VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O POHRANIČNÍ HLÍDCE

20.06.2012 14:05

Pohraničníci vykonávají službu v pohraničních hlídkách. Tyto hlídky zjišťují a zadržují narušitele SH, provádějí vyhledávání a zadržení narušitelů zjištěných jinými silami a prostředky, a tudíž jsou základem OSH v úseku roty.

Pohraniční hlídku ( PH ) tvoří jeden nebo více ozbrojených pohraničníků, plnících bojový úkol k OSH ČSSR.

V každé hlídce, která je složena nejméně ze dvou ozbrojených pohraničníků, se určuje velitel PH. Velitelé PH se vybírají z nejlépe politicky a odborně připravených a ukázněných pohraničníků, kteří dobře znají úsek roty a jsou způsobilí správně organizovat výkon služby PH.

Podle druhu prostředků pro přesun mohou být hlídky pěší, motorizované, na kolech, na lyžích, na člunech a ve vrtulnících.

Dobu trvání služby PH určuje velitel roty se zřetelem na úkol hlídky, operativní situaci a povětrnostní podmínky. Služba PH začíná vydáním bojového rozkazu hlídce a končí hlášením poznatků ze služby při návratu hlídky k rotě.

Při normální OSH se určuje pohraničníkům v základní službě doba služby do 10 hodin v operačním dnu, při zesílené OSH do 14 hodin. Podle situace, povětrnostních podmínek a potřeb se doba dělí na dvě poloviny i více částí. Velitelé družstev vykonávají službu v terénu do 7 hodin v operačním dnu, ostatní specialisté roty se využívají pro službu s ohledem na potřebu svých odborných úkolů.

PH je podřízená je podřízená veliteli roty, dozorčímu důstojníkovi roty a přímým nadřízeným velitele roty. Odvolat hlídku ze služby a měnit její úkol může jen velitel roty a v neodkladném případě dozorčí důstojník roty.

Základním úkolem každé PH je :

 • chránit a bránit svěřený úsek SH a zadržet všechny narušitele státních hranic, či osoby důvodně podezřelé z narušení SH, narušitele pohraničního režimu, osoby přistižené přijitém trestném činu, popřípadě osoby poskytující jim pomoc;

 • zabránit občanům, kteří pracují v blízkosti SH vést rozhovory a dorozumívat se přes SH s občany sousedního státu pomoci různých signálů, zadržet osoby, které neoprávněně předávají nebo přejímají jakékoliv předměty přes SH;

 • chránit obyvatele pohraničního území před napadením nepřítelem a chránit majetek v socialistickém a osobním vlastnictví. 

PH musí ve službě k ochraně SH projevovat vysokou bdělost, rozhodnost a odvahu, iniciativu, vynalézavost a soustavně vést aktivní pátrání po narušitelích. Službu provádět pozorováním, nasloucháním, průzkumem terénu a kontrolních prostředků, kontrolou signálních prostředků, prověrkou dokladů, pátráním, pronásledováním a zadržením narušitelů SH. S ozbrojenými narušiteli nebo skupinami nepřítele vedou příslušníci hlídky boj s vypětím všech sil a s nasazením vlastního života.

Základní podmínkou úspěšného vyhledávání a zadržení narušitele SH je aktivní výkon služby PH a její dovedné maskování.

Aktivní výkon služby PH spočívá zejména v důsledném průzkumu terénu za postupu, v nepřetržitém pozorování všech jevů a jejich prověřování, v dokonalém využití všech signálních, spojovacích, technických, ženijních a jiných prostředků, ve zjišťování příznaků, signálů o přítomnosti narušitelů, v zjištění a vyhodnocení stop po narušitelích, ve smělé, rozhodné a rychlé činnosti hlídky směřující k zadržení narušitele.

Maskování spočívá v utajení rozmístění a činnosti PH, v oklamání narušitelů a v překvapivé činnosti směřující k jejich zadržení.

Při výkonu služby musí mít PH za všech situací zajištěno spojení s rotou a sousedními hlídkami v terénu, aby mohla okamžitě hlásit zjištěné poznatky a vyžádat si pomoc. Pro spojení využívá spojovacích prostředků a smluvených signálů.

Odhalí-li PH příznaky narušení SH, nebo získá-li zprávy o narušiteli ve svěřeném úseku, provádí pátrání a pronásledování  narušitele až do jeho zadržení. Pronásledování provádí vytrvale a nepřetržitě s plným vypětím sil, s cílem dostihnout narušitele v co nejkratším čase a zadržet ho.

Je-li v boji s narušiteli zraněn některý člen PH, pokračuje hlídka v boji s nasazením všech sil. Pomoc zraněnému pohraničníkovi se poskytuje při první vhodné příležitosti.

Při živelných pohromách hlídka hlásí situaci veliteli roty a přesune se na stanoviště, které je bezpečné a vyhovuje pro další plnění úkolů. Za bouře vykonává hlídka v bezpečné vzdálenosti od předmětů, které přitahují atmosférické výboje, zejména je třeba opustit kovové věžové pozorovatelny a vzdálit se i od signální stěny. Postihlo-li ve svěřeném úseku hlídce neštěstí civilní osoby, jsou PH povinny poskytnout jim pomoc, nesmí však přitom zanedbat plnění úkolů.

Základním úkolem každé PH je :

 • přecházet a vést palbu na území sousedního státu; jestliže omylem přejde na území sousedního státu při zbloudění, při živelní pohromě nebo v jiném případě, je povinna se okamžitě vrátit na území ČSSR a hlásit to veliteli roty. Dojde-li k jejímu zadržení orgány pohraniční ochrany sousedního státu, je každý pohraničník povinen prohlásit, že SH přešel omylem, žádat důrazně o okamžité vrácení do ČSSR nebo o rozhovor s představitelem ČSSR;

 • navazovat s občany a pohraničními orgány sousedního státu jakýkoliv styk (pozdrav opětuje vojenským způsobem); 

 • ve výkonu služby se rozptylovat, spát, nedovoleně manipulovat se zbraní, municí a ostatními technickými prostředky určenými k výkonu služby, v noční době kouřit a jinak prozrazovat své stanoviště;

 • opouštět nebo měnit stanoviště a stanovenou osu postupu, pokud to nevyžaduje situaci k zadržení narušitele SH, nebo živelní pohromy, či jiné vážné okolnosti;

 • ve službě odkládat zbraň, vydat ji z ruky, nebo ji mít v takové poloze, která ztěžuje její použití;

 • přerušit plnění úkolů k OSH po uplynutí stanovené doby, zjistila-li narušitele nebo příznaky svědčící o jeho přítomnosti, rovněž přerušit vyhledávání a pronásledování narušitele, bez rozkazu velitele roty;

 • způsobovat svévolně jakékoliv stopy, změny nebo škody na signálních, kontrolních, spojovacích, ženijních a jiných prostředcích a zahlazovat zjištěné stopy bez rozkazu velitele roty;

 • vstupovat v době služby do hostinců, obchodů, domů a bytů občanů, kromě výjimky při pronásledování a zadržení narušitele a není-li to hlídce určeno v rozkaze k OSH;

 • před službou a během služby požívat alkoholické nápoje.