní rady KČP
RSDr. Milan Richter, CSc. - čestný předseda NR KČP


Kalendář klubu pohraničí na rok 2021

Informace pro zájemce o stolní kalendář KČP pro rok 2021

Přátelé,
kalendáře byly vyrobeny a už je máme "na skladě". Jsou k dispozici v kanceláři klubu vždy
úterý od 8.00 do 16.00 hod. Nebo v osobně domluveném termínu , ale vždy po prokázání úhrady.

Kalendář letos stojí 70.- Kč/ks. Úhradu lze provést :

  • Bankovním převodem na účet 1943830389/0800, variabilní symbol " organizační číslo příslušné krajské rady KČP" a specifický symbol 100, nebo
  • Osobně při odběru.

Přátelé, pokud jste si objednali kalendáře, tak prosím neodkládejte příliš jejich vyzvednutí. Objednávky budeme respektovat do konce července. Později už nemůžeme zaručit že bude objednaný počet kalendářů k dispozici. Tíživá finanční situace nás nutí kalendáře rozprodat co nejrychleji. Nemůžeme připustit, tak jako v předchozích letech, rozprodej kalendářů až konce roku.

V Praze dne 2. 7. 2020 

 Ing. Tomeš, hospodář NR KČP
Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (20. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.