Vítejte v Plzeňském kraji...

 

Oznamujeme vám smutnou zprávu, že krátce po konání plzeňského krajského sněmu po dlouhé těžké nemoci zemřela 


předsedkyně PLKR KČP Olga Novotná, 

 

dlouholetá zasloužilá členka vedení NR KČP, příkladná v pracovní obětavosti při naplňování odkazu: Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. 

Čest její památce!  

RSDr. Jan Boštík

MěR KČP Plzeň

 

 

Na jihozápadě Čech, na hranici s Bavorskem, se rozprostírá Plzeňský kraj. Na severu sousedí s Karlovarským krajem, od severovýchodu po jihovýchod sousedí s Ústeckým, Středočeským a Jihočeským krajem. Rozlohou 7 561 km² se řadí Plzeňský kraj na třetí místo v ČR, počtem obyvatel 550 680 je až na devátém místě v ČR. Plzeňský kraj tvoří okresy Domažlice (1 140 km², 58 844 obyvatel), Klatovy (1 940 km², 88 043 obyvatel), Plzeň - město (125 km², 166 118 obyvatel), Plzeň - jih (1 080 km², 67 700 obyvatel), Plzeň - sever (1 323 km², 2 756 obyvatel), Rokycany (575 km², 45 788 obyvatel) a Tachov (1 379 km², 51 439 obyvatel).

O prastarém osídlení svědčí celá řada archeologických památek, o slovanském osídlení jsou první zmínky ze 7. stol. n.l., na soutoku čtyř západočeských řek bylo ve 13. stol. založeno královské město Plzeň, čímž znatelně poklesl význam Staré Plzně (nynější Starý Plzenec). Nově založené město se stává správním, obchodním, ale i kulturním centrem západočeské oblasti. V roce 1468 je v Plzni vytištěna první česká kniha - Kronika trojánská. Středověké obchodní zemské stezky a těžba rud drahých kovů se přičinily  o vznik četných hradů a měst.

Bohaté jsou dějinné události, které vždy souvisely s děním v Českém království. Zde byly umocněny polohou při hranici s Bavorskem. A tak si připomeňme vítězství Břetislav I. nad Jindřichem III. v roce 1040 na Brůdku u Kdyně, střetnutí a skvělá vítězství Husitů u Tachova (1427) a Domažlic (1431). Znatelně neblahé stopy zanechala v kraji třicetiletá válka. Následující majetkový převrat a rekatolizace umožnily nádheru baroka, dosud patrnou na zachovaných památkách, na druhé straně způsobily úpadek a utlačování městského a zejména selského lidu. Svědčí o tom chodský boj o majestáty, který skončil popravou Jana Koziny Sladkého, a řada dalších západočeských selských povstání. Výrazně se změnila i národnostní mapa, dochází k německé kolonizaci dosud nedotčeného pomezního hvozdu i poněmčení třicetiletou válkou zdecimovaného venkova a měst.

Průmyslová revoluce v 19. století vyvolala pronikavou změnu hospodářské a sociální struktury. Plzeň se stává významnou železniční křižovatkou a postupně se rozrůstá i síť železnic místního významu. Těžba kamenného uhlí, keramických surovin a rud se stala předpokladem pro rozvoj průmyslu (strojírenský podnik Škoda) a dalších odvětví (pivovarnictví) v kraji.

S hospodářským rozvojem dochází i k rozvoji školství, kultury a společenského života. Významu nabývá dělnické hnutí (Stávky nýřanských horníků 1882 a 1. 5. 1890, Železnorudská vzpoura 22. 7. 1919). Do paměti se zapisují spisovatelé Karel Klostermann, Jindřich Šimon Baar, Jan Vrba, J. V. Sládek a řada dalších, v Klatovech studoval Jaroslav Vrchlický. V rodném listu Spejbla a Hurvínka je místo narození Plzeň. Přírodní rámec Šumavy, údolí řek, bohatství lesů a vrchů a rázovité Chodsko nalezlo odraz v rozvoji turistiky.

V druhé polovině 19. století se zostřují národnostní třenice mezi českým a německým obyvatelstvem. Němci nelibě nesou rozvoj českého hospodářského života a národního uvědomění. Odpovědí na ústrky a útlak vzniká v listopadu 1884 v Plzni Jednatelský odbor Národní jednoty pošumavské pro západní Čechy s úkolem podporovat a chránit český živel v poněmčeném i poněmčením ohroženého území západních Čech.

Neblaze zasáhl kraj Mnichovský diktát v roce 1938, kdy zabrané území se dotklo samých hranic města Plzně, zabrány byly i zcela české horní chodské vsi s městečkem Klenčí, a později vznikl Protektorát Čechy a Morava. Odpor proti okupační moci byl krutě potlačován. Koncem války křižovaly kraj hrůzné pochody smrti. V samém závěru války, kdy již Americká armáda stála na hranicích Československa, byla Plzeň bombardována a zničena Škodovka. Obyvatelé západních Čech přivítali osvobození v roce 1945. Větší část kraje osvobodila Americká armáda, severovýchodní částí kraje pak Rudá armáda. Na některých místech kraje byly umístěny i části Československé armády z Anglie.

Poválečný rozvoj byl poznamenán odsunem Němců. Postupně se konsolidoval a rozvíjel život i v pohraničních oblastech. Plánovitě dochází, zejména po roce 1948, k rozvoji průmyslu, zemědělství, bytové výstavby, školství a kultury. Závažným úkolem bylo zabezpečení ochrany československo - bavorské státní hranice na Šumavě a v Českém lese (okresy Klatov, Domažlice a Tachov). Charakter ochrany státní hranice se proti předválečnému období zcela změnil, již v březnu 1946 hovoří Churchill o železné oponě a po roce 1948 bylo nutné zabezpečit ochranu státní hranice na zcela jiném základě. Proto byl Národním shromážděním ČSR 11. července 1951 schválen Zákon o ochraně státních hranic. Na pohraničním území kraje působila 7. brigáda PS (Sušice), 9. brigáda PS (Domažlice), 12. brigáda PS (Planá u M.L.) a 5. brigáda PS (Cheb). Pohraniční stráž navázala tak na tradice statečných domažlických Chodů.

Život příslušníků pohraniční stráže našel odezvu v literatuře i filmu. To je spojeno se jménem Rudolfa Kalčíka a nestárnoucího filmu Král Šumavy i novějšího zpracování knihy V ruce samopal od V. Janečka a a R. Kalčíka ve filmové podobě Drsná planina. O životě pohraničníků a dění na hranici píší i další. Zájem o tuto problematiku neutuchá, svědčí o tom dvě rozebraná vydání Kroniky ochrany československých hranic (2004) i publikace Stalo se na hranicích (2005). Nekončí ovšem pomlouvačné lhaní a kriminalizování Pohraniční stráže a pohraničníků ze strany současných demokratů.

Rok 1989 znamenal majetkový převrat a ukončení dosavadního rozvoje společnosti. Přinesl řadu nových, pro značnou část obyvatelstva Československa, negativních důsledků.

Rozpad státu, rozklad, rozprodej a privatizace národního hospodářství, tlak ze strany bývalých občanů republiky německé národnosti i kolaborace mnohých současných činitelů vedl k tomu, že po severočeské oblasti vznikly Kluby českého pohraničí také na území Západočeského (nyní Plzeňského) kraje.

Kluby českého pohraničí se při činnosti řídí Stanovami Klubu českého pohraničí , Programovým prohlášením Klubu českého pohraničí.

Hlavní důraz kladou Kluby českého pohraničí Plzeňského kraje na osvětovou činnost, která spočívá v pravdivém výkladu česko-německých vztahů, odmítání falšování a lživého výkladu českých i evropských dějin, na obraně proti snaze kriminalizovat období socializmu. Usilují o reálné chápání jevů současnosti a obraně proti záporným jevům. Přitom spolupracují se sympatizujícími občany a občanskými sdruženími. Zvláštní pozornost věnují navazování přes hraniční spolupráce.

 

Jak to bylo s osvobozením Plzně?

Nové vydání kolektivu plzeňských autorů Jak to bylo s osvobozením Plzně?

 

V letošním roce nakladatelství Futura nově vydalo publikaci kolektivu plzeňských autorů a pamětníků Jak to bylo osvobozením Plzně? Publikace se zabývá protifašistickým odbojem za druhé světové války a květnovým povstáním Plzeňanů v roce 1945. Publikace je žádoucí, protože v současné době je přehlížen jak domácí odboj, tak zejména úloha tehdejších Revolučních národních výborů, jejich organizační úloha i schopnost vyjednávání s německými jednotkami.

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Plzeňský kraj - aktuality

Protestní prohlášení

09.05.2018 09:24
  Účastníci krajského sněmu KČP v Plzni vyjadřují protest proti: uskutečňované revizi historické, pravdy o příčinách, průběhu a následcích 2. Světové války, útokům  proti postupimským dohodám a československým prezidentským dekretům z roku 1945, revanšistické činnosti...

Patnácté setkání bývalých ochránců státní hranice v Rokycanech 15.9.2017

07.10.2017 15:17
Nebyl v tom osud, ba ani náhoda jen prostá skutečnost, že patnácté setkání bývalých příslušníků Pohraniční stráže se konalo také patnáctého a to září roku 2017. Pohraničníci z rokycanského okresu se setkávají až na dvě výjimky pravidelně od roku 2000. V tomto roce byla za pomoci RSDr...

Pohraničníci oplaťme politikům naše zpolitizované pronásledování

06.06.2017 09:55
Léta ubíhají čím dále tím rychleji a naše řady časem povážlivě řídnou. Byli to právě pohraničníci, kteří za svoji těžkou a  nebezpečnou  službu pro stát se stali obětními beránky  a  také vstupní branou k politickým korytům pro mnoho tak zvaných politiků i když tito se...
1 | 2 | 3 | 4 >>