TRESTNÍ PRÁVO A OCHRANA STÁTNÍ HRANICE ČSSR

20.06.2012 13:58

OSH našeho socialistického státu slouží i právní řád ČSSR, jehož nedílnou součástí je také trestní právo.

Socialistické trestní právo je odvětvím jednotného československého socialistického práva, jehož úkolem je chránit společenské vztahy, objekty a zájmy vhodné i výhodné pro dělnickou třídu a celý socialistický stát. Jeho odlišnost od jiných odvětví našeho práva spočívá v podmínkách i v prostředcích ochrany společenských vztahů. podmínkou uplatnění trestně právní ochrany je spáchání činu zvláště nebezpečného pro společnost, í zákonakterý zákon pokládá za trestný čin. Prostředkem ochrany společenských vztahů před trestnými činy je zejména stanovení trestů za spáchání trestných činů, nebo uložení ochranných opatření. Třídní podstata trestního práva spočívá tedy především v tom, že chrání společenské a státní zřízení ČSSR před zvláště nebezpečnými útoky. Mezi prvořadé chráněné zájmy patří i nedotknutelnost SH ČSSR, jejichž význam, důležitost i neměnnost jejich stavu je zakotvena v zákoně nejvyšší právní účinnosti – v Ústavě ČSSR. V tomto směru má československé trestní právo úzkou návaznost na státní právo ČSSR.

S přihlédnutím k úkolům vytyčeným PS při OSH je nezbytné, aby příslušníci PS a OSH znali zásady a základní ustanovení našeho trestního práva, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti SH, eventuálně i k jiné trestné činnosti, jejíž pachatele PS a útvary OSH stíhají.

Plné znění Zákon č. 140/1961 Sb.