Významnými historickými událostmi Olomouce jsou:

 • Mladý paleolit (40 000–10 000 př. n. l.) – z této doby nalezeny kamenné nástroje na území města
 • Neolit – 6 000 př. n. l. - souvislé osídlení, nálezy kultury s lineární keramikou
 • 1. století období markomanských válek (166-180)- objeveny zbytky římského tábora v lokalitě Olomouc - Neředín, nejsevernější doložený pobyt Římanů na území střední Evropy severně od Dunaje
 • 10. století – vznik sídliště (tržní osady) u zdejšího hradu (Dómské návrší) s podhradím (Petrské návrší/Předhradí)
 • 1019 – Morava připojena k přemyslovským Čechám, hlavním mocenským centrem je v té době Olomouc, kde sídlí knížetem Oldřichem dosazený Břetislav, budoucí český kníže
 • 1021 – Břetislav unesl z kláštera ve Svinibrodu dceru bavorského velmože Jitku a žil s ní na olomouckém hradě. Historici v současnosti vedou diskuze, zda Břetislav sídlil ještě na starším hradišti na Petrském návrší, kde je dnes Arcibiskupský palác a Tereziánská zbrojnice, nebo už na Václavském návrší, kde stojí katedrála a kde byl olomoucký hrad v následujících staletích
 • 1063 – v Olomouci bylo knížetem, později králem, Vratislavem II. ustaveno biskupství
 • kolem 1070 – založení nového kamenného olomouckého hradu
 • 1201 – vymírá olomoucká větev Přemyslovců, Moravu od té doby spravuje markrabí
 • 1239–48 – lokace královského města (Dolní a Horní nám.)
 • 1306 – zavraždění krále Václava III. (vymření královské větve Přemyslovců)
 • 1314 – král Jan jmenoval privilegiem Olomouc jako první město na Moravě
 • 1422 – král Zikmund Lucemburský povolil městu razit vlastní mince, jedná se o nejstarší dochované mincovní privilegium na Moravě[18]
 • 1566 – příchod jezuitů kvůli rekatolizaci, zakládání škol a gymnázia, jezuitské akademie
 • 1573 – založena první univerzita na Moravě, [pozn. 1], po revoluci roku 1848 postupně likvidována, 1860-1946 zůstala pouze samostatná Teologická fakulta)
 • 1645–1650 okupace města švédskou armádou pod vedením L. Torstensona (třicetiletá válka)
 • 1716–1754 – vybudován sloup Nejsvětější Trojice (r. 2000 vyhlášen památkou světového kulturního dědictví UNESCO)
 • 1741–42 – okupace města pruskou armádou (války o rakouské dědictví)
 • 1746 – založena Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis, první učená společnost na území ovládaném rakouskými Habsburky. Časopis společnosti Monatliche Auszüge byl prvním vědeckým časopisem na území Habsburské monarchie.
 • 1758 – Olomouc se ubránila druhému pruskému obléhání, královna Marie Terezie povýšila 16 měšťanů do šlechtického stavu, vyplatila městu odškodnění, polepšila městský znak a udělila Olomouci právo používat titul Královské hlavní město Olomouc.
 • 1767 – za svého pobytu v Olomouci zde W. A. Mozart zkomponoval svoji 6. symfonii F-dur
 • 1777 – biskupství olomoucké povýšeno na arcibiskupství
 • 1829 – velitelem pevnosti Olomouc je jmenován slavný maršál Radecký, který žije v přepychovém Edelmannově paláci na Horním náměstí
 • 1841 – přijel do Olomouce první vlak (trasa Vídeň–Olomouc)[19]
 • 1905 – Eduard Konrád Zirm, primář očního oddělení olomoucké nemocnice, provedl první úspěšnou transplantaci na světě. Jednalo se o transplantaci oční rohovky.
 • 1919 – připojením okolních obcí vzniká Velká Olomouc
 • 1939–1945 – okupace města německou armádou, připojení k protektorátu Čechy a Morava
 • 1946 – obnovení univerzity pod názvem Univerzita Palackého, v současnosti 8 fakult
 • 1974–1980 připojením 15 okolních obcí vzrostla plošná rozloha města na trojnásobek
 • 1990 – obnovení pomníku T.G. Masaryka jako symbolu návratu k demokracii
 • 1995 – navštívil město papež Jan Pavel II., svatořečil zde blahoslavenou Zdislavu a Jana Sarkandera (na stotisícovém shromáždění na letišti v Neředíně)
 • 1997 – město zasáhla katastrofální povodeň, nejničivější v jeho historii