PROVOLÁNÍ K ČESKÉMU NÁRODU

04.06.2015 08:08

Vážení spoluobčané !

V sobotu, 9. května 2015, se z podnětu Národní rady Klubu českého pohraničí,  uskutečnila na náměstí Jana Palacha v Praze slavnostní manifestace občanů k 70. výročí osvobození Prahy Rudou armádou.

Několik stovek účastníků manifestace z celé České republiky i ze zahraničí vzdalo hold a poklonilo se hrdinství vojáků Rudé armády, která nesla největší tíhu v boji s nacismem a vojákům armád všech států protihitlerovské koalice, účastníkům II. odboje a účastníkům povstání českého lidu proti okupantům, vojákům 1. čs. armádního sboru v SSSR a vojákům Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a v jejím  královském letectvu, kteří bojovali proti nacistickému Německu a za svoji věrnost vlasti  a  svobodu českého národa zaplatili svými životy a  celoživotní újmou na svém zdraví.

Účastníci manifestace současně odsoudili zlovolnou dezinterpretaci a historický revizionismus mnohých politických představitelů ČR, historiků a masových
sdělovacích prostředků, zejména veřejnoprávních České televize a Českého rozhlasu, všech, kteří nepravdivě a jednostranně vysvětlují příčiny, průběh a výsledky 2. světové války a osvobození naší vlasti od nacistické okupace. Při vší úctě k významnému podílu všech států antihitlerovské koalice existuje dostatek nevyvrati-
telných důkazů, že rozhodující roli v porážce nacistického Německa a v záchraně českého národa před fyzickou likvidací měl SSSR a jeho Rudá armáda. Je známo, že právě tak hodnotili výsledek války představitelé USA, F.D. Roosewelt a Velké Británie, W. Churchil.

Základními kameny pro revizi historické pravdy a pro manipulaci s myšlením lidí po roce 1989 se stala podvodná lež o tzv. usmrcení studenta Martina Šmída policejními silami na Národní třídě 17. listopadu 1989 a následující  falešný slib věrnosti V. Havla  Ústavě ČSSR.

Důsledkem toho bylo zničení životního díla T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika – společného státu Čechů a Slováků po 300 leté porobě. Ale také zničení odkazu všech Čechů a Slováků, kteří v boji za svůj společný stát bojovali v první i druhé světové válce. Stejně jako v tomto případě došlo po listopadu 1989 nedemokraticky, bez souhlasu lidu k zavlečení České republiky do agresivního paktu NATO a k aktivní účasti českých vojáků na plnění politických a ekonomických zájmů USA, jejich spojenců, jež však nejsou zájmy českého národa.

V rozporu s cíli, za které bojovali českoslovenští vojáci na východní a západní frontě se dostala ČR po roce 1989 do pozice státu závislého na cizích zájmech. Za situace, kdy se do rukou převážně zahraničního kapitálu dostalo více než 70% rozhodujících výrobních prostředků, které patřily lidu, kdy český stát nevlastní žádnou silnou banku, která by mohla zásadně ovlivňovat ekonomiku a tím i životní úroveň lidu a kdy bylo rozvráceno zemědělství, schopné zabezpečit potravinovou nezávislost země, se stává  ČR jen státem s omezenou suverenitou.

Tuto skutečnost dokazuje též obraz zahraniční politiky ČR, která v rozporu se zájmy naprosté většiny občanské společnosti podporuje agresivní akce USA a NATO proti státům, které se odmítají vzdát své suverenity a vyhovět imperiálním požadavkům západních mocností.  Důkazem podřízenosti zahraniční politiky ČR cizím zájmům je oficiální uznání současné vlády Ukrajiny, jejímiž členy jsou stoupenci nacismu a teroristy St. Bandery, a také protiruské sankce, které poškozují zájmy ČR.

Pro český národ je velmi znepokojujícím rozsudek Nejvyššího správního soudu  ze dne 3. března 2015 umožňující registraci  SUDETONĚMECKÉHO KRAJANSKÉHO SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Dokořán tak byly otevřeny dveře revanšistickému, protičeskému spolku, jehož cílem je likvidace poválečných dekretů prezidenta ČSR E. Beneše. Tento spolek označuje odsun Němců, kteří zradili ČSR, a o kterém rozhodly vítězné mocnosti za zločin, kterého se dopustili  Češi na obětech tzv. „vyhnání“ a požadují za to pohnání občanů České republiky k trestní odpovědnosti. Využívají přitom vlastizrádné omluvy V. Havla a také podpory, které se jim dostává od některých ministrů vlády B. Sobotky, poslanců a senátorů Parlamentu ČR.
Žádáme vládu ČR, aby v úctě k odkazu bojovníků za svobodu českého národa a jeho důstojného postavení v mezinárodním společenství národů důsledně zabezpečila jeho svobodu a nezávislost. Požadujeme, aby politické strany nominovaly do státních a zastupitelských funkcí výhradně občany České republiky, kteří budou schopni a ochotni důsledně bránit a ubránit české národní zájmy.

Požadujeme, aby byla v činnosti představitelů ČR respektována historická pravda o naší národní minulosti a o jeho záchraně před nacistickou genocidou. Požadujeme, aby tato objektivní pravda byla uplatňována zejména ve výchovně vzdělávacím procesu na všech typech škol a ve všech veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.

Požadujeme, aby vláda ČR důsledně dodržovala své povinnosti v péči o památníky a symboly boje českého národa a jiných států za svobodu a nezávislost naší vlasti. Ničení a poškozování těchto památníků a symbolů považujeme za politický a morální vandaIismus, který přispívá k celkové demoralizaci české společnosti a který poškozuje jméno českého národa za hranicemi naší země.

V souvislosti se 70. výročím porážky nacismu v Evropě a osvobození naší vlasti požadujeme, aby byly obnoveny památníky a symboly všech našich osvoboditelů. Požadujeme návrat tanku IS-2m č. 23 Rudé armády na jeho původní místo nebo na jiné důstojné místo v hlavním městě České republiky v Praze.
Vyzýváme všechny občany ČR, kterým leží na srdci osud českého národa ke statečnému boji za uskutečnění odkazu našich předků a za historickou pravdu o naší národní minulosti.

Největším nebezpečím pro existenci lidstva a naší planety je imperiální politika vlády USA, která v zájmu maximálních zisků nejbohatších skupin kapitálu a v touze po světovládě přivedla svět na pokraj světové termojaderné války.

Před lidstvem, před námi všemi, není důležitějšího úkolu, než zabezpečení trvalého  míru ve světě. Nepodceňujme toto smrtelné nebezpečí ! Vyzýváme všechny
občany bez rozdílu ideového zaměření, náboženského přesvědčení, barvy pleti a věku  k vytvoření jednotné fronty proti válce a fašismu, k rozhodnému boji proti silám neonacismu a války za sociální spravedlnost a mír ve světě.  Je to naší povinností vůči všem lidem, kteří vybojovali za obrovských obětí na bojištích 2. světové války mír pro nás, žijící. Je to naší povinností vůči našim dětem, vnoučatům a budoucím lidským generacím.

Žádáme vládu, aby prosadila vystoupení ČR z agresivního paktu NATO, odvolala domů všechny české vojáky působící, v rozporu se zájmy českého národa, ze všech zahraničních nasazení a tím přispěla  k zabezpečení míru ve světě.

 

ÚČASTNÍCI SLAVNOSTNÍ MANIFESTACE K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PRAHY
RUDOU ARMÁDOU
KONANÉ DNE 9. KVĚTNA 2015 NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA V PRAZE