VŠEM OCHRÁNCŮM ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH HRANIC !

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Blahopřeji všem, kteří jste se na jeho praktické realizaci podíleli. Buďte hrdí na svou příslušnost k velké rodině hraničářů - dědiců odkazu legendárních Chodů. Splnili jsme důstojně poslání, kterým nás pověřila naše vlast - mezinárodně uznaná a po celé období uznávaná - ČSR a ČSSR.

Nikdy se nepodaří vymýtit z historie našich národů pravdu, že českoslovenští pohraničníci: 

 1. Uzavřeli po Únoru 1948 stezky zahraničních a domácích rozsévačů smrti, teroru a sabotáže budování sociálně spravedlivého řádu ve společné vlasti Čechů.a Slováků.
 2. Zajistili klid pro život a práci lidí nejen v pohraničí, ale v celé naší republice, že se aktivně podíleli na budování pohraničí, jeho politickém, hospodářském, kulturním a sportovním životě.
 3. Dodržováním zákonů a svou rozvahou při plnění služebních povinností úspěšně čelili provokacím nepřátelských zpravodajských služeb a ozbrojených sil zejména USA na státních hranicích a výrazně tak přispěli k udržení míru v době studené války.

BLAHOPŘEJI U PŘÍLEŽITOSTI 68. VÝROČÍ ZÁKONA O OSH VŠEM ČESKOSLOVENSKÝM POHRANIČNÍKŮM K JEJICH SVÁTKU - KE DNI POHRANIČNÍ STRÁŽE !

Naše heslo "NEPROJDOU !" platí i dnes: Neprojdou lži o činnosti Pohraniční stráže a urážky čs. pohraničníků ! Platí také heslo, které vzešlo z našich řad: "JEDNOU POHRANIČNÍK - VŽDYCKY POHRANIČNÍK !"

Plk. PS RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda Národní rady Klubu českého pohraničí
zakladatel sekce ochránců státních hranic

V Praze 11. července 2019


Rezoluce Mezinárodního setkání antifašistů v Jilemnici a na Žalém 2019 dne 15. června 2019

My, účastníci Mezinárodního setkání antifašistů, jsme se sešli na paměť proletářských srazů 20. a 30. let minulého století, abychom se poklonili památce těch, kteří bojovali za práva pracujících a po nástupu fašismu se neváhali postavit společně proti jeho teroru.

Uplynulo mnoho zim v krkonošských horách a jeho obyvatelé poznali na vlastní kůži válečné útrapy, vůli po mírovém životě, budovatelské vzepjetí, neoddiskutovatelné přínosy, ale i chyby, údobí socialismu i nástup globalizovaného imperialismu současnosti.

Lidé, kteří vytvářejí hodnoty, jsou opět konfrontováni s vykořisťovatelskými praktikami, ale svoji budoucnost ve volbách spojují s pravicí. Nebo rezignují a odvěkou touhu lidí pro spravedlivém uspořádání světa vzdali?

Současné vládnoucí politické síly překrucují historii a zkušenosti generací přebíjejí pravicovou propagandou a demagogií. Dehonestují hrdiny, omlouvají se těm, kteří v minulosti válku rozpoutali, zesměšňují ideje, které mají hluboké kořeny v historii lidstva. Poučeni z chyb minulosti podsouvají národům tvrzení a válečné hrozbě z východu s cílem obětovat Evropu v chystaném válečném střetu. Zneužívají latentní nespokojenosti občanů v barevných demonstracích pro své protilidové politické cíle.

Nechceme a nebudeme k tomu mlčet. Vyzýváme všechny ty, komu leží na srdci zachování míru na naší planetě, aby se aktivně postavili těmto manipulacím. Voláme po sjednoceném a radikálním postupu všech levicových sil v našich zemích. Změny ve společnosti nenastolí sebelepší vyjednavači v parlamentech, nebudou-li se moci opřít o srozumitelně a viditelně vyjádřenou vůli lidu. V tom spatřujeme manko levicového hnutí, které se nachází v krizi. Vyzýváme tedy i představitele těch stran, hnutí a spolku, které stojí skutečně na straně pracujících, aby spojily své síly.

Všichni lidé jsou si rovni!

Socialismus je nejen možný, ale jediný možný, pro zachování tohoto světa.

Kapitalismus drancuje přírodní bohatství, nehledí na lidské oběti, prohlubuje chudobu. Války jsou pro něj přirozeným nástrojem. Nedopusťme je.

Nenechme našim národům vygumovat historickou paměť. Sami se z ní poučme.

Hovořme otevřeně o hrozbách, nabídněme opět lidem východiska.

15. 6. 2019
Účastníci mezinárodního setkání

Památník mezinárodních setkání antifašistů před 2. světovou válkou a na oběti fašismu
1938 - 1945 nedaleko od rozhledny na Žalém v Krkonoších
 


Národní rada
Klubu českého pohraničí
Politických vězňů 9
Praha 1

Vážení členové KČP, vážení přátelé!

Národní rada KČP na svém zasedání dne 1. 6. 2019, podle návrhu KR Ústí nad Labem rozhodla, že rozšíří stávající památník Ochráncům státních hranic na Cínovci o repliku sochy

" Pohraničníka se služebním psem", dříve postaveného na Chebsku. Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace našeho záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu I. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční (20. 6. v Nymburce) tradiční 8. setkání OSH.

Obdobně, jak tomu bylo u předchozích akcích (v roce 2010 pomník OSH na Cínovci, v následujících letech u pomníků LČP - " Ochráncům státních hranic" v Krásné u Aše, " Již nody Mnichov" v Postoloprtech, Obětem fašizmu v Chebu, či pomníku Gen. Ludvíka Svobody v Hroznatíně, atd.) - chceme zajistit krytí nezbytných nákladů z vlastních prostředků - Tedy z příspěvků našich členů, příznivců, sympatizantů a přátel.

Prostředky budou soustřeďovány na běžném účtu Národní rady - číslo účtu 1943830389/ 0800. Zde bude samostatně zabezpečeno jejich účetní sledování pod konstantním symbolem 0308 a specifickým symbolem 691951.

Proto tímto oslovujeme všechny územní a regionální rady KČP, sekce OSH a místní Kluby KČP k zasílání svých finančních prostředků / buď samy přímo, nebo prostřednictvím KR na výše uvedený účet a účel. Hotovostně lze příspěvek složit v pokladně NR každé úterý.

V Praze dne 11. 6. 2019

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.


Doprodej kalendářů KČP na rok 2019

Základní informace k získání kalendáře:

 • doprodejní cena je poloviční a to 30,- Kč
 • kalendář je k dispozici přímo v kanceláři NR na adrese
  ul. Politických vězňů č. 9, I.patro , č..dveří 83, Praha 1
 • k dnešnímu dni je k dispozici ještě cca 260 ks
 • kontaktní osoby: Jaroslav Hudec nebo účetní paní Ing. Jana Tománková a to vždy a pouze každé úterý 
 • Dále je možnost tyto kalendáře zasílat zájemcům na dobírku do místa bydliště po předchozí telefonické dohodě. 

Kontakty:

 • Telefonní spojení je na pevnou linku - 222897561 
 • email: jana.radotin@hotmail.com, mobil - 721 807 148
 • email: jardahudec@email.cz, mobil - 606 538 290