Protokol IX. krajského sněmu Ústecké krajské rady KČP, konaného dne 17. 5. 2014

22.05.2014 11:46

IX. krajský sněm Ústecké krajské rady KČP se konal dne 17. května 2014 v Ústí nad Labem, v prostorách restaurace Apollo (Důlce), od 10°°hod.

Krajský sněm se řídil tímto schváleným programem:

 1. Hymna KČP – husitský chorál „Ktož sú boží bojovníci“.
 2. Zahájení, uvítání hostů
 3. Schválení programu jednání                                                                             
 4. Volba komisí – mandátová, návrhová, volební
 5. Zpráva o činnosti Ústecké KR KČP za období od VIII. krajského sněmu.
 6. Zpráva o hospodaření Ústecké KR KČP za období od VIII. krajského sněmu.
 7. Zpráva revizní komise krajské Ústecké krajské rady KČP.
 8. Volby:
 • členů a vedení ÚKR KČP
 • členů revizní komise ÚKR KČP
 • návrhy na členy Národní rady KČP
 1. Diskuse (v úvodu předání diplomů ÚKR KČP)
 2. Usnesení
 3. Závěr
 4. Hymna ČR

Účast delegátů:

Na krajský sněm bylo delegováno 33 členů z jednotlivých okresních rad KČP. Zúčastnilo se celkem 28 delegátů, 5 delegátů bylo řádně omluveno.  Prezenční listina delegátů je přílohou protokolu.

Jako hosté se IX. krajského sněmu zúčastnili:

 • Bubeníček Oldřich – hejtman Ústeckého kraje, předseda ÚKR KSČM
 • Kohlíček Jaromír – poslanec Evropského parlamentu
 • Pavel Vodseďálek – předseda OV KSČM Ústí nad Labem
 • Šenfeld Josef – poslanec  PČR
 • Aulická-Jírovcová Hana – poslankyně PČR
 • Doubrava Jaroslav – senátor
 • Čelišová Květa – čestná předsedkyně Levicového klubu žen

Volby do orgánů ÚKR a návrhy na členy NR KČP:

Jako členové ÚKR KČP byli jednomyslně zvoleni:

 • Maršíček Zdeněk        OR KČP Chomutov
 • Čermák Václav           OR KČP Chomutov
 • Kubík Martin              OR KČP Most
 • Jung Zdeněk               OR KČP Most
 • Jelen Milan                 OR KČP Ústí nad Labem
 • Bernášek Jindřich       OR KČP Ústí nad Labem
 • Turner Oldřich           OR KČP Ústí nad Labem
 • Machová Jana            OR KČP Ústí nad Labem
 • Klepáčová Zdenka      OR KČP Teplice
 • Válek Josef                 OR KČP Litoměřice
 • Dlouhý Jan                  OR KČP Litoměřice
 • Kadeřábek Jaroslav    OR KČP Louny
 • Dundr Vlastimil          OR KČP Louny
 • Hromek Miloslav        OR KČP Děčín
 • Rojer Jaroslav             OR KČP Děčín

Do vedení ÚKR KČP byli jednomyslně zvoleni:

 • Maršíček Zdeněk – předseda
 • Dlouhý Jan – místopředseda
 • Bernášek Jindřich – místopředseda
 • Čermák Václav - jednatel

Jako členové revizní komise ÚKR KČP byli jednomyslně zvoleni:

 • Křepelka Jan               OR KČP Chomutov
 • Kukurová Věra            OR KČP Ústí nad Labem

Kandidáti do NR KČP:

 • Kukura Ján                  OR KČP Ústí nad Labem
 • Turner Oldřich           OR KČP Ústí nad Labem
 • Rojer Jaroslav             OR KČP Děčín
 • Bernášek Jindřich       OR KČP Ústí nad Labem

Diskuse:

V diskusi vystoupilo celkem 12 delegátů a hostů. Diskuse byla převážně zaměřena na hodnocení uplynulého období, poděkování členům a příznivcům za podíl na naplňování všech úkolů a na činnosti KČP.  Byla vyjádřena řada názorů a námětů na další činnost KČP v rámci Ústeckého kraje. Někteří diskutující se vyjádřili i k současným politickým a společenským událostem a nutnosti dělat vše pro zamezení vzrůstajícího neonacismu a fašismu a pro zachování světového míru. Diskusní vystoupení a vyjádřené náměty a připomínky budou projednány na prvním zasedání nové ÚKR KČP.

U s n e s e n í

IX. sněmu Ústecké krajské rady KČP

IX. krajský sněm Klubu českého pohraničí Ústeckého kraje, konaný dne 17. května 2014 v Ústí nad Labem, za účasti 28 delegátů, zhodnotil výsledky činnosti krajské organizace KČP při plnění VIII. krajského sněmu a VIII. národního sněmu KČP, o.s.

 

IX. krajský sněm:

I. Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Ústecké krajské rady KČP za období od VIII. krajského sněmu KČP.
 2. Zprávu o hospodaření Ústecké krajské rady KČP za období od VIII. krajského sněmu KČP.
 3. Zprávu revizní komise Ústecké krajské rady KČP.

II. Zvolil:

 1. Ústeckou krajskou radu KČP ve složení uvedeném v protokolu volební komise IX. krajského sněmu KČP.
 2. Krajskou revizní komisi ve složení uvedeném v protokolu volební komise IX. krajského sněmu KČP.

Ukládá krajské radě:

 1. Vyhodnotit náměty a připomínky přednesené na sněmu, zaujmout k nim stanoviska a tato případně promítnout do plánu krajské organizace.
 2. Zpracovat protokol z jednání IX. krajského sněmu KČP, jehož součástí budou protokoly mandátové, volební a návrhové komise.
 3. Pokračovat v pořádání teoretických besed a seminářů k významným událostem české historie a k aktuálním politickým, sociálním a ekonomickým problémům v ČR a EU.
 4. Dále rozvíjet a podporovat činnost sekcí bývalých ochránců státních hranic všude, kde se vytvoří příhodné podmínky.
 5. Průběžně monitorovat germanizační a neonacistické aktivity na území okresů a kraje. Dále vyvíjet tlak na zrušení Sudetoněmecké kanceláře v Praze. V tomto smyslu navázat spolupráci s antifašisty u nás i v příhraničních oblastech kraje.
 6. V zájmu udržení vysoké úrovně klubového zpravodaje HRANIČÁŘ, usilovat o jeho rozšíření a získávat větší počet dopisovatelů a odběratelů.
 7. V rámci působnosti Ústeckého kraje zabezpečovat realizaci závěrů přijatých IX. národním sněmem KČP.
 8. Soustavnou pozornost věnovat stavu a vývoji členské základny, soustředit se na získávání mladých lidí pro práci v KČP. Posuzovat možnosti ustavovat další kluby v místech, kde dosud nepůsobí. Obnovit činnost klubů tam, kde dochází k jejich stagnaci.

Přílohou protokolu je:

Zpráva o činnosti Ústecké KR KČP za období od VIII. krajského sněmu.

Zpráva o hospodaření Ústecké KR KČP za období od VIII. krajského sněmu.

Zpráva revizní komise krajské Ústecké krajské rady KČP.

Prezenční listina delegátů a hostů IX. krajského sněmu ÚKR KČP

 

V Ústí nad Labem dne 17. 5. 2014                                                                     Zdeněk Maršíček

                                                                                                                                     předseda ÚKR KČP