Povinné členské příspěvky KČP

XI. národní sněm Klubu českého pohraničí z. s. konaný 2. července 2022 schválil m. j. usnesení k povinným členským příspěvkům.

Článek 4, kap. II Stanov KČP týkající se povinností členů rozšířil o text: "Dále je povinen platit členské příspěvky, minimálně ve výši stanovené Národní radou KČP a podle svých možností i jinak finančně a materiálně přispívat na jeho činnost".

Usnesení vstoupilo v platnost okamžikem schválení.

Pro rok 2024 stanovila Národní rada KČP povinný členský příspěvek ve výši 10,- Kč měsíčně, to je 120,- Kč za rok.

Z ediční činnosti Klubu českého pohraničí nabízíme:

knižní titul "STÍNY", jehož autorem je Stanislav Kábele.

Plukovník Pohraniční stráže ve výslužbě prof. PHDr. Stanislav Kábele, CSc., je znám jako autor čtrnácti a spoluautor dalších pěti knih. Jeho texty a poezie byly mnohokrát zveřejněny na stránkách klubového zpravodaje Hraničář a i v jiném tisku. Na přelomu loňského a tohoto roku dopsal svoji patnáctou knihu, která je skládankou úvah, veršů a dokumentujících obrázků, s názvem "STÍNY". Ve svém celku je vyjádřením k lživé interpretaci skutečností z různých dob poválečného vývoje naší společnosti a to až po současnost. Autor zde píše o věcech, které ho popuzejí. O negaci pravdy o životě v Československu před událostmi v listopadu 1989. O tom, že ti, kteří halasně hovoří o úspěších od tzv. sametové revoluce a o svobodě, pomlčují o nezaměstnanosti, drahotě, vysoké zadluženosti obyvatel, bezdomovectví, o existenčních postizích občanů za jejich názory, přesvědčení a postoje, což má ke svobodě daleko. Autor současně vyjadřuje hrdost na pohraničníky, kteří ve své většině nesklonili hlavu a ke své službě na státní hranici se hrdě hlásí. V knize se nevyhýbá ani aktuálním otázkám s mezinárodním přesahem.

Podle mého názoru má kniha co říct jak nám, kteří jsme uvedenou dobu prožili a prožíváme, tak i mladším, kteří vlastní zkušenosti nemají a proto jsou náchylní k přebírání nepravdivých informací.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že vše je podáno zajímavě a s precizností, která je vlastní i jiným knihám a textům autora. Konečně, ať každý čtenář posoudí sám. Cena knihy je 100 Kč.


Ivan Keller

Knihu lze koupit v kanceláři Klubu českého pohraničí na adrese:
 Politických vězňů č. 9, Praha 1, v 1. poschodí, č. dveří 71
pouze v úterý,
v době od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Kalendář KČP na rok 2024

Upozornění

NR KČP dává na vědomí, že má v kanceláří na prodej kalendáře na rok 2024. Cena osobní odběr je 80,- Kč. Pro ty zájemce, kteří si kalendář nechají poslat, tak se cena navyšuje o poštovné.

 PŘÁTELÉ VE ZBRANI !

Před 70. roky, 11. července 1951 přijalo Národní shromáždění suverenního a mezinárodně uznaného státu - Československé republiky Zákon o ochraně státních hranic.

Byla to nezbytná odpověď na prudký nárůst agresivity domácí a zahraniční reakce proti vítězství pracujícího lidu v Únoru 1948.

Od té doby oslavují českoslovenští pohraničníci a široká pokroková veřejnost 11. červenec jako DEN POHRANIČNÍ STRÁŽE. Tak je tomu i letos a bude tak vždycky v budoucích letech. Neboť Zákon samotný a praktická činnost pohraničníků se úspěšně zapsaly do čtyřicetileté historie lidově demokratického a socialistického státu Čechů a Slováků.

Blahopřeji všem, kteří jste se se v souladu se Zákonem podíleli na ochraně našich posvátných státních hranic. Svou službou jste se zasloužili, že mohlo být poprvé v his- torii Čechů a Slováků důsledně uplatněno nejvyšší lidské právo: PRÁVO ČLOVĚKA NA ŽIVOT. Neboť aby člověk mohl žít, musí: JÍST, PÍT, ŠATIT SE A BYDLET ! To měl každý občan naší vlasti zabezpečeno. O takovém lidském právu si mů-

že velká část našich, zejména mladých občanů tzv. demokratického státu nechat jen zdát. Pro život v něm platí jen jediná jistota: NEJISTOTA!

Druhou vaší nejvyšší zásluhou byl podíl každého pohraničníka na zachování světové-ho míru. Stáli jste na západní výspě společenství socialistických států. Zatarasili jste stesky rozsévačů smrti a mnozí z vás, vojáků z povolání a základní služby jste svou rozvážností při komplikovaných situacích a provokacích našich nepřátel na státních hranicích zabránili vzniku situací ohrožující světový mír.

Kdyby za nic jiného, patří vám poděkování nejen starší generace, ale i současné mladé generace, poděkování českého a slovenského národa za možnost života v míru.

Své poděkování posílám u příležitosti 70. výročí Zákona i já, bývalý pohraničník, který prošel v letech 1954 - 1957 dvaceti sedmi měsíci základní vojenské služby na prvním sledu a poté 32 roky služby vojáka z povolání Pohraniční stráže. Vím o čem mluvím, když také děkuji za obětavý život na hranicích manželkám vojáků z povolání, pomocníkům Pohraniční stráže, Mladým strážcům hranic a tehdejším představitelům a zastupitelům orgánů státní moci a správy.

Děkuji pedagogům poddůstojnických a důstojnických škol Pohraniční stráže i ČSLA za kvalitní přípravu velitelských, politických a odborných kádrů Pohraniční stráže a v poslední době pedagogickému sboru Fakulty OSH VŠ SNB. Poděkování patří i pohraničníkům SSSR, bez jejichž zkušeností a pomoci by nemohl v krátké době vzniknout vojskový systém ochrany československých státních hranic.

Hovořme s lidmi a zejména ve svých rodinách o své minulosti a o svých zkušenostech. Hovořme zejména s těmi, kteří podléhají oficiální propagandě. Veďte je k poznání historické pravdy a k boji za lepší budoucnost našeho národa. A hlavně buďme jednotní a pomáhejme si navzájem při řešení životních problémů.

Jeden z nich nastal pro občany naší země neočekávaným zásahem tornáda na Jižní Moravě a ve Stebně. Jedním z postižených je člen KČP z Moravské Nové Vsi Vlastimil Maděra.

Vážně postižených jsou stovky našich občanů, kteří potřebují v těžké životní situaci pomoc.
Máte-li tu možnost, neváhejte!
Platí naše heslo:

"JEDNOU POHRANIČNÍK, VŽDYCKY POHRANIČNÍK !"

Budete-li chtít pomoci Vlastovi, spojte se s ním na telefonu 608 422 325.

S velkou úctou ke všem z vás, kteří nezradili

pohraničník

Milan Richter,

Čestný předseda Národní rady KČP
zakladatel sekcí OSH KČP

70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic 

Vážení přátelé, členové Klubu českého pohraničí, příznivci klubu, veteráni Pohraniční stráže, členové a sympatizanti Sekcí Ochrany státních hranic,

Sekce Pohraniční stráže "Věrni zůstaneme" KČP Praha
společně s Národní radou Klubu českého pohraničí

připravily vydání knižní publikace o historii vzniku Pohraniční stráže.

Tato publikace představuje hlavní ideový námět letošního 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Jsme přesvědčeni o tom, že velká část bývalých vojáků, pohraničníků, veteránů sloužících vlasti v Pohraniční stráži, členů a příznivců Klubu českého pohraničí, a vůbec vlastenců, by tuto knihu měla vlastnit. Je opravdu inspirující a každého z nás naplňuje hrdostí k příslušnosti k elitní části ozbrojených sil bývalého Československa.

Abychom zajistili novou poptávku po této publikaci a její dotisk, potřebujeme ji opřít o nové, reálné objednávky čtenářů. To si představujeme zjistit tak, že budete pokračovat v dosavadním systému podpory prodeje a objednávky budete i nadále zasílat na příslušné krajské rady KČP cestou okresních a místních rad klubů, cestou sekcí OSH a osobními přímými objednávkami. Vzhledem k stávající finanční situaci, která i nadále není uspokojivá, bychom Vás chtěli požádat o finanční příspěvky na tisk této významné publikace. Potřebujeme abyste si knihu i nadále předpláceli složením potřebné částky do pokladen krajských rad na potvrzení příjmovým dokladem.

Krajské rady klubu a také jednotlivci nebo organizace mohou objednávat dodání publikace soustřeďováním objednávek u příslušné krajské rady i s penězi-příspěvky na tisk.

Dle časového grafu, který je uveden níže, splnit všechna přípravná opatření tak, aby byl zajištěn bezproblémový dotisk a distribuce publikace.

 • Objednávky soustředit i s penězi u krajských rad, případně u národní rady v termínu
  do 18. května 2021.
 • Předání a soustředění objednávek s poptávkou a penězi u národní rady do 23. května 2021. Odpovídají: PKR a jiné organizace
 • Dotisk knihy zajistit do konce června 2021. Zajišťuje OREGO productions s.r.o. Odpovídá: Ing. Tomeš, hospodář Národní rady
 • V distribuci pokračovat v měsíci červenci 2021 a ukončit ji do 11. 7. 2021, který všichni pohraničníci dodnes považují za Den Pohraniční stráže. Odpovídají: př, J. Hudec, 1.místopředseda Národní rady KČP, PKR a předsedové(velitelé) Sekcí OSH.

Platební styk: finance s příspěvky na tisk a objednávkami předplatitelů zasílat na peněžní účet Národní rady:

 • číslo účtu: 1943830389
 • kód banky: 0800
 • vedený u České spořitelny a.s.
 • specifický symbol: 501
 • variabilní symbol: dle rejstříku organizačních jednotek KČP (Na pomoc aktivu KČP, rok vydání 2015), u jednotlivců rozlišovací individuální číslo, minimálně pětimístné, u spolků a jiných organizací IČ.

Cena knihy je 180,- Kč. 

Kupující může za knihu zaplatit i více, je to na jeho dobrovolném uvážení. Navýšením ceny podporujete finančně činnost vlasteneckého klubu.

U těchto individuálních objednávek k nim elektronickou poštou na adresu:

 • e-mail: jardahudec@email.cz
 • nebo u objednávky do Prahy zasílejte panu Ing. Pavel Rejf, CSc. na e-mail: prejf@seznam.cz
 • Nebo poštou na adresu: 
           Klub českého pohraničí, z.s.
           Politických vězňů 1531/9
          111 21 Praha 1
  a uvádějte pečlivě rozlišovací údaje objednatele a předplatitele knihy.

Způsob dodání a cena:

Způsob dodání na dobírku dle poštovního sazebníku České pošty s.p. Při osobním odběru uvádějte místo a čas.

Pro zasílání dobírkou uveďte přesnou, funkční adresu.

O platebním styku a s peněžními příspěvky a dary se můžete poradit s hospodářem Národní rady KČP přítelem Ing. Václavem Tomešem, e-mail: vasek.tomes@seznam.cz


V Hlavním městě Praha

JUDr. Gustav Janáček v. r. - předseda
Jaroslav Hudec v. r. - první místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí

Vysvětlivky zkratek:

PKR - předseda, předsedové krajských rad KČP
OSH - ochrana státních hranic
MP - místopředseda


Kalendář klubu pohraničí na rok 2022

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ z. s.
Vedení Národní rady KČP, NR KČP

Srdečně Vás, zdravím kolegyně, kolegové, členové vedení NR KČP, předsedové a místopředsedové jednotlivých KR KČP, členové NR KČP, členové MěR, OR KČP , členská základno KČP, příznivci a veřejnosti, přičemž Vám sděluji, že jako každým rokem Klub českého pohraničí z.s., vydává - stolní kalendář KČP pro rok 2022 - a v současné době je již v tisku a objednávky byly stanoveny dle požadavků jednotlivých Krajských rad KČP. 

Tyto stolní kalendáře KČP na rok 2022 jsou zasílány v počtech kusů, které si tyto KR KČP objednaly a to přímo z tiskárny přímo k těmto KR KČP na jejich domovské adresy. Jedná se o následující KR KČP : 

 • Jihočeská KR 
 • Plzeňská KR
 • Karlovarská KR 
 • Ústecká KR 
 • Liberecká KR 
 • Královéhradecká KR 
 • Pardubická KR
 • Vysočina KR 
 • Jihomoravská KR 
 • Olomoucká KR 
 • Moravskoslezská KR 
 •  Zlínská KR 


Dále co se týká Pražské KR a Středočeské KR počty pro tyto rady KČP budou dopraveny do PRAHY 1, ul. Politických vězňů č. 9 - v prostorách sekretariátu NR KČP, kde budou uloženy a následně k vyzvednutí - předsedům těchto rad KČP. 

Rovněž tak budou stanovené počty stol. kalendářů na rok 2022 - uloženy pro Oblasné rady KČP Východné Slovensko a Stredné Povážie - SR, přičemž bude v průběhu dohodnut způsob - předání a do té doby budou také uloženy na uvedeném místě sekretariátu NR KČP.

Také v počtu kolem 700-mi set kusů budou uloženy také na uvedeném místě a odtud budou prodávány rovnou zájemcům o tyto kalendáře, přímo na sekretariátě NR KČP na uvedeném místě-adrese a mimo pražským mohou být, zaslány i poštou do bydliště.

Kontakt:

Zájemci o tyto stolní kalendáře na rok 2022 si telefonicky, žádejte:

 • telefonicky na čísle: 606 538 290
 • e-mailem na adrese : jardahudec@email.cz
 • osobně na vedení NR v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. ve dny úterý a čtvrtek - dodržujte prosím hodiny a dny ( v jiné dny a časy není možné ).

Cena 1 ks stolního kalendáře na rok 2022 činí 70,- Kč a poštovné činí 120,- Kč při zaslání poštou domů.

Se srdečným pozdravem Jaroslav HUDEC v. r. - I. místopředseda NR KČP.