Pohraniční hlídky

ZÁSADY SLUŽBY POHRANIČNÍCH HLÍDEK

20.06.2012 14:04
Při ochraně státních hranic v úseku pohraniční roty jsou hlavní a rozhodující silou pohraničníci, kteří nesou plnou tíhu služby a jsou jedinou silou, která je schopna plnit i nejsložitější úkoly k ochraně státních hranic v jakékoliv situaci, terénu, počasí, roční...

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O POHRANIČNÍ HLÍDCE

20.06.2012 14:05
Pohraničníci vykonávají službu v pohraničních hlídkách. Tyto hlídky zjišťují a zadržují narušitele SH, provádějí vyhledávání a zadržení narušitelů zjištěných jinými silami a prostředky, a tudíž jsou základem OSH v úseku roty. Pohraniční hlídku ( PH ) tvoří jeden nebo více...

PŘÍPRAVA A VYSLÁNÍ POHRANIČNÍ HLÍDKY DO SLUŽBY

20.06.2012 14:05
Správný a kvalitní výkon služby k OSH je závislý na celkové připravenosti pohraničníků, a to odborné, politické, morální a fyzické. Bezprostřední přípravu Hlídky do služby nařizuje určeným pohraničníkům dozorčí roty (DR) půl hodiny před nástupem do služby. Součastně jim oznámí, kdo byl...

POSTUP POHRANIČNÍ HLÍDKY NA STANOVIŠTĚ A JEHO ZAUJETÍ

20.06.2012 14:06
Činnost hlídky za postupu na stanoviště je nedílnou součástí plnění úkolů k OSH, tzn. že aktivně vyhledává všechny příznaky o přítomností narušitelů. Pro postup na stanoviště a odchod z něho vydává VH rozkaz, ve kterém uvede: osu postupu, sestavu hlídky a úkoly členů za...

ČINNOST POHRANIČNÍ HLÍDKY PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ O NARUŠITELI STÁTNÍCH HRANIC

20.06.2012 14:06
Zjistí-li PH stopy nebo jiné příznaky narušitele SH, je povinna provést ihned jejích vyhodnocení, zjistit směr postupu a počet narušitelů, stáří stop a jejich zvláštnosti a výsledek neprodleně hlásit VR pojítkem, popř. stanoveným signálem. Nesmí stopy při jejich vyhodnocování porušit...

ČINNOST POHRANIČNÍ HLÍDKY PŘI ZADRŽENÍ NARUŠITELE STÁTNÍCH HRANIC

20.06.2012 14:07
Zadržení narušitelů dosáhne hlídka bez ohledu na počet narušitelů a složitost situace jen rozhodnou a pro narušitele překvapivou činností. Využití prvku překvapení závisí na rozhodné, rozvážné a skryté činnosti hlídky; zjištění narušitele musí být PH zadržení za každé situace. Aby mohla...

SOUČINNOST POHRANIČNÍCH HLÍDEK

20.06.2012 14:07
Součinnost je sladění činnosti mezi PH a uvnitř hlídek podle místa a času za účelem úspěšného splnění bojového úkolu hlídek. Organizuje ji VR mezi hlídkami, VH mezi členy hlídky. Dociluje se vzájemnou znalostí úkolů a signálů působících hlídek, spojení, vzájemnou informovaností, poskytováním...