Vítejte na Novohradsku ...

Novohradsko – oblastní klub a sídlo oblastní rady KČP. Patří mezi nejstarší kluby v jižních Čechách. Až do vzniku krajské rady KČP to byla právě oblastní rada klubu Novohradsko, která řídila činnost KČP na jihu Čech.

Drtivá část členské základny KČP je současně členy sekce československých ochránců státních hranic. Byli to oni, co se o vznik a rozvoj KČP v tomto regionu zasloužili. Mezi zakladatele patří přítel Dorotovič, Blabla, Kovács, Vaněk, Profous i další. V čele rady klubu stojí př.Dorotovič, který je i místopředsedou krajské rady a členem národní rady KČP.

Oblastní klub Novohradsko tvoří členové KČP z Nových Hradů, Kaplice, Borovan, Horní Stropnice, Benešova nad Černou, z Českých Velenic, Halámek, Rapšachu, Hrdlořez a ze Suchdola nad Lužnicí.

Činnost oblastního klubu je pestrá. Klub plní ve svých podmínkách hlavní úkoly kraje, naplňuje usnesení sněmů, ale i úkoly sekce ochránců hranic.

Klub a velká část jeho členů má velkou zásluhu na vzniku a budování „Soukromého pohraničního skanzenu“ (dále jen PSP) v Borovanech u přítele Marka. Zejména členové PSP každoročně pomáhají skanzen PS dále rozšiřovat, vylepšovat a zdokonalovat, tak, aby byl skutečným obrazem objektivního hodnocení ochrany státních hranic a činnosti Pohraniční stráže, ale i dalších složek podílejících se na ochraně Československa od jejího vzniku r.1918.

Klub pečuje o pomníček voj.Adama Rusa, prvního padlého pohraničníka po přijetí zákona o ochraně státních hranic a každoročně u příležitosti jeho výročí (padl v boji s narušiteli 30.9.1951), pořádá shromáždění u pomníčku v Krabonošském lese.

Členové klubu se aktivně podílí na veřejných akcích ve svých obcích a jsou spoluorganizátory oslav MDŽ, májových dnů, krajských shromáždění v Trocnově i dalších akcí. Pravidelně členové oblastního klubu patří mezi nejpočetnější delegace zájezdů na Slovensko, kde se zúčastňují internacionálního aktu KČP – pokládání věnců ve Varíně u pomníků příslušníků SNB a ČSLA v boji proti banderovským bandám a pomníčků SNP.

Oblastní rada KČP Novohradsko

Historie:

Město Nové Hrady s cca 2000 obyvateli poblíž rakouských hranic je připomínáno již ve 12. století spolu se založením starého hradu, v r. 1279 ve vlastnictví Ojíře z rodu Vítkovců. V r. 1359 přechází hrad do majetku bratří Jošty, Petra, Jana a Oldřicha z Rožmberka a Nové Hrady se stávají centrem rozsáhlého panství Rožmberků. V r. 1596 potvrzuje Petr Vok městu všechna městská privilegia a svobody vč. vaření piva a osvobození od robot. Po bitvě na Bílé Hoře v r. 1620 připadá město spolu s hradem hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi a začíná se rychle poněmčovat.

Město Nové Hrady se rozkládá kolem čtvercového náměstí s Rezidencí (panské sídlo, přestavěné Marií Magdalenou Buquoyovou v letech 1634 - 35 v ranně barokním slohu), radnicí s věžičkou ze 16. stol. a čtvercovou kamennou kašnou. Východně od náměstí je jednolodní, původně gotický, po přestavbě renesanční kostel svatých apoštolů Petra a Pavla (zal. 1284) s klášterem servitů (1679 - 85), jihozápadním směrem je již zmíněný hrad.

Mimo původní městské opevnění je nový zámek, postavený pro J. N. Buquoye a jeho manželku Teresii (1801 - 1810) s parkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Z původního městského opevnění se dochovaly zbytky hradebních zdí a empírová Dolní brána z r.1829. 

Nové Hrady - hrad byl původně tvrzí ze 13. stol. (existence je doložena již v r. 1279). Hrad byl vybudován na místě staršího hradiště, přes které vedla stezka do Vitorazska. Při výstavbě hradu musela být tato důležitá cesta zachována, proto hrad byl vybudován jako průchozí a má dosud dvě brány. Hrad má bohatou historii vč. období husitských válek (1425 dobyt husity a vypálen). Byl rovněž poškozen výbuchem střelného prachu a v r. 1590 dokonce i zemětřesením. Novohradské panství patřilo ve středověku nejdéle Rožmberkům, za Českého stavovského povstání je 6. února 1620 daroval císař za zásluhy svému generálovi Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Rod Buquoyů držel panství a Nové Hrady ve vlastnictví až do r. 1945. Dnes je hrad podrobován rozsáhlým opravám a rekonstrukcím a částečně je i zpřístupněn veřejnosti. Jeho návštěva stojí za to. 

Nové Hrady - vybraná místa

Terčino údolí ...

21.06.2012 21:35
V údolí Stropnice byl v r. 1756 na území bývalé bažantnice založen v anglickém stylu půvabný přírodní park (140 ha), pojmenovaný podle manželky...

Kaplice ...

21.06.2012 21:36
Kaplice je město v jižních Čechách, jehož kořeny spadají do poloviny 13. století. Roku 1434 byla Kaplice připojena Oldřichem z Rožmberka...

Benešov nad Černou ...

21.06.2012 21:36
Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí. První písemná zmínka je z roku 1332,...
1 | 2 >>