Vítejte v Lounech ...

Představujeme město Louny

Oblastní muzeum Louny

Podle majitelů nazývaný též domem Sokolů z Mor, jejichž erb je umístěn na krásném pozdně gotickém arkýři. Jeho vznik bývá kladen mezi roky 1470 a 1480 – Sokolové vlastnili dům od roku 1466. Ze stejné doby je i sál v přízemí, sklenutý masivní žebrovou klenbou. V první polovině 16. století byl obecním majetkem. Roku 1890 ho restauroval Josef Mocker. V domě je stálá expozice okresního muzea, zaměřená na dějiny husitství v severozápadních Čechách. V gotickém sále a dalších prostorách jsou pak pořádány různé tématické výstavy. Instituce je pokračovatelkou městského muzea, které vzniklo roku 1889. Od počátku zde byla systematicky budována archeologická sbírka, která se doplňuje. Nákupní politika muzea se orientuje na zachycení hmotné kultury a každodenního života v průběhu posledních sta let. Protější dům čp. 28 s pozdně gotickým portálem v průjezdu, třípodlažními středověkými sklepy a rokokovou fasádou se nazývá U jednorožce. Souží jako provozní budova muzea.

Žatecká brána

Byla postavena roku 1500. Je to uvedeno v jedné ze tří latinských sentencí vytesaných na průčelí. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu – ta stávala poněkud východněji v Žatecké ulici; doba jejího zničení není známa. Dnešní Žatecká brána tvořila její předbraní a nebyla opatřena cimbuřím, nýbrž až do roku 1841 prkenným podsebitím. Druhá městská brána se jmenovala Pražská a stála u vyústění Pražské ulice proti základní škole. Zbořena byla roku 1861. Žatecká brána je součástí městského opevnění. To vznikalo souběžně se založením města. Od 2. poloviny 15. století. Vnitřní gotické opevnění se nezachovalo úplně. Je patrné zejména v zadních prostorách domů v České ulici a i s parkánovým příkopem v ulici Na Valích. Místy jsou ve zdivu naznačeny i půdorysy hranolovitých bašt. Hradby je možno sledovat na jižní, západní i severní straně města, zejména procházka na šancích nad řekou je působivá. V Žižkově ulici jsou dvě dělové bašty. Hranolová věž a několik půlkruhových bašt je patrno – spolu s renesančním městským znakem – na severní straně města na zmíněných šancích.

Chrám sv. Mikuláše

Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z roku 1332 – to byl ještě zasvěcen sv. Kříži. Ke změně jeho patrocinia došlo po přestavbě v 80. letech 14. století. Z původního kostela se zachovala pouze věž. V jejím druhém podlaží, v dosud zachovalých dubových truhlách, ukládala ve středověku městská správa nejcennější privilegia. Dne 25. března 1517 kostel, spolu s celým vnitřním městem, vyhořel. Dva roky nato požádali Lounští královského architekta Benedikta Rejta o pomoc. Dílo bylo dokončeno roku 1538. Na místě původního kostela vzniklo síňové trojlodí s krásnou krouženou klenbou a jehlancovou střechou, tvořící protějšek blízkých kopců Českého středohoří. Monumentální oltář z let 1701 – 1706 vytvořil sochař Jeroným Kohl se svým žákem Františkem Preissem. Skvostným kamenickým dílem je kazatelna z roku 1540. Na konci minulého století byl kostel opravován pod vedením renomovaných architektů Josefa Mockera a Kamila Hilberta. V současné době je možnost výstupu na ochoz věže, ze kterého se Vám otevře výhled na celé město Louny a okolí.

Galerie Benedikta Rejta

Galerie vznikla v roce 1965 osamostatněním oddělení výtvarného umění okresního muzea. V současné době je v nově zrekonstruovaném historickém objektu bývalého městského pivovaru v Pivovarské ulici prezentována část sbírek galerie expozicí českého abstraktního umění druhé poloviny 20. století. První část expozice je věnována představitelům českého geometrického konstruktivismu. Jejími hlavními představiteli jsou Zdeněk Sýkora, bývalý docent Vysoké školy pedagogické v Praze, který je průkopníkem aplikace počítačové techniky ve výstavbě uměleckého díla, a Vladislav Mirvald, emeritní středoškolský profesor deskriptivy zdejšího gymnázia, který povýšil tvrdou estetiku deskriptivní geometrie na umělecké dílo. Další expozice tvoří reprezentativní výběr děl z autorských souboru klasiků současného českého výtvarného umění, zaměřených na abstraktní tendence všech druhů. V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce bývalého městského pivovaru. Autorem rekonstrukce objektu je architekt Emil Přikryl.

Lounské prameny

V Lounech se vyskytují přírodní i umělé vyvěrající prameny podzemních minerálních a léčivých vod. Na území města je doloženo používání pramenů Mikulášský a Janovský. V jižní části města na návrší U spravedlnosti byl počátkem šedesátých let navrtán významný zdroj alkalické kyselky, zvaný Pramen Luna. Minerální voda Luna je vhodná k pitným kůrám u pacientů s gastrointestinálními chorobami jako je: funkční žaludeční dyspepsie, chronická gastritis a další.

Do okresu Louny patří města Žatec, Podbořany, Postoloprty. Lounsko je zemědělský kraj. Zejména Žatecko je známé pěstováním chmele – zeleného zlata naší vlasti.

Lenešice

Malá obec blízko Loun má vlastní místní organizaci KČP. Vede ji přítel Vlastimil Dundr.