Vítejte v Trutnově ...

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ o.s.
PODKRKONOŠSKÝ OBLASTNÍ KLUB BRUNO FIŠERA
TRUTNOV

 

 


Mikoláš Aleš: Vlast
Trutnov

P A M Ě T N Í L I S T

vydaný u příležitosti slavnostního shromáždění členů a příznivců Klubu českého pohraničí Trutnovska
k 15. výročí založení klubu. 

Tak jsme začínali …

Počátky našeho občanského sdružení sahají do listopadu 1993. Z iniciativy Bruno Fišera se v dřevěné kavárně v Trutnově pod poštou, dnešní herna Trefa, sešla skupina občanů – vlastenců a u černé kávy se vzájemně představili: MUDr.Zdena Červineková, Bruno Fišer, Karel Korda, František Kosina, Josef Kulka, Josef Neuman a Jan Uherko. Bruno Fišer podal přítomným základní informace o vzniku občanského sdružení – Klubu českého pohraničí v Chomutově v roce 1990, o ustavení Regionální rady tohoto občanského sdružení v Ústí nad Labem a o provedené registraci Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 22.července 1992. Bruno Fišer, pocházející ze smíšené česko-německé rodiny, otec české a matka německé národnosti, zavzpomínal na svá krušná dětská léta v německém prostředí předválečného Trutnova v letech 1937 – 1938. Jeho vyznání uvádíme na této straně pamětního listu. K naplnění tohoto svého životního postoje, potom spolu s Markétou Jakubcovou, dlouhá léta po válce aktivně pracoval doma i ve Spolkové republice Německo, až do konce svého života.

V přátelské besedě se přítomní občané-vlastenci, shodli na potřebě ustavit toto občanské sdružení i v Trutnově a postupně v trutnovském okrese i Královéhradeckém kraji. Přijali společné rozhodnutí stát se přípravným výborem Klubu českého pohraničí v Trutnově. Předsedou tohoto přípravného výboru byl zvolen Bruno Fišer. Přípravný výbor se poté sešel v měsících lednu a únoru 1994 k organizační a obsahové přípravě výstavby struktury klubu. Současně zahájil masovou propagandistickou a přesvědčovací kampaň mezi širokou občanskou veřejností města Trutnova a blízkého okolí o potřebě tohoto občanského sdružení hraničářů. Obsahem této kampaně se stala obrana a ochrana občanských práv obyvatel Trutnova a ostatních pohraničních měst a obcí trutnovského okresu. 

„Pocházím ze smíšené česko-německé rodiny. Maminka byla německé, tatínek české národnosti. Jako chlapec jsem trpěl za to, že docházím do české školy. Děti z německých rodin mě vyháněly ze hřiště. Nikdy v životě bych již nechtěl zažít tyto smutné chvíle a udělám vše pro to, aby již nepotkaly žádnou z příštích generací. Musíme se všichni velmi snažit a usilovat o přátelské soužití všech lidí dobré vůle, bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, politické a náboženské přesvědčení nejen u nás na Trutnovsku, ale i v celé České republice. I proto zakládáme v našem městě Klub českého pohraničí.“  

(Z vystoupení Bruno Fišera, předsedy přípravného výboru klubu na jeho ustavující schůzi v listopadu 1993.)

Bruno Fišer

Šlo především o to, aby naše pohraničí zůstalo trvalým domovem všech jeho dnešních obyvatel, aby nikdo nezpochybňoval jejich občanská a zákonně nabytá majetková práva. Přípravný výbor klubu vysvětloval široké občanské veřejnosti, že klub bude neúnavně hájit platnost Postupimské dohody vítězných mocností po 2.světové válce a z ní vycházejících dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše, schválených v březnu 1946 Prozatímním národním shromážděním Československé republiky jako zákony.

V duchu těchto programových zásad byl svolán ustavující sněm Klubu českého pohraničí se sídlem v Trutnově na 5.března 1994 v restauraci „Na Kryblici“ v Trutnově, dnes restaurace Havaj. Přípravnému výboru klubu došlo na sklonku měsíce února 1994 140 přihlášek z Trutnova a nejbližšího okolí. Ustavujícího sněmu se zúčastnilo 48 přihlášených členů klubu. Bruno Fišer, předseda přípravného výboru, vystoupil s úvodním slovem. Seznámil přítomné s posláním Klubu českého pohraničí, s prací klubu v Chomutově a prací Regionální rady v Ústí nad Labem, perspektivou práce a rozšiřováním členské základny v Trutnově a blízkém okolí. Zprávu o aktuálním stavu budování organizační struktury klubu přednesla Milada Bludská. Se stanovami a registrací klubu ministerstvem vnitra České republiky seznámil přítomné František Kosina. V následující rozpravě vystoupilo sedm členů klubu, kteří podpořili myšlenku ustavení a vybudování tohoto občanského sdružení v Trutnově a blízkém okolí.

Ustavující sněm zvolil 9-ti člennou Městskou radu ve složení: MUDr.Zdena Červineková, Bruno Fišer, Karel Korda, František Kosina, Helena Mejchárková, František Minařík, Josef Neuman, Zdeněk Papík a Jan Uherko.

Bruno Fišer byl na ustavující schůzi Městské rady klubu zvolen jejím předsedou, Zdeněk Papík jednatelem, Karel Korda hospodářem a František Kosina byl pověřen propagací klubu ve vztahu k občanské veřejnosti.

Ustavující sněm přijal prohlášení k podpoře programových cílů klubu. Přítomní účastníci vybrali mezi sebou finanční částku ve výši 540,- Kč, která se stala základem k příštímu financování činnosti klubu. Ustavení Klubu českého pohraničí bylo oznámeno Městskému úřadu v Trutnově a Regionální radě klubu v Ústí nad Labem.

Od ustavujícího sněmu uplynulo v těchto dnech 15 let. Klub českého pohraničí nejen v Trutnově, ale i v celé České republice prošel velmi složitým a ve svém celku bouřlivým a úspěšným vývojem. Vybudoval svoje organizační struktury ve všech okresech a krajích České republiky. Svoje příznivce má i na Slovensku. Klub českého pohraničí dnes představuje široké občanské hnutí do něhož se nezištně a obětavě zapojili tisíce jeho členů, funkcionářů a příznivců. U jeho zrodu stáli mnozí, kteří již dnes nejsou mezi námi. Jim patří při této významné příležitosti naše poděkování, trvalá paměť, úcta a slib, že jejich odkaz nezradíme.

Trutnov - aktuality

Jaroslav Ondráček vzpomíná na oslavu 90. narozenin soudruha Zdeňka Papíka.

23.02.2018 16:43
V pátek 16. února 2018 odjela delegace OV KSČM a KČP z Trutnova do Lanškrouna, kde v současnosti v novém, moderním a krásném Domově seniorů žije náš oslavenec soudruh Zdeněk Papík. Po oficiálních blahopřáních k jeho 90 narozeninám a předání drobných dárků následuje povídání...